rubrika ČLÁNKY


UŠTVANÝM

Promluva na středu 2. neděle adventní Nedávno jsem dostal dopis, kde stálo: „Nabývám dojmu, že pokud bych nechodila spát, možná bych vše stihla, za normálního režimu to však není možné a také neslučitelné s lidským bytím. Nedaří se mi plnit adventní…

BÝT U TOHO

BÝT U TOHO Promluva při bohoslužbě pro Hnutí na vlastních nohou – Stonožka Věřím, že jste pozorně poslouchali příběh o Mojžíši, který jsme tu před chvílí četli. Patří k těm nejdůležitějším z Bible, protože v něm se nejen Mojžíši, ale i nám…

ZLATÁ SVATBA

„Ježíš řekl svým učedníkům: ,Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna…

K PRAMENŮM MILOSTI

Promluva na středu 32. neděle mezidobí II. cyklus První čtení mne znovu přivedlo k úvaze, jak se naše společnost posouvá. Za posledních sto let jsme urazili veliký kus cesty k vědomí osobní svobody a mnozí z nás i odpovídající zodpovědnosti za svůj…

JAKO STÉBLO TRÁVY

Pobožnost za zemřelé vojáky - Hrádek nad Nisou Úkon kajícnosti Dámy a pánové, přichází chvíle, kdy vám chci prozradit, proč jsem vám do rukou „vnutil“ stéblo trávy. Chci na ně poukázat jako na metaforu našeho života. Dáte mi jistě za pravdu, že…

VÍM, ŽE NIC NEVÍM

Filosofující úvaha nad Sókratovým výrokem - spíš taková hloupost - hec na půl hodiny Tento výrok je považován za krédo antického bábitele moudrosti Sókrata. Pojďme si ho rozebrat – nakolik to půjde – a nalézt přínos pro svou cestu poznávání…

SUCHO

Promluva 32. neděle mezidobí B „Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme“ (1 Král 17, 12). Bude přínosné, podívat se na dnešní první čtení ze širší perspektivy. Epizoda o vdově je zasazena do…

ODEJÍT JINÝ

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ruprechtice V přítomnosti památníku obětem válek můžeme slyšet ozvěny ticha: „Pro tebe jsem položil svůj život.“ Jaký jsem? Jak žiji? Jak svým jednáním projevit vděčnost jejich oběti?

MRTVÍ ZE VŠECH FRONT SVĚTA

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ostašov Dovolím si místo Božího slova, které tu obvykle přednáším citovat část básně jednoho našeho básníka, který měl historicky k podobným hrobům, jako jsou tyto velice blízko.

PROSÍM, PAMATUJME NA TO

Slovo k odhalení pomníku I. světové války ve Frýdlantu Hledal jsem nějakou inspiraci pro své slovo, pomyslný odrazový můstek k nějaké myšlence, která by mohla doplnit tuto událost. Nalezl jsem několik veršů z biblické knihy Jozue: „I uzavřel Jozue…

PSOVOD TOMÁŠ

Řeč při pohřbu jednoho psovoda Hospodin odpověděl Jóbovi ze smrště slovy: „Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad…

Bohoslužba a koncert k Památce zemřelých

ÚVOD Dobrý večer, dámy a pánové, jsem velice rád, že jste přišli do ostašovského kostelíka, abychom si připomenuli ty, kteří jsou u Pána Boha. V posledních letech se ocitáme na jedné křižovatce. Buď u nás zdomácní anglosaský Halloween, nebo se…

VEDENÍ

Promluva na středu 28. neděle mezidobí II. cyklus „Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem“ (Gal 5, 18). Již několikátý den nosím v hlavě myšlenku, o kterou se chci rozdělit. Přál bych si, abychom přemýšleli o zdroji naší morálky v…

Až vám bude...

Řeč před zahájením závodu Hledání ztraceného záchranáře 2018 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až dokonce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když…

Konečně nebo už?

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

Jak umírá vojevůdce

Projev při příležitosti 594. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM

Promluva 27. neděle mezidobí B „I řekl Hospodin Bůh: ,Není dobré, aby člověk byl sám.“ (Gn 2, 18a) Ve výběru biblických čtení dnešního dne se setkáváme s muži, ženami, dětmi a s jejich vzájemnými vztahy. A samozřejmě se dozvídáme i něco o Bohu.

Stávají se podobnými

Promluva 31. neděle mezidobí B „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že je jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé své síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a…

OHNĚM NESTRÁVENÝ

Obřad žehnání nové hasičské zbrojnice Krásná studánka „Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře.…

UMĚNÍ STŘEDU

Promluva na středu 25. neděle mezidobí II. cyklus „Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a neřekl: ,Kdo je Hospodin?‘ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.“ (Př 30, 8b-9). Občas jsem zakončil přímluvy…

KDE BEREŠ SÍLU

Promluva na 25. neděli mezidobí B „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech“ (Mk 9, 35) V synoptických evangeliích jsou tři Ježíšovy předpovědi utrpení, kterému bude muset čelit. Vždy jsou spojeny se stylem Ježíšova apoštola. Po…

HORA Z LÁSKY PŘEMÍSTĚNÁ

Promluva na svatbě Věrky a Jirky „Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem“ (1 Kor 13, 2). V Bibli, tom souboru 73 starověkých knih, je několik míst, které se jakoby vymykají kontextu. Jako kdyby…

ZRCADLO

Promluva na svatbě Ayhama a Jitky Zrcadlo. K čemu slouží zrcadlo? Každý z nás chce být krásný, čistý, upravený, dokonalý. Proto se ptáme zrcadla: Jak mi to sluší? A zrcadlo nám odpoví: Dobrý, jen máš smítko na tváři. Zrcadlo říká vždy pravdu.

Svatohubertská mše 2018

První čtení Zach 1, 1-6 Osmého měsíce druhého roku vlády Dareiovy stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zacharjášovi, synu Berekjáše, syna Idova: „Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy: Toto praví Hospodin zástupů: Obraťte se ke…

Dopis do Korintu

Promluva na středu 23. neděle mezidobí II. cyklus Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. (1 Kor 7, 26) S výběrem dnešního prvního čtení mám poněkud problém. Viděl bych ho podobně, jako kdybychom…

HLUCHONĚMOTA

Promluva 23. neděle mezidobí B „Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku“ (Mk 7, 32). Dnešní evangelium má velice obsáhlý kontext. Evangelista Marek adresuje své dílo pohanům, záměrně vede čtenáře k…

Málo je vždy víc než nic

Promluva na památku sv. Terezy z Kalkaty – 5. 9. „Obsluhovala je“ (Lk 4, 39). „Co dnes evangelium říká mně?“ Přečetl jsem si ráno ještě před svítáním. Zapnul jsem rádio a z něho se dozvěděl, že si dnes připomínáme Matku Terezu z Kalkaty. V knihovně…

HOSPODIN UHNĚTL

Promluva na svatbě Moniky a Jirky „Hospodin uhnětl…“ (Gn 2, 19; liturgický překlad) Moniko a Jirko, slyšeli jsme, že „Hospodin uhnětl“ a o verš dále, že „Hospodin vytvořil“. Nejsem si jistý, jak je to v originále, ale slovesa tvořit a hníst mají…

Dospělá víra

Promluva 21. neděle mezidobí B „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ (Jan 6, 68-69). Protože čteme o nedělích evangelium na pokračování, je dobré připomenout minulý týden.…

Vliv

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Jeho království nebude mít konce“ (Lk 1, 33). Když tak přemýšlím nad dnešním evangeliem, představuji si Marii jako prostou ženu z lidu, která se octne u dvora mocného krále. V hlavě se mi motají…

Ty jsi ta nejkrásnější krajina

Promluva na svatbě Jakuba a Petry Děkuji za příležitost slovem doprovodit vaše vzájemné velkorysé životní gesto: odevzdat se do rukou člověka a zároveň se bezvýhradně a bezezbytku přijmout. A nejen dnes, ale ode dneška až do smrti jednoho z vás. My…

Nechme dětinství a prostoduchosti

Promluva 20. neděle mezidobí B „Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!“ (Př 9, 6; liturgický překlad) Hned na začátku si dovolím ještě citovat ekumenický překlad tohoto verše, protože nabízí zajímavou variantu: „Nechte…

Spravedlnost a milost se potkají

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „A jako vešla do světa smrt skrze jednoho člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu dojdou všichni života“ (1 Kor 15, 21-22). Když apoštol Pavel zmiňuje Adama,…

Útěk

Promluva 19. neděle mezidobí B „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal“ (Jan 6, 44). V týdnu, v den, který jsem připravoval tuto promluvu, jsem se modlil v jednom žalmu: „Mám ovšem k pádu velmi blízko, před sebou…

NAVENEK OHEŇ UVNITŘ MODLITBA

Pohřební promluva Přijal jsem náročnou výzvu. Promluvit zde tak, aby Marcela Němečková, alias teta Marcela, alias generální vikář biskupa Otčenáška, alias paní profesorka nebyla v centru naší pozornosti, aby ani má řeč nebyla okázalá nebo…

HURÁ!

Promluva 15. neděle mezidobí B „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů“ (Ef 3, 3). Tento chvalozpěv nebo chvalořeč se církev pravidelně modlí v denní modlitbě církve.…

KRÁTKÉ ROZJÍMÁNÍ NAD EVANGELIEM DNE

Promluva na čtvrtek 14. neděle mezidobí II. cyklus „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (Mt 10, 7). Možná to tak nevypadá, ale naslouchali jsme velice hlubokým slovům evangelia. Přemýšlel jsem, jak do této Ježíšovy řeči vkročit, a…

DOMA A JINDE

Promluva na 14. neděli mezidobí B „Šel do svého domova“ (Mk 6, 1). Petr Piťha ve své poslední knize Triptych na oltář lásky definuje domov těmito slovy: „Čím víc se k němu vracíš, tím víc je stop.“ (s. 21) Domov je místem, kde jsme udělali nejvíce…

SROZUMITELNÍ

Promluva na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. 7. „Jděte a učte všechny národy, praví Pán“ (Mt 28, 16; zpěv před evangeliem) Jiná doba, pokrčil rameny. Přežili jsme svou dobu. Svět, do kterého jsme se narodili, zanikl. Zemřít máme v jiném, ve…

KDYBY TU NIC NEBYLO...

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla – 29. 6. „Všude na zemi pronikl jejich hlas.“ Už včera jsem se zúčastnil vigilie tohoto svátku a při naslouchání Božímu slovu jsem si vybavil dvě myšlenky, které jsem už kdysi formuloval v souvislosti s…

PROROCKÉ OVOCE

Promluva na středu 12. neděle mezidobí II. cyklus „Po jejich ovoci je poznáte“ (Mt 7, 16) Co je to ovoce proroků? Prorok byl v biblické mluvě ten, který nejen interpretuje Boží slovo, ale doslova se s ním ztotožňuje, vtěluje ho, je jeho ikonou. Boží…

MATURITA ŽIVOTA

Maturantům při předávání maturitního vysvědčení Velice si vážím, že mohu být účasten této chvíle, této slavnosti vzdělání. Nedávno jsem si četl knihu Františka Lukeše Celý život jsem se učil, a přesto jsem propadl. Tento název má v kontextu…

Před kým se třást

Promluva 10. neděle mezidobí B S odhodláním a chutí připravit si dnešní promluvu jsem otevřel mešní řád a zarazil jsem se hned u významové hloubky vstupní antifony, která má dát celém slavení určitý charakter – hudebníci by řekli, že udává tóninu,…

Nejen odhodlaný, ale i rozhodný

Slovo k začátku národního cvičení záchranné zdravotní služby Vítám vás na cvičení. Jeho obecným cílem bude zcela jistě řízené vystupování z komfortní zóny. Jsou totiž činnosti, které zvládáme s přehledem. Kdybychom cvičili je, brzy bychom pociťovali…

Ad fontes

Řeč na svatbě Michaely a Romana na kolonádě Lázní Libverda Michaelo a Romane, pozvali jste nás na událost, při které má jedno souhlasné vyjádření, jednoduše řečeno vaše „ano“, hodnotu největší investice, jakou může člověk dát snad kromě slibu Bohu.…

Oheň Božího daru

Promluva na památku sv. Norberta – 6. 6. „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou“ (2 Tim 1, 6). Dnešní novozákonní lekce se velice trefně sešly s připomínkou svatého Norberta, našeho…

Chodníček

Promluva na pondělí 9. neděle mezidobí II. cyklus „Daroval nám vzácná a převeliká zaslíbení“ (2 Pt 1, 4). Pokládal jsem dlaždice. Nedával jsem je ale hranu na hranu. Dlouho jsem chodil sem a tam, abych vypozoroval, kudy se mi jde nejlépe a jak…

Bůh, země a pracovitost

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně B „Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával se jim se slovy: ,Vezměte, toto je mé tělo.‘“ (Mk 14, 22) Jídlo k člověku patří. Je to naše nejzákladnější potřeba. Pokud nemáme poruchu příjmu potravy, tak…

Probuzením křesťanské aktivity

Promluva na svátek svaté Zdislavy – 30. 5. „Tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu“ (Žl 128, 3a). Svoji promluvu bych dnes začal úvahou, že asi není dost dobře možné žít životním stylem člověka třináctého století. Také si nedokážu…

Zavři ústa

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B „Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.“ (Zpěv před evangeliem) Dozvěděl jsem se, že řecké slovo „tajemství“ souvisí s výzvou „zavřít ústa“. Tato…

LURDY - MÍR NA ZEMI

Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst ve francouzských Lurdech již po šedesáté hostilo vojáky, kteří se na toto místo pod zasněženými vrcholky Pyrenejí přišli modlit za mír, za své zemřelé kolegy, za usmíření a na mnoho dalších úmyslů jak…

O PLÁNECH A ROZHODNUTÍCH

Promluva na středu 7. týdne mezidobí II. cyklus „Raději byste měli říkat: ,Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono‘“ (Jak 4, 15). Když jsem byl nadšený, horlivý mladík, čerstvý bohoslovec, dostal jsem možnost strávit nějaký ten týden…

Konec cesty Pavla - začátek naší

Promluva na sobotu 7. neděle velikonoční „Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek“ (Sk 28, 30-31). Zítřkem končí…

Jezu Kriste, štědrý kněže

Promluva na Svátek sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. „Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!“ (Řím 8, 34) Slavíme dnes svátek kněze a mučedníka (a církevního úředníka). Já jsem ze dnešních textů…

Co si žádat?

Slovo třídního učitele při předávání ročníkových vysvědčení Pane řediteli, pane veliteli, pane vrchní praporčíku, studenti, kolegové, 12. září 2016 jsme se tu sešli poprvé, prožili jsme šok, po kterém prořídly naše řady. Pustili jsme se do díla a…

ZDĚDILI JSME MÍR

Řeč při příležitosti Dne vítězství V obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona o státních svátcích je napsáno, že „státní svátky mají připomínat občanům tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost“. Podobný…

ZBRAŇ

Otvírák střelecké soutěže Všem vám přeji dobré ráno, veliteli pluku jsem se nabídnul, že bych zde promluvil a jsem rád, že mi dal svolení. V harmonogramu zahájení dnešní střelecké soutěže jsem si pak přečetl odrážku: „následuje vystoupení kaplana –…

SPOLEČENSTVÍ JMEN

Promluva na Svátek sv. Marka – 25. 4. „Spoluvyvolená církevní obec babylónská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj duchovní syn“ (1 Pt 5, 13). Listy apoštolů, které máme zařazeny do kánonu Nového zákona, jsou plné jmen konkrétních křesťanů. Vedle…

VOJTĚCH BISKUP

Promluva v ostašovské kapli na svátek sv. Vojtěcha – 23. 4. „Bude jedno stádo a jeden pastýř“ (Jan 10, 16). Na oltářním obraze vidíme svatého Vojtěcha jako biskupa. Nabízí se tedy příležitost, připomenout si, kým biskup je, jaké je jeho poslání jak…

ZVRAT

Promluva na pátek 3. neděle velikonoční Ve dnešním úryvku z knihy Skutků sledujeme dramatizaci zlomu v životě Šavla – Pavla. Nejdříve se dozvídáme, že „soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ (Sk 9, 1; liturgický překlad). Pak se ale…

Paměť země

Pietní akt při příležitosti výročí bitvy u Liberce na Nerudově náměstí „Jako před porodem těhotná se svíjí a v bolestech křičí, takoví jsme byli před tvou tváří, Hospodine. Svíjeli jsme se jako těhotní, a porodili jsme jen vítr. Zemi jsme vítězství…

VELIKONOČNÍ OBRÁCENÍ A POKÁNÍ

Promluva na 3. neděli velikonoční „Řekl jim: ,Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ (Lk 24, 46-47) Texty dnešní liturgie mají…

MANŽELSTVÍ A POHOSTINNOST

Milí svatební hosté Vaška a Kristýny, ve druhém čtení z listu Židům jsme slyšeli verš, který si dovolím připomenout: „Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili“ (Žid 13, 2; liturgický překlad)

ZMĚNY

Promluva na sobotu 2. neděle velikonoční „V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl“ (Sk 6, 1). Ve…

MODELY

Projev na zahájení výstavy a soutěže modelářů Co očekávat od duchovního, než že otevře Bibli a najde v ní nějaký příběh, aby dokázal, že „čtěte Bibli, tam to všecko je“? Když jsem hledal nějakého „pramodeláře“, tak jsem si nejprve vzpomněl na Noeho,…

Vztahy prokrvené láskou

Promluva na čtvrtek velikonočního oktávu „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ (Sk 4, 7) V jednom biblickém komentáři jsem si k tomuto místu přečetl větu, která představuje téma celé čtvrté kapitoly Skutků: „Již na samém začátku svého…

Vzkříšení v přímém přenosu

Promluva na středu v oktávu velikonočním „Oni zůstali stát plni zármutku“ (Lk 24, 17b). Mám ve svém okolí lidi, kteří když jsou konfrontováni s nějakou smutnou událostí nebo když se jim nedaří, stáhnou se do ústraní a samoty, mlčí a na veškerý svět…

Koleda 2018

Zazpívá má koleda, ať ti Pán Bůh zdraví dá. Ať ti dá i požehnání za to moje naklepáni. Přeji všem dívkám i ženám žádné pomlácení zato hojné pomlazení.

Epištola apoštolů

Promluva na Bílou sobotu B „Byl vzkříšen. Není zde. Hle místo, kam ho položili.“ (Mk 16, 6) Při přípravě na velikonoční Třídenní jsem narazil na velice zajímavý apokryfní anonymní spisek z poloviny druhého století nazvaný Epištola apoštolů (Epistula…

A my jsme svědky

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (v den slavnosti) "A my jsme svědky"(Sk 10, 39a). "Být křesťanem znamená věřit na Zmrtvýchvstalého" (Lang, Albert. Kristus vrchol zjevení. Brno: Velehrad, 1993. s. 121). Uvažují o své víře. Jak by asi vypadal…

PROSTRACE

Promluva na Velký pátek „Jakmile jim řekl ,to jsem já‘, couvli a padli na zem“ (Jan 18, 6). Českému překladu se moc nedaří přeložit sílu Ježíšovy odpovědi. Doslova říká: „Já jsem – ego eimi.“ - Koho hledáte? - Nějakého Ježíše. - Já jsem Ježíš, to…

Tři tajemství

Promluva na Zelený čtvrtek „I vy máte jeden druhému nohy umývat“ (Jan 13, 14). Zhruba v polovině postního období jsme se při jedné mešní liturgii modlili: „Bože, dej, ať stále hlouběji pronikáme do velikonočního tajemství, abychom blížící se svátky…

ŠIKMINA

Promluva na středu Svatého týdne „Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil“ (Mt 26, 16). Nikdy jsem si nemyslel, že to tak je, ale s léty a zkušenostmi se přesvědčuji, že žijí mezi námi zlí lidé. Nejsou zlí od základu své bytosti, ale…

Vejděme do města

Promluva na Květnou neděli B Nadchází dny, kdy při liturgii nasloucháme rozsáhlým textům. O to kratší májí být promluvy. V roce 1988 Vydala Kongregace pro bohoslužbu dokument Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení. Píše se v něm mimo jiného…

V DOBÁCH OCHROMENÍ

Promluva na středu 5. neděle postní „Náš Bůh, jehož ctíme, může nás vysvobodit; z rozpálené ohnivé pece i z tvé ruky, králi, nás vysvobodí“ (Dan 3, 17; liturgický text) V devadesátých letech a v určité návaznosti na křest jsem si hojně četl různá…

O MÍRU NAD HROBEM VOJÁKA

„I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ,Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha…

Rozpad viditelných struktur

Promluva 5. neděle postní B „Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ (Jan 12, 24) Zasel jsem semínka rajčat a ředkviček. Každé ráno je s napětím chodím zalévat. A už…

Chlácholení

Promluva na čtvrtek 4. neděle postní „Brzy uhnuly z cesty, kterou jsem jim přikázal“ (Ex 32, 8a) V prvním čtení dnešní liturgie slova nalezneme několik drobností stojících za zamyšlení. Izrael vychází z Egypta. Otroci se stávají svobodným Božím…

Trinitární poezie

Promluva na středu 4. neděle postní „Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete“ (Jan 5, 20). V průběhu studia jsem si zamiloval trinitární teologii, tedy tu část teologické vědy, která se zabývá…

O přijímání

Četl jsem si dva zajímavé články o přijímání. V diskuzi pod jedním jsem zastihl poznámku o nějaké hozené rukavici. Bez odkazů a přílišného teoretizování bych chtěl také napsat příspěvek, jak vidím podávání eucharistie z pohledu podávajícího.

NATO

Nástup pluku k výročí přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě Připomínáme si dnes své členství v Severoatlantické alianci, osobně si myslím, že je rozumné, že NATO máme, protože teNATA bezpečnostních hrozeb jsou stále zákeřnější. Tato…

Zákon

Promluva na středu 3. neděle postní „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky“ (Mt 5, 17). Tento verš mne nedal spát. Že by Ježíš dodržoval všech 613 přikázání Tóry (nebo kolik jich přesně je)? Jak církev chápe toto místo? Jak ho…

Údržbář

Řeč při posledním rozloučení s tátou… Byl jsem pozván, abych doprovodil slovem tuto událost, tuto slavnost života – smutnou slavnost jinak krásného životního příběhu v jeho závěrečné tečce. Jako duchovnímu mi to nedá, abych svá slova neopřel o…

MEZI VÁMI TO TAK NEBUDE

Promluva na středu 2. neděle postní „Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“ (Mt 20, 25-27) Pozadím…

BŮH PŘÍSLIBŮ I NAPLNĚNÍ

Promluva 2. neděle postní B Příběh Abraháma nám ukazuje, že Bůh je Bohem příslibů, Bohem smlouvy zaměřené do budoucnosti: „…nyní i na věky věků. Amen.“ Jeho vize jsou velkolepé a mohou přesahovat nejedno pokolení. Abrahámovi slibuje četné potomstvo,…

Originalita

Jako vojenský kaplan se poslední roky tak často nedostávám do takzvaného „zpovědního mlýna“. Zažil jsem ho několikrát, když jsem byl pozván na nějakou pouť nebo veliké setkání věřících. Několik hodin strávených ve zpovědní místnosti. Každých pět až…

SMLOUVA

Promluva 1. neděle postní B „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi“ (Gn 9,9-10). Asi žádný jiný příběh ze začátku Bible není charakterističtějším svědectvím o literárním druhu. Mýtus o…

BLAŽENÁ ÚNAVA

Mše před Jizerskou padesátkou 2018 Před několika lety jsem se zúčastnil padesátikilometrového nočního pochodu. Bylo po půlnoci, mrazivo, měsíc svítil mezi mraky. Měli jsme dobrou polovinu za sebou, ale druhou ještě před sebou. Šli jsme vytrvale, ale…

Odvrácený navrácen

Promluva na Popeleční středu „Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči!“ (Jl 2, 12; liturgický překlad) Ekumenická Bible tento verš překládá: „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem…

Bude v odloučení

Promluva 6. neděle mezidobí B „Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ (Lv 13, 46) Některé texty Starého zákona se stávají svědectvím doby minulé. V mnohém už pro nás nejsou aktuální. Tak je tomu i v dnešním případě. Díky…

Ten tvůj Bůh

Promluva na středu 5. neděle mezidobí II. cyklus „I královna ze Sáby uslyšela zprávu o tom, co Šalomoun vykonal pro Hospodinovo jméno, a přijela ho vyzkoušet hádankami“ (1 Král 10, 1). V prvním čtení z První knihy královské jsme naslouchali zprávě o…

ASPOŇ PRO NĚKOHO NĚČÍM

Promluva 5. neděle mezidobí B „Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé“ (1 Kor 9, 22). Jistě mi dáte za pravdu, že v tomto Pavlově výroku je obrovský náboj apoštola, síla rozsévače Božího slova, energie proroka, obětavost rodiče. Možná…

AUTORITA NEBO SVOBODA

Promluva na památku sv. Jana Bosca – 31. 1. Před týdnem jsem skládal státnice z pedagogiky. V průběhu zkoušky jsme se dostali na téma autority ve výchovném procesu. Necílili jsme jen na výchovu dětí a mládeže, ale obecně na společnost. Rozcházeli…

Nelze pěstovat zbožnost

Promluva na památku sv. Františka Saleského – 24. 1. „Dej, ať zvěstujeme světu tvou láskyplnou mírnost“ (vstupní modlitba). Opět jsem žasl, když jsem si ráno při modlitbě breviáře četl úryvek z díla svatého Františka Saleského. Nejraději bych zde…

UN PUNTO NODALE

Promluva na pátek 2. neděle mezidobí II. cyklus „Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy“ (Mk 3, 14-15) Právě se ocitáme u jedné z klíčových epizod Nového zákona a to ve smyslu založení…

PRUŽINA

Promluva na Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – 18. 1. „Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?“ (Lk 1, 43) Když jsem slavil eucharistii, naslouchal evangeliu o setkání Alžběty a Marie a uvažoval o významu této památky, přemýšlel jsem…

Kapka v paprsku nebeské slávy

Promluva na památku sv. Antonína Velikého – 17. 1. „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne“ (Mt 19, 21). Když jsem tak hloubal o svých slovech, na mysli mi tanula výzva:…

BŮH MÁ PLÁN

Promluva 2. neděle mezidobí B „ Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista“ (1 Kor 1, 3). Bůh má s každým z nás plán. Stejně jako říká svému služebníku v prvním čtení, že bude světlem národům, jako apoštol Pavel pochopil, že ho Bůh…

Památka jména

Promluva 3. ledna (nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš) „Jan spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: ,Hle, beránek Boží‘“ (Jan, 36). Dnes je nabídnutý liturgický svátek jména. Někdy mám pocit, že strom naší víry je rozkošatělý až moc, takže…

AČKOLI JE JEŠTĚ TMA

Promluva na Svátek sv. Jana Evangelisty – 27. 12. „První den po sobotě, když ještě byla tma“ (Jan 20, 1a). Přiznám se, že jsem nepochopil, proč došlo ve výběru evangelia dnešního dne k tak výparnému zkomolení. Nerozumím tomu, proč kdosi začal od…

DÍTĚ

Promluva při uvedení České mše vánoční Na Štědrý den jsem pekl vánočku a poslouchal Rybovu Českou mši vánoční, abych se připravil na tuto chvíli. Přemýšlel jsem o vlnách radosti a jásání, která z hudby doslova tryská. Proč? Co je důvodem? No hraní,…

PŮLNOČNÍ

Před Vánocemi jsem byl pozván do Českého rozhlasu. Natáčeli jsme tam takový krátký rozhovor, který byl lidem, kteří přicházejí na katolickou bohoslužbu jen jednou v roce, usnadnil cestu.

SVĚTLO

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci „Obyvatelům temné země vzchází světlo“ (Iz 9, 1b). Začnu trochu vědecky: „Světlo je viditelná část elektromagnetického záření. Vlnové délky viditelného světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového…

Čas vzácný přišel

Článek pro Jablonecký deník Asi v polovině letošní adventní doby jsem se zúčastnil velice hezkého koncertu. Byl nazván „Čas vzácný přišel“. V myšlenkách jsem spočinul na těch třech slovech a řekl jsem si, že se pro mne stanou vánočním mottem.

MANIFEST SVOBODY

Promluva na 20. prosince „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1, 31). Nedávno jsem si telefonoval s jedním knězem. Byl to výjimečný telefonát, protože vzácně onen kněz po mně nechtěl zastoupit. Jen se mne ptal, jak se mi daří.…

NEHODNÉ DÁRKY

Promluva na 3. neděle adventní B „Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví“ (Jan 1, 8). Dnes zažíváme doslova liturgický koncert. Tolik symbolů, rituálů, všechny tak hluboké. Je dobře, že znovu naše společenství zažívá…

ROZUMNÁ ŠTĚDROST

Promluva na památku sv. Mikuláše – 6. 12. Dnešní den si připomínáme odkaz svatého Mikuláše. Je pro něho typická vlastnost: štědrost. „To se mu to dávalo,“ mohl by jeden říci, „když měl z čeho.“ Podle legendy Mikuláš zdědil veliký majetek, z něhož si…

ZTRATILA

Promluva při bohoslužbě pro Hnutí na vlastních nohou – Stonožka Ježíš farizejům a zákoníkům pověděl toto podobenství: Má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji…

PŘÍLEŽITOST K HLÁSÁNÍ

Promluva na středu 34. neděle mezidobí I. cyklus „To vám bude příležitostí k svědectví“ (Lk 21, 13). Když se budu ohlížet nad svou službou, tak vlastně stále vydávám svědectví. Například dnes jsem naslouchal vojákovi, který mi říkal, že četl…

Centurion

Projev při předávání funkce velitele praporu V Bibli je možné najít zajímavé a inspirující příběhy. Je tam jeden i o vojenských velitelích. Dovolím si ho zde přečíst:

PEČUJE O SVÉ STÁDO

Promluva na Slavnost Krista Krále A „Tak jako pastýř pečuje o své stádo…“ (Ez 34, 12) Dobře pětkrát Hospodin Ezechielovými ústy vysloví obrat „své stádo“ nebo „moje ovce“. To je příliš na to, abychom tento obrat přešli, ačkoliv už málokdo žije v…

PROSPĚCH

Promluva 33. neděle mezidobí A „Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života“ (Přís 31, 12; liturgický překlad). První čtení ze závěru knihy Přísloví tvoří jakýsi souhrn všech témat, o kterých sbírka mudroslovných hesel…

DVĚ KŘÍDLA

Promluva 32. neděle mezidobí A „Myslet totiž na moudrost je svrchovaná prozíravost“ (Mdr 6, 15; liturgický překlad). „Prozíravost je ctnost, disponující k dobré volbě prostředků, vedoucích k mravně dobrému cíli. Proti prozíravosti je vlastně každý…

A ZA TO SE MODLÍM

Slovo při příležitosti Dne veteránů – Ostašov „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce…

PRÝ MÁM

Promluva 32. neděle mezidobí A „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Mt 23, 12). Prý mám publikovat promluvu. Nebude kdovíjaká, spíš taková imprese nad nedělními texty, které mne tradičně vedou k nám duchovním.

SMRT JE

Promluva na památku zemřelých – 2. 11. V Boha jsem uvěřil roku 1994. Od té doby, co jsem se stal věřícím, není pro mne smrt tragédií ani tabu ani pouhým biologickým procesem. Smrti se nevyhýbám, ale ani jí nejdu vstříc. Vědomí smrti mne doprovází ať…

KATOLICKÝ PŘÍSPĚVEK KE SVÁTKU STÁTNOSTI

V souvislosti s tématem dnešního dne – vznik Československé republiky – jsem si položil otázku, zda se nějaká autorita naší Katolické církve radovala z nové republiky, nebo alespoň odpověděla na výzvu doby.

ALE NAD TO JE...

Promluva u pomníku padlých I. světové války v Kunraticích u Frýdlantu V předvečer dnešního dne jsem hledal inspiraci pro svá slova. Otevřel jsem Bibli a začal číst: „Život toho, kdo může v spokojenosti a úspěšně pracovat, je sladký, ale víc než to…

Jsem papír, a kdo je víc?

Víte, čím se živí byrokrat? Papírem. Jí, hltá, žere, konzumuje, pochutnává si, lační, kouše, žvýká, přijímá papír. Kdyby ho šlo mixovat, tak ho srká, cucá, pije, lemtá. Kdyby šel zmrazit, tak ho i blíže. Papír je pro něj drogou, závislostí, nutností…

VŽDY PŘIPRAVEN!

Promluva na středu 29. neděle mezidobí I. cyklus „I vy buďte připraveni“ (Lk 12, 40). „K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven! – Vždy připraven!“ (pro ty co nejsou pamětníci) Nebo k čemu máme být vlastně připraveni? Zachytili jsme…

OSLOVENI A OSLAZENI

Promluva či zamyšlení 29. neděle mezidobí A „Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi…“ (Iz 45,3 1) „Je po volbách,“ řekl jsem si v reakci na úplně první setkání s dnešními biblickými úryvky.

POŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU V RASPENAVĚ - LUHU

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji…

LÉTAT

Promluva při příležitosti odhalení pomníku plk. Frntišku Truhlářovi v Lomnici nad Popelkou S pokorou musím přiznat, že mám o plk. Františku Truhlářovi jen velice matné a kusé informace. Budu se těšit, že se v souvislosti s dnešní slavností dozvím…

DRAMATICKÉ OKOLNOSTI SVATBY

Promluva na 28. neděli mezidobí A „Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít“ (Mt 22, 3). Nevím, jak vám, ale já mám ze dnešního evangelia vždy smíšené pocity. Svatba je přeci slavnost. Je mi ctí, když jsem na svatbu…

Paměti míst

Projev při příležitosti 593. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova Téma letošního setkání je „Jan Žižka v paměti míst Čech a Moravy“. Přiznávám se opět po roce z nevědomosti fenoménu Žižka, ale určité předpochopení či znalost obecných reálií husitské…

VYKECAT SE

Promluva na 27. neděle mezidobí A „Netrapte se žádnou starostí“ (Flp 4, 6). Vyprávěl mi jeden policejní vyjednávač, jak přemlouval nějakého člověka, který chtěl skočit z mostu. Byla zima, foukal vítr. Trvalo to čtyři hodiny, než si dal onen muž říci…

UŽÍT NEZNAMENÁ PŘEŽÍT

Řeč při zahájení závodu Dobývání ztraceného záchranáře 2017 Nejprve mi dovolte přečíst několik povzbudivých veršů z biblické knihy Sírachovcovy, která v sobě zahrnuje lidovou a tedy nadčasovou moudrost: „Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav…

Oslavujte Hospodina

Promluva na středu 24. neděle mezidobí I. cyklus „Hráli jsme vám a vy jste netancovali“ (Lk 7, 32). Nedávno jsem byl na návštěvě a celý večer jsme si povídali o víře. Bylo to velice obohacující. Mimo jiného jsem vyjádřil přesvědčení, že Ježíš nebyl…

Být zorientovaný do všech směrů

Řeč při nástupu k zavedení některých organizačních změn pluku Pane plukovníku, vojáci, v Základním řádu se píše, že „voják zná své místo v tvaru“. Je tedy zorientován. A o orientaci se chci zmínit již tak po ránu. Vždyť slovo orientace samo k tomu…

DVA SYNOVÉ V NÁS

Promluva 26. neděle mezidobí A „Jeden člověk měl dva syny“ (Mt 21, 18). Dnešní evangelium umně cílí jak na děti, tak na nás dospělé. Nejdříve bych se chtěl obrátit k dětem. Myslím si, že příběh o dvou synech byste si měly zapamatovat a vybavit si ho…

NENÍ SAMOTA JAKO SAMOTA

Promluva při svatohubertské mši v Libčanech „Ježíš odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když nastal večer…

MUSEL OBSTÁT

Promluva na Slavnost sv. Václava – 28. 9. Obec Dlouhý V předvečer Slavnosti svatého Václava, jsem si povídal o tomto světci s jedním knězem. Říkal mi, že o svatém Václavovi toho víme ještě méně, než si myslíme. Domnívá se, že není pravda, co o…

BEZ VÝČITEK

Promluva na památku sv. Vincence z Paula – 27. 9. „Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc…“ (Lk 9, 1) Den předcházející Slavnosti svatého Václava je věnován svatému Vincenci z Paula. Nenechme ztratit tuto osobnost ve stínu příprav na oslavu…

Rytmus srdce

Řeč při předávání Jánského plakety v Jablonci nad Nisou Děkuji paní Havlové za opakované pozvání a důvěru, jakou do mne vkládá, když mne nechává komentovat tuto slavnostní událost. Dal jsem si předsevzetí, že se nebudu ve svých projevech při…

PROTRŽENKA 2017

Promluva při bohoslužbě u Protržené přehrady Ježíš řekl svým učedníkům: „Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí…

ROZHODNUTÍ PRO CTNOSTI

Promluva na středu 23. neděle mezidobí I. cyklus „Svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového“ (Kol 3, 9b-10a). Když jsem si přečetl dnešní liturgické texty, věděl jsem, že budu hovořit o ctnostech. Před nějakým časem jsem se…

Čtyřicáté výročí chemické brigády

Proslov na nástupu při příležitosti 40. výročí existence brigády Vše kolem nás hovoří o nás. Před čtyřiceti lety zemřel král rokenrolu, i když pro některé prý Elvis nikdy neodešel. Před čtyřiceti lety byla rozkazem ustanovena 102. brigáda chemického…

JESTLIŽE NEUPOSLECHNE

Promluva na 23. neděli mezidobí A „Jestliže jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník“ (Mt 18, 17). „Řvu na tebe, protože tě mám rád,“ řval jsem na jednoho svého kamaráda o dobrých třicet let staršího. Ne, není to…

Život na cestě k oslavení

Promluva na Svátek narození Panny Marie – 8. 9. „A on sám bude pokoj“ (Mich 5, 4). Osou dějin, středem každé naší osobnosti, jádrem stvoření je Ježíš Kristus. Je v samotném centru nás samých. Je tedy logické, že i naše víra je Kristo-centrická. Od…

Pravá oběť

Promluva 22. neděle mezidobí A „Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako, živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba“ (Řím 12, 1). Čeho se apoštol Pavel dovolává? Božího milosrdenství, tedy…

Oslovitelní

Promluva na středu 21. neděle mezidobí I. cyklus „Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království“ (1 Sol 2, 11-12) První list…

JEDNODUCHÉ OTÁZKY

Promluva 21. neděle mezidobí A „A za koho mě pokládáte vy?“ (Mt 16, 15) V mysli se vracím na dětský tábor. Nesl se v křesťanském duchu a v jeho průběhu měly děti projít vedle různých obratnostních nebo silových zkoušek i základními křesťanskými…

PROSTÉ A VZNEŠENÉ

Svatební promluva pro Katku a Radka „…oznamují, že jim končí vznešené ,Já‘ a začíná prosté, ale o to krásnější ,My‘.“ (ze svatebního oznámení) Přiznám se, že když jsem dostal svatební oznámení, tak jsem se nad citovanými slovy zarazil. Přemýšlel…

Našel jsem domov

Promluva 20. neděle mezidobí A „Přivedu je na svou svatou horu“ (Iz 56, 7). Možná se budu opakovat, ale jsem šťastný, že jsem se setkal s Bohem, že jsem byl pokřtěn, že jsem se stal součástí společenství církve. Svých rozhodnutí jsem nikdy nelitoval…

RADOST NEBESKÉHO RODIČE

Promluva na středu 19. neděle mezidobí I. cyklus „…stal se Juda Boží svatyní“ (Žl 114, 2). Příběh východu Izraele z Egypta je naprosto klíčovou událostí Starého zákona a příběh toho Nového se v něm dále zrcadlí a nachází interpretační klíč. Co nás…

BEZ OKÁZALOSTI

Promluva 19. neděle mezidobí A „Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl“ (1 Král 19, 11). Rád pozoruji oblaka, mraky. Mají i různé názvy (což není v tuto chvíli vůbec důležité). Někdy…

Osvoboď Boha

Promluva na Svátek Proměnění Páně A „Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného“ (Mt 17, 8). Věřím, že kráčíte cestami víry podobně jako já. Když tak rozmýšlím o tajemstvích Páně, čtu si například nějakou knihu o víře nebo se…

Když jdeš tam, ať víš kam

"My však často přijdeme do kostela a nevíme, co máme dělat nebo oč máme prosit. A přece ví každý velmi dobře, když k někomu jde, proč tam jde." (sv. Jan Maria Vianey, druhé čtení denní modlitby církve) Podětná myšlenka. Je pravdou, že se žije lépe…

(Letní) investice do dětí

Promluva na středu 17. neděle mezidobí I. cyklus „Poklad ukrytý v poli“ (Mt 13 44) Přiznám se, že nebudu zdůrazňovat ani rozvíjet téma skrytosti Božího království mezi námi a potřebu radikální investice, k dosažení jeho prahů. Na mysli mi totiž…

Na začátku života

Křestní promluva „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: ,Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A…

Pracuj, abys slyšel

Promluva 15. neděle mezidobí A "Kdo má uši k slyšení, slyš" (Mt 13, 9). V růženci světla rozjímame také o tajemství hlásání Božího království. Jako v každém tajemství, tak i v tomto stojíme u pootevřených dvířek do nebe, nahlížíme skutečnost, která…

Zavolal a poslal

Promluva na středu 14. neděle mezidobí I. cyklus „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou…“ (Mt 10, 1-2a) Naslouchali jsme sedmi veršům desáté…

PŘIJÍMÁNÍ

Promluva 13. neděle mezidobí A „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10, 40). Poslední roky, které trávím službou v armádě, přemýšlím o základních sdílených idejích, o pilířích naší národní kulturní, duchovní tradice a o lidských hodnotách. Domnívám se…

Valka i zde vybrala svou daň

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: ,Blaze…‘“ (Mt 5, 1-12) Dovolte mi, prosím, vysvětlit, proč jsem přečetl právě tato slova v tuto chvíli na tomto místě. Jako…

REPREZENTANTI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Promluva 11. neděle mezidobí A „Tehdy řekl svým učedníkům: ,Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!‘“ (Mt 9, 37-38) Tento text bývá adresován apoštolům a potažmo jejich nástupcům a pomocníkům, tedy biskupům,…

Jsme u toho

Promluva na Slavnost Těla a krve Páně A „Kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky“ (Jan 6, 51). Na stole v kuchyni mám vždy otevřenou nějakou knihu. Čtu si z ní jen občas. Tentokrát to jsou Meditace o církvi od Henriho de Lubaca. Myslím si, že…

SPÍME?

Reflexe Svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze „A touto ,vůlí’ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“ (Žid 10, 10). Tento svátek zvláštně dubluje Zelený čtvrtek, v němž připomínáme Ježíše, který ustanovuje eucharistii…

Za zavřenými dveřmi strach

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého „Ze strachu před židy měli dveře zavřeny“ (Jan 20, 19; liturgický překlad) Abychom co nejrychleji skočili do kontextu dnešního evangelia, tak jen připomenu, že učedníci již přijali svědectví Marie Magdalény…

SCHRÁNKA POD SRDCEM

Promluva na Svátek Navštívení Panny Marie – 31. 5. „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého…“ Někteří z nás se tato slova modlí nesčetněkrát za den. Modlitba Zdrávas, Maria patří k jedné z forem západokřesťanské meditace. Slova této…

Musíš se cítit skvěle!

Promluva 7. neděle velikonoční A „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili…“ (Sk 1, 14) Víte, jaké si dnes kladu otázky? Jak vypadá naše modlitba? Jak nás baví modlit se? Jestli se modlíme i my svorně a vytrvale? A jestli nás Bůh někdy vyslyšel.

Krátké slovo

Slovo k regionálnímu kolu soutěže mladý zdravotník v Jablonci n. N. „Mohu si připravit nějaké slovo,“ ptal jsem se dnes ráno Kateřiny. „Ano, ale krátké,“ dostal jsem zadání.

Jaro začíná na podzim

Promluva 6. neděle velikonoční A „Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky“ (Jan 14, 16). V jednom komentáři k dnešní bohoslužbě slova se mi líbila prezentace kontextu prvního čtení a evangelia. Ať už Ježíšova situace nebo…

Nedělejte potíže

Promluva na čtvrtek 5. neděle velikonoční „Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou…“ (Sk 15, 19-20) Nedávno se mi jeden voják…

Theatrum honoris

Promluva na Slavnost sv. Jana Nepomuckého – 16. 5. „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen“ (Mt 10, 22). V souvislosti s dnešním svátkem jednoho z našich národních patronů jsem si četl jednu odbornou práci, abych zase trochu hlouběji pronikl do ducha…

72

Proslov při pietním aktu k 72. výročí ukončení II. světové války Dobrý den, vážení hosté, dovolte mi na úvod modlitby za všechny zemřelé v II. světové válce krátké zamyšlení, se kterým budeme pokládat květiny k památníku obětí tohoto nejhrůznějšího…

POŽEHNÁNÍ CYKLOSTEZKY SV. ZDISLAVY

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.“ (Žl 25, 4-6) Stojíme na začátku…

MUŠKA JENOM ZLATÁ

Otvírák střelecké soutěže Vážení střelci ostrostřelci a ostrostřelkyně, trochu jsem pátral a objevil jsem, že české vojenské názvosloví obsahuje 412 podstatných jmen popisujících ruční střelné zbraně a jejich části. Rád bych vybral jedno z nich:…

Zažehnout

Promluva na Svátek sv. Filipa a Jakuba – 3. 5. Na dnešní liturgii je oslovující velice mnoho drobností. Již ve vstupní antifoně k mešní oběti bychom mohli slyšet: „Pán si vyvolil svatého Filipa a Jakuba a poslal je hlásat evangelium…“

Požehnání před soutěží mladých zdravotníků

Bůh, který řekl ,ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. (1 Kor 4, 6-7) Dříve, než…

ZNÁMÝ NEZNÁMÝ

Promluva na 3. neděli velikonoční A „Vystoupil Petr a slavnostně promluvil…“ (srov. Sk 2, 14). I já se pokusím promluvit. Věřím, že v mé řeči bude i něco slavnostnosti, protože slavíme velikonoční čtyřicetidenní, které je zdrojem světla, pokoje a…

MÍT VŠECHNO SPOLEČNÉ

Promluva na 2. neděli velikonoční – mše pro skauty „Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné“ (Sk 2, 44; liturgický překlad) Jistě mi dáte za pravdu, že není nad dobré přátele, nad společenství, které je zdravé,…

POHANŮM

Promluva na poutní mši k sv. Vojtěchu – 23. 4. „Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům“ (Sk 14, 46). Slova prvního čtení z knihy Skutků…

Zůstaň s námi

Promluva na středu v oktávu velikonočním „A on jako by chtěl jít dál“ (Lk 24, 28). Při poslechu prvního čtení o uzdravení žebráka od Krásné brány jsem si vzpomenul na velice kontroverzní promluvu, kterou jsem zde měl před čtyřmi lety, když jsem k…

Štípni mě

Promluva na úterý 5. neděle postní „Proč jste nás vyvedli z Egypta?“ (Nm 21, 5) Starý i Nový zákon, či, chcete-li, První a Druhá smlouva, má svou centrální událost. Vždy je to příběh, ve kterém se objevuje mnoho zajímavých epizod. Je to podobné…

Kreativní z podstaty

Promluva na středu 4. neděle postní „Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení“ (Jan 5, 29). Přiznávám se, že mne tato Ježíšova slova provokují. Připomínají mi pocit, kdy jsem omylem polknul obilnou osinu. Jak…

Čtyřicítka

Promluva na 4. neděli postní A „Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem“ (1 Sam 16, 7). Potřebu promlouvat před vámi jsem nalezl ve dvou zdrojích. V uplynulém týdnu jsem se totiž setkal se skupinou několika rodin, s nimiž jsme velice…

Ty?

Promluva na 3. neděli postní A „Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody“ (Jan 4, 7). Cítím sílu tohoto Božího slova, které je nyní v tuto chvíli na celém světě hlásáno, slyšeno, rozjímáno a komentováno. Cítím i pocit malosti a současně potřebu…

Když v instituci promluví prorok

Promluva na středu 2. neděle postní „Vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl…“ (Mt 20, 17) Naslouchali jsme evangeliu, které bychom mohli rozdělit do tří částí: Třetí Ježíšova předpověď utrpení u oázy nedaleko Jericha, žádost matky Jana a…

OBTÍŽE SPOJENÉ S HLÁSÁNÍM

Promluva 2. neděle postní A „Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia“ (2 Tim 1, 8; liturgický překlad). Tento verš mne zaujal. Podněcuje k přemýšlení, které můžeme označit jako postní, o jednom z důležitých aspektů…

ZA RANNÍCH ČERVÁNKŮ

Promluva 1. neděle postní A „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil“ (Gn 2, 8). Znovu si musíme uvědomit literární druh prvního čtení z knihy Genesis. Každé slovo je plné symboliky, každé je plodem…

V postu, pláči a nářku

Úvaha k Popeleční středě „Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku“ (Jl 2,12b). Přiznám se, že následující řádky by mohly nést podtitul „neučesané imprese“. Rozjímal jsem o prvním verši prvního čtení dnešní mešní liturgie. Kdo se…

Bůh stvořil člověka

Promluva na sobotu 7. neděle mezidobí I. cyklus „Bůh stvořil člověka…“ (Sír 17, 1) Každý den se setkáváme s Božím slovem, přesto nás může stále překvapovat – tedy alespoň mne ano. Je „živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na…

Skála Ducha

Promluva na Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2. „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích“ (Mt 16, 17). Dnešní den je zvláštní. Už mi dnes přála k svátku hezká řádka lidí, ale osobně tento den své…

Zlepšit

Promluva 7. neděle mezidobí A První čtení dnešní liturgie je vybráno z knihy Levitikus. Celá tato kniha je v podstatě sbírkou zákonů. Dnes jsme slyšeli několik veršů z kapitoly, kterou ekumenický překlad Bible nadepisuje „Řád každodenního života“.…

Jen tak

Promluva na sobotu 6. neděle mezidobí I. cyklus „Udělejme tři stany…“ (Mk 9, 5) Evangelista uvádí dnešní příběh slovy: „Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami“ (Mk 9, 2). Po šesti dnech…

V ÚSTRANÍ

Promluva na středu 6. neděle mezidobí I. cyklus „Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl“ (Mk 8, 22). Poselství zaznamenané v evangeliích má ve svém jádru skutečné události. Autoři však tyto příběhy plné něhy, naděje, víry, uzdravení…

VELIKOST ČLOVĚKA

Promluva na středu 5. neděle mezidobí I. cyklus „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života“ (Gn 2, 7). V náboženství jsem děti učil zase o něco více porozumět Bibli. Snažím se je vést tak, aby si v dospívání a…

Na férovku

Úvaha k památce svatého Pavla Mikiho a druhů Dnes ráno mne při modlitbě breviáře zaujala nadčasová a i dnes aktuální slova svatého Pavla Mikiho stojícího tváří v tvář svým katům:

DOBRÉ DĚLAT

Promluva 5. neděle mezidobí A „…aby viděli vaše dobré skutky“ (Mt 5, 16). Dáte mi jistě za pravdu, že je krásné, pokud člověk tvoří, buduje, opravuje něco dobrého, pokud se někdo chová hezky, přívětivě a dobrotivě, pokud jeho slova doprovází i činy.…

Kdo snese jeho den

Promluva na Svátek Uvedení Páně do chrámu A „Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?“ (Mal 3, 2) Jako křesťané máme před očima tři božské ctnosti: víru, naději a lásku. Pokud tyto tři pilíře rozvíjíme, dotýkáme se jimi Boha,…

VÁŠEŇ APOŠTOLA NÁRODŮ

Promluva na Svátek Obrácení svatého Pavla – 25. 1. „Šavel soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně“ (Sk 9, 1, liturgický překlad) Cítím potřebu rozdělit se o svůj pocit, který mi už dva dny leží v hlavě. Myslím si, že velice málo čteme…

Svorně a vytrvale

Promluva na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry“ (Sk 1, 14). Dokument Lumen gentium II. vatikánského koncilu v jednom z posledních odstavců…

Čekali toho svého Mesiáše

Promluva na Slavnost Křtu Páně A „Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít“ (Mt 3, 13). Jan Křtitel hlásal blízkost Mesiáše. Jak se dozvídáme z evangelia, shromáždil se kolem něj početný zástup: „Tehdy vycházel k…

Kolem Ježíše

Promluva na středu 1. neděle mezidobí „Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé“ (Mk 1, 32b). Ježíš od počátku svého veřejného působení uzdravuje, osvobozuje ze spoutaností a usmiřuje. Činí tak svými slovy, gesty i postojem. Jedná se zkrátka o…

Až přijdeme domů

Promluva na Slavnost Zjevení Páně A „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary…“ (Mt 2, 11) Líbí se mi neochvějná víra mudrců, že ten, koho vidí, i přes nuzné prostředí, je osobnost,…

Novoroční požehnání

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. „Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám“ (Nm 6, 27). Myšlenku, o kterou se s vámi chci rozdělit, nemám ze své hlavy, ale od svého oblíbeného Gianfranca Ravasiho. V dnešní den se totiž…

Přitažené za vlasy

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „Vydá na smrt bratr bratra…“ (Mt 10, 21) „Už jsem četla od tebe ledacos, ale toto je fakt přitažené za vlasy,“ napsala mi jedna kamarádka, která hledá zatím jen tušivě víru v Boha, když jsem jí poslal odkaz…

Je to jednodušší, než si myslíme

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl“ (Jan 1, 18). Velice často mi někdo říká: „Myslím si, že nad námi něco musí být. Ale v Boha nevěřím.“ Nebo: „Rozděluji…

Znamení dítěte

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci „Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lk 2, 12) Nedávno jsem rozjímal nad Izajášovým proroctvím: „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle dívka počne a porodí syna a dá…

Kde žiji, nežiji

Promluva na památku sv. Jana od Kříže „Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin, konám všechny tyto věci.“ (Iz 45, 6b-7) Liturgický překlad tohoto verše zjemňuje a pokouší se…

VÝSKNI

„Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím“ (Iz 35, 1). Dlužím si určité zrcadlení dnešního dne ve světle Božího slova, které jsem dvakrát slyšel při liturgii. První mši jsem sloužil ráno na skautské výpravě. Třicet kluků,…

Odřené uši

Už jste měli někdy odřené uši? Já dnes, když jsem se pokoušel plnit zápočet z předmětu, který považuji ve svém tříletém studiu za nejotravnější.

DĚTSKÝ SVĚT JE BOŽÍ

Promluva 2. neděle adventní A „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.“ (Iz 11, 6) Když jsem se začal připravovat na svou promluvu, myslel jsem na děti. Celý den…

A pak uviděl milión

Promluva na Svátek sv. Ondřeje – 30. 11. „O něco dále uviděl jiné dva… a povolal je“ (Mt 4, 21). A o něco dále pak uviděl další a pak zase o něco dál jiné tři a po chvilce deset, padesát, tisíc, milión… a povolal je. A tak tu jsme. Velice široce…

PONOŘME SE DO SLZ

Promluva 1. neděle adventní C „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova“ (Iz 2, 3). Modlil jsem se. Přemýšlel jsem, jestli mi Pán nenapoví nějaké slovo – motto do celého adventu a stalo se. Všechny texty dnešní liturgie jsou…

AŽ JEDNOU...

Promluva při mši k připomínce 100. výročí úmrtí Františka Josefa I. a nástupu na trůn posledního císaře a českého krále bl. Karla I. „Bude tam stát trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci se mu budou klanět, budou hledět na jeho tvář a jeho jméno…

SUPREMA SEMPER LEX

Promluva na Slavnost Krista Krále – C „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení“ (Zj 5, 12; vstupní antifona) V souvislosti se dnešní slavností jsem chtěl spolu s vámi přemýšlet o moci…

I VOJÁCI JSOU MILOVÁNI

Projev při nástupu ke Dni veteránů – 11. 11. Vojáci, včera nad ránem jsem se probudil neustávající bolestí zubu. Když bolí zub, bolí celý člověk. Znáte to. Ale o tom jsem hovořit nechtěl. Jen to asi byl podnět mé úvaze.

KDYŽ DĚTI SVĚDČÍ O ŽIVOTĚ

Promluva 32. neděle mezidobí C „On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi“ (Lk 20, 38). V paměti chovám svědectví jednoho lékaře, který mi vyprávěl, jak pracoval na dětské onkologii. Viděl, jak umírají děti: „Ty…

Chci vás nakazit nadějí

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty nese všechno svým mocným…

ZVĚDAVOST A ZVÍDAVOST

Promluva 31. neděle mezidobí C „Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je…“ (Lk 19, 2-3a) Předpokládám, že každý z nás si dokáže představit kolaboranta, zbohatlíka, šejdíře, vychytralého…

PATŘÍTE K BOŽÍ RODINĚ

Promluva na Svátek sv. Šimona a Judy – 28. 10. Když jsem naslouchal dnešním textům a přemýšlel o souvislostech, chtěl bych zdůraznit dvě myšlenky. V prvním čtení z listu Efesanům jsme slyšeli: „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo…

Národ je

Článek pro Liberecký deník Začetl jsem se do jedné chytré knihy a mezi řádky jsem nalezl vtipnou a provokující myšlenku účastníka zakládajícího zasedání OSN Karla W. Deutsche: „Národ je skupina lidí sjednocená společným omylem ohledně svého původu a…

Idea moderní české státnosti???

Článek pro Jablonecký deník V rozkaze ministra obrany k 98. výročí vzniku samostatného československého státu jsem si přečetl větu: „Pro prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka nebyla demokracie pouze formou fungování společnosti, ale…

Požehnání obnovenému Gahlerovu kříži

Jizerské hory, Nová louka „A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“ (Flp 2, 7-8) Vnímám posvátnost této chvíle. Nejen proto, že stojím znovu pod (anebo před) křížem Ježíše Krista, ale i tváří v tvář lidem,…

ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Promluva 29. neděle mezidobí C „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod“ (2 Tim 4, 2). Nedávno se mi znovu připomenula jedna paní, která slouží jako krizová interventka, že by opravdu stála o moji přednášku o vině. Prosil jsem jí, aby ještě…

Žehnání laboratoře

„A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Lk 11, 9-10) Věřím, že je důležité v pravou chvíli dát život…

Vojenský jazyk

Řeč při setkání u příležitosti 592. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova Letošní setkání má být věnováno „Žižkovu jazyku“. Už jsem slyšel o jeho kůži, kterou chtěl natáhnout na bubny, ale o jeho jazyce dosud ne. Proto jsem zvědavý na přednášku pana…

VÁCLAV BYL RANNÍ PTÁČE

Promluva na slavnost svatého Václava – 29. 9. V neděli jsme slyšeli velice tvrdá slova proroka Ámosa: „Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy“ (Am 6, 4…

MYSLIVCŮM O TICHU = NOSIT DŘEVO DO LESA

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“…

MATKA NAŠÍ VÍRY

Promluva na památku svaté Ludmily – 16. 9. Docela mne zaujaly texty dnešní Denní modlitby církve, konkrétně úryvek z nejstarší legendy o svaté Ludmile: „A poněvadž byla blažená Ludmila nejen první matkou věřících v české zemi, ale stala se také…

POŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU OBĚTEM PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Višňová – Víska Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já…

ODPOVĚĎ ČLOVĚKA NA BOŽÍ "BUDIŽ"

Promluva 23. neděle mezidobí C „Žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem“ (Lk 14, 33). Nevím, jestli cestujete, ale když někam jedu – a může to být na dva dny nebo na týden či měsíc – mám stále stejně plný batoh.…

Trocha bolesti

Promluva na pátek 21. neděle mezidobí II. cyklus „Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly“ (Mt 25, 5). Vůbec nebudu originální a znovu vytáhnu myšlenku, kterou formuloval někdo jiný, někdo, jehož jméno i zdroj jsem zapomněl. Na…

Další kniha, kterou svět ještě pojme

Požehnání u nové kroniky SDH Jistebsko „To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a my víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím,…

Jeho skutky jdou s ním

Pohřební promluva genmjr. Jaroslav Štecha „Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu“ (Zj 14, 13a). Smrt dává lidskému životu charakter dokonanosti: něco končí, už nemůže pokračovat, usmířit se nebo vyznat lásku, dokončit úkol či…

JEDINEČNÉ MÍSTO NA SVĚTĚ

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce“ (Lk 1, 33). Důvod vzniku této památky i jeho význam (ve smyslu „co tím chce církev říci“) znám a přijímám. Přesto jsem o…

Rytmus našich kroků

Článek pro Jablonecký deník Při cestách naší krajinou udávají často stromy jednoho druhu, v přesných rozestupech rytmus našich kroků. Někdy lámou světlo a hrají si se stíny, jindy mírní spalující žár, ledový vichr, jsou hrází sněhovým závějím nebo…

Naladit se na Boží hlas

Křestní promluva „V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a prorocké vidění nebylo časté“ (1 Sam 3, 1b). Biblický úryvek, který jsem právě přečetl, se obvykle ke křtu nevybírá. Bezesporu však patří k biblickým klenotům. Jak ve svém ústředním…

Cesta za stejným cílem

Promluva 21. neděle mezidobí C „Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému“ (Lk 13, 22). V tomto verši se dozvídáme něco z Ježíšova stylu: prochází, učí, směřuje. Jeho směřování není pouze jeho soukromou záležitostí…

PÍSNĚ

Dojemné i bláznivé veršování na Metodickém kurzu enviromentální výchovy - Orbis Kaktus 2016 Mariánskohorské boudy, Jizerské hory

OHEŇ VRŽENÝ NA ZEM

Promluva 20. neděle mezidobí C „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!“ (Lk 12, 49) „Nastal večer a my se shromáždili v táborovém kruhu. Stáli jsme mlčky a očekávali příchod ohnivců. A už jsou tu. Postavili se kolem…

Co nám Vavřinec ukáže?

Článek pro Jablonecký deník Z Ještědu na Sněžku je to vzdušnou čarou 53 km. To není daleko. Píšu o tom však jen proto, abych učinil určitý myšlenkový skok k osobě svatého Vavřince, jehož kaple krášlí naši nejvyšší horu a který slaví svůj den 10.…

Bezpečnostní strategie

Promluva 19. neděle mezidobí C „Buďte připraveni“ (Lk 12, 35). Stále dokola přemýšlím, co znamená být vojákem, být součástí ozbrojených sil, jakou roli má hrát armáda ve společnosti. Její úloha a tedy i má a mých kolegů spočívá v organizovanosti a…

Vyhánějte je ven

Článek pro Jablonecký deník V první polovině prázdninového času jsem se zúčastnil dvou dětských táborů. Když jsem se vrátil, vysypal věci z batohu na jednu hromadu, vypral vše včetně sebe, dospal veškeré spánkové deficity a navrátil se do pracovního…

V záplavě krvavých zpráv...

Článek pro Jablonecký deník V záplavě krvavých zpráv poněkud zanikají ty dobré. Přitom se kolem nás děje tolik povzbudivého. Dnes vrcholí Světové setkání křesťanské mládeže v polském Krakově. Tato setkání mladých určitě z 200 zemí světa se konají…

U PAMÁTNÍKU V TONGRUNDU 2016

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší,…

Modelováni pro věčnost

Promluva na čtvrtek 17. neděle mezidobí II. cyklus „Dělal, co se mu zdálo být správné“ (Jer 18, 4). Můžeme si položit otázku, jestli cítíme, že jsme modelováni. Pokud ano, tak kdo nás modeluje. Zajímavé je tázat se, jak jsme modelováni. Jako věřící…

Jejich život odpovídal svěřenému poslání

Promluva na památku svatého Jáchyma a Anny „Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova“ (Mt 1, 1). Podle Matoušova evangelia se jmenoval dědeček Ježíše Jákob (Mt 1, 16), podle Lukášova Heli (Lk 3, 23), a v nekanonickém tak zvaně…

LETNÍ BAROKNÍ KRAJINA

Článek pro Jablonecký deník Na internetu jsem přeběhl očima titulek o tom, že Češi letos volí raději dovolenou v tuzemsku než v zahraničí. Že by nás hrozby a nejistoty donutily poznávat naši vlast? Jsem pro. Rád bych toto poznávání podpořil nějakou…

DVĚ OSOBNOSTI - JEDEN STYL

Článek pro Jablonecký deník V pondělí 27. června náš národ připomenul 66. výročí úmrtí Milady Horákové. Dokonce je tento den nazván Dnem památky obětí komunistického režimu. Měl jsem tu čest účastnit se pietního aktu, který v Liberci uspořádala…

Víra, naděje a láska

Pohřební promluva Díky této tragické události o něco lépe rozumím nedělitelnosti trojlístku ctností víry, lásky a naděje. Jedna bez druhé snad ani není možná. Tváří v tvář události, v níž jsou a zůstanou veliké otazníky, můžeme věřit na Boží…

PŘÍTELI, CHVÁTEJ, S.O.S.!

Slovo k otevření nové budovy červeného kříže „Příteli, chvátej, SOS…“ To byla první asociace, která mne napadla v souvislosti s řečí, kterou nyní pronáším. Je nejprve poněkud rozvleklá, ale napraví to jednak refrén a pak přemýšlení o slovech, která…

MÍSTO SEBE

Promluva 13. neděle mezidobí C „Elizea pomaž za proroka místo sebe!“ (1 Král 19, 16) Už nějaký čas při liturgii sledujeme příběh proroka Eliáše. Zažili jsme okamžiky jeho slávy i strachu a úzkosti. Na odlehlé hoře Eliáš přijímá Boží slovo, z něhož…

Vidící skryté

Promluva na středu 11. neděle mezidobí II. cyklus „Tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Mt 6, 6). Několikrát za život jsem slyšel: „Tak se někde schováš, tam Bůh nevidí…“ Ba naopak, Bůh nenechá jen tak spadnout náš jediný vlas, Bůh…

MĚSÍC SVATEB

Článek pro Jablonecký deník Červen máme jistě spojený s bouřkami, s dozrávajícími třešněmi, s koncem školního roku. Ale je oprávněné ho považovat i za měsíc svateb. Jako duchovní se budu také jedné svatby účastnit, tak se chci rozdělit o několik…

OKAMŽIK ROZPLAKÁNÍ

Promluva 11. neděle mezidobí C „Přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se“ (Lk 7, 38; liturgický překlad). Zažili jste někdy podobnou chvíli, kdy k vám někdo přijde, něco vám vypráví a pak se rozpláče? Já mnohokrát. Často je to při svátosti…

NESTYDĚLI SE

Svatební kázání pro Romana a Jáju „Nestyděli se“ (Gn 2, 25). Děkuji za možnost být tu teď s vámi a sloužit slovem. Ještě před čtrnácti dny to nebylo jisté. Přemýšlel jsem o tom a rozhodl se, že z bohatství Božího slova a našich vztahů vyberu jedno…

ŘEČNICKÝ STYL SVATÉHO AUGUSTINA

Pomoc při vypracování seminární práce Pro pochopení fenoménu „Augustin“ si musíme uvědomit, že se nevznáší v nějakém kulturním vzduchoprázdnu a rovněž jeho dílo jej přesáhlo natolik, že ještě dnes se s touto osobností konfrontujeme. Augustinus…

VLS

Poutní Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého“ (Řím 5, 5). Když jsem začal přemýšlet o tom, co vám řeknu, mojí první asociací byla taková až dětská kresbička. Bavila nás kdysi na základní…

BŮH JE KRÁSA

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice C – mše pro děti „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli“ (Jan 16, 12). Možná jste to už sami zažili, že na vaši otázku vám rodiče řekli něco podobného, jako Pán Ježíš: „Teď to…

VE JMÉNU KOHO?

Promluva na středu 7. neděle mezidobí II. cyklus „Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně“ (Mk 9, 39). V dnešním kratičkém evangeliu se setkáváme s velikou Ježíšovou tolerancí vůči naprosto všem lidem. Někdo…

OD ZÁKONA

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého C „Přijměte Ducha svatého“ (Jan 20, 22). V letošním roce jsem měl to štěstí, že jsem se mohl připravovat na duchovní obnovu jedné farnosti, která se koná každoročně před vigilií Slavnosti Seslání Ducha…

MISSIO

Kritická analýza webových stránek a reflexe křesťanské evangelizace a inkulturace pro předmět multikulturní výchova na TUL. Úvod Dostal jsem za úkol sledovat šest týdnů nějaké internetové stránky, které se dotýkají soužití kultur, tolerance, výchovy…

ODVRÁCENÁ TVÁŘ INTERKULTURALISMU

Seminární práce pro předmět Multikulturní výchova na TUL ÚVOD V průběhu svého studia na Pedagogické fakultě Technické univerzity Liberec se snažím vytvářet seminární práce, programy nebo prezentace tak, abych je mohl použít i ve své práci, službě a…

LÁSKUPROVÁDĚCÍ VLASTNOSTI

Promluva na středu 7. neděle velikonoční „Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve“ (Sk 20, 17) Tento verš jsme neslyšeli. Přesto tvoří úvodní rámec řeči, jejíž úsek byl vybrán, co by první čtení. Pavel po třech letech odchází…

MODLITBA JEDNOTY

Promluva 7. neděle velikonoční C Listoval jsem stránky encykliky Jana Pavla II. O Ekumenickém úsilí Ut unum sint. Z tohoto zběžného pohledu na církevní dokument, respektive na určité specifické svědectví papeže, jsem formulovat dvě hesla: modlitba a…

STŘED TERČE

Otvírák střelecké soutěže Byl jsem požádán, abych vám požehnal. Udělám to rád. Jeho synonymem je dobrořečení, „dobré říkati“. V náboženském světě je požehnání příslibem Boží přízně.

Kým je

Promluva na úterý 6. neděle velikonoční Mám spolu s vámi možnost jakoby vstoupit do mariánského měsíce. Již několik let vnímám ono sepjetí Marie s přírodou, která nás obklopuje: v květnu panna, v říjnu matka, tak i Maria je zároveň Pannou a Matkou.…

CO ZBYDE PO NÁS

Promluva 6. neděle velikonoční C „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám“ (Jan 14, 27). Co je to za příslib v rámci Ježíšovy velekněžské řeči? Ježíš udílí pokoj, svůj pokoj, Boží pokoj, ne ten, jako dává svět. On…

Máj

Článek pro diecézní časopis Nalezl jsem zajímavou pranostiku: „Na prvního máje půjdeme do háje.“ Když pomineme úsměvné konotace tohoto lidového rčení, tak jistě přitakáme pozvání k procházce májovou – květnovou přírodou. Máj a les, zkráceně majáles,…

POŽEHNANÝ MÁJ

Článek pro Jablonecký deník Moje duše je poetická. Nebo jinak řečeno, na svět, na život pohlížím očima básníka. Nemusím u toho nutně veršovat, ale spíš jako bych cítil, že jsem ústy přírody, událostí, situací nebo jinak nepostižitelných hnutí. Cítím…

Otvírák střelecké soutěže

Vážení a milí ostrostřelci, když jsem opět dostal nabídku zde promluvit a být tak jedním z těch, kdo symbolicky otevřou dnešní střelecké závody, uvažoval jsem, jakým milým slovem přispět k radosti dnešního dne. Na mysli mi vytanul příběh z knihy…

KTERÉ VĚTVE?

Promluva na středu 5. neděle velikonoční „Pohané musí přijmout… a je třeba jim nařídit…“ (Sk 15, 5; liturgický překlad) Jak toto vyjádření kontrastuje s radostí apoštolů, kteří kudykoli prochází, mluví o své radosti z konverzí, ze svědectví, která…

MLÁDÍ

Recenze filmu Běží poslední minuty filmu Mládí od Paola Sorrentina, je sice půlnoc, ale já mám potřebu psát a rozdělit se o své emoce. Vynikající! Nebudu se zdržovat nějakou omáčkou. Každý z nás má zkušenost se svým stárnutím. V běhu let z našeho…

VLAJKA V OKNĚ

Článek pro Jablonecký deník V ulici, kde bydlím, někdo vyvěsil do okna vlajku Tibetu. Vůbec nic proti tomu nemám, chápu, že každý národ má právo na své sebeurčení. Vlajka v okně mi však připomenula něco jiného a to blížící se květnové oslavy konce…

Dokud milujeme

Promluva 5. neděle velikonoční C "Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ,Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království‘“ (Sk 14, 22). Není pro příliš optimistický výhled do budoucnosti,…

Vojtěch trochu jinak

Promluva na svátek svatého Vojtěcha – 23. 4. „Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.“ (Kol 1,…

SLOVO PÁNĚ SE ŠÍŘIT NEPŘESTALO

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale slovo Páně se šířit nepřestalo“ (Sk 12, 24). Slyšeli jsme „ale“. Ale co? Opět se musíme seznámit s kontextem dnešního čtení. Apoštol Petr byl vysvobozen ze žaláře a vrátil se k ostatním věřícím. Ráno…

TŘETÍ KOŘEN TRADIČNÍCH EVROPSKÝCH HODNOT – BIBLICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

Článek pro Jablonecký deník Třetím zdrojem tradičních hodnot naší současné kultury jsou biblická náboženství. Mám na mysli konkrétně křesťanství a judaismus. Někdo by mohl namítnout, že svůj vliv také má islám, ano, ale v jiných oblastech Evropy, u…

DRUHÝ KOŘEN TRADIČNÍCH EVROPSKÝCH HODNOT – ŘÍMSKÉ PRÁVO

Článek pro Jablonecký deník Ve svých glosách se na pokračování zabývám třemi tradičními hodnotami naší kultury: římským právním systémem, řeckou filosofií, a biblický náboženstvím. Minule jsme ukázali na řeckou filosofii, dnes na římské právo.

PRVNÍ KOŘEN TRADIČNÍCH EVROPSKÝCH HODNOT – ŘECKÁ FILOSOFIE

Článek pro Jablonecký deník Před týdnem jsem nabídnul k úvaze tři tradiční hodnoty naší kultury: římský právní systém, řeckou filosofii, a biblická náboženství. Rád bych pokračoval rozvinutím první z nich.

PRO RADOST

Promluva 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře „Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky“ (Jan 10, 29). Kdo z nás zakusil ve svém životě pronásledování? A co odmítnutí z důvodu toho, že jste…

MÍRA POZNÁNÍ

Článek pro Jablonecký deník Již mnohokrát se mi stalo, že jsem byl tázán například: „Znáte kardinála Duku? Já ano, setkal jsem se s ním před pěti lety na pouti. Takový fajn člověk.“ Kdybychom se o tom bavili dál, přišli bychom na to, že ten člověk…

DOBRÁ PORADA NAD ZLATO

Promluva 3. neděle velikonoční C „Řekl jim: ,Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.‘“ (Jan 21, 6) Každý den se účastním dvou porad: porady velitele s osobním štábem pluku a porady s hlavními funkcionáři, zodpovědnými za rozmanité oblasti…

DŮVOD ZÁVISTI

Promluva na středu 2. neděle velikonoční „Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení.“ (Sk 5, 17-18) Najednou se dozvídáme o nějaké závisti. A protože nám jde i…

Veliká radost velikonoční

Článek pro Jablonecký deník Pro někoho Velikonoce skončili probuzením do úterního rána a nástupem do pracovního procesu či návratem do školních tříd, učeben a poslucháren. Dokážu si představit, že si někdo pondělní koledování prodloužil ještě aspoň…

PUTOVAT S TUŠENÍM BOHA

Promluva na středu oktávu velikonočního „Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus“ (Lk 24, 13). V souvislosti se dnešním evangeliem, které jsme mimo jiného mohli slyšet i při odpolední mši na slavnost Vzkříšení Krista, jsem nalezl jedno…

Ó, lásko na kříž přibitá

Promluva na Velký pátek Rád si čtu v Katechismu katolické církve. Je pro mne studnicí moudrosti a pramenem víry. Dnes ráno jsem si pročítal kapitolu o Ježíšově utrpení. Mimo jiného zajímavého jsem se dočetl i následující: „Skutečným kamenem úrazu se…

Svátky nových vztahů

Článek pro Jablonecký deník Nedávno jsem četl vysokoškolská skripta z oboru religionistiky, to znamená o různých náboženstvích. Uvědomoval jsem si jejich rozmanitost a zároveň určité průsečíky. Některá náboženská témata vyrůstají z obecného…

Radostně a beze strachu

Promluva na Červené pondělí „Tu (ženy) rychle opustily hrob a se strachem i s velkou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům“ (Mt 28, 8). Dříve než se budeme zabývat úvodním veršem, chtěl bych se obrátit k prvnímu čtení ze Skutků apoštolských.…

Koleda 2016

A ty panno a ty paní, vyslyš moje vroucí přání: Ať jsi krásná, ať jsi čistá, ať máš v lásce Pána Krista.

Únor vtipkuje s březnem

Článek pro Jablonecký deník „Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.“ Skřivana jsem měl čest před týdnem slyšet, když jsem byl s vojáky na cvičení. Bylo vám to takové pohlazení po srdci. Teď chudák mrzne. Boj zimy s jarem jistě…

OČIŠŤUJÍCÍ A VÝKUPNÁ OBĚŤ

Promluva na Květnou neděli C „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben“ (Iz 5, 7). Ježíšovo passio asi nepotřebuje nějaký další rozmělňující komentář.…

ZASE SE POSADIL A UČIL

Promluva 5. neděle postní C „Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.“ (Jan 8, 2) Klenot zasazený do náhrdelníku Janova evangelia je příběh o cizoložné ženě jako i o manifestaci Ježíšova – Božího…

Omluva za nepsaní

omlouvám se všem, kdo pravidelně čtou moje blogy, za svou nečinnost. Jsem čtrnáct dní na vojenském cvičení a na psaní je to tu bídné. Navíc nikdo po mně nechce, abych mluvil, ale abych znal své místo v tvaru, poslouchal rozkazy a mířil co…

ODPOVĚDĚL - NEODPOVĚDĚL

Promluva 3. neděle postní C „Bůh řekl Mojžíšovi: ,JSEM, KTERÝ JSEM.ʻ“ (Ex 3, 14) Pro představování existují v naší kultuře pravidla: muž ženě, podřízený nadřízenému, mladý staršímu se představuje první. Představují se lidé v kolektivu, do kterého…

Koho že potkám

Řeč na koordinační poradě zaměstnanců jedné věznice Dnes poprvé jsem dostal příležitost navštívit toto prostředí, být účastný vaší porady, sledovat vás při rozdílení úkolů, které od vás společnost očekává. Zároveň je to má první příležitost ve vaší…

ÚKLADY

Promluva na středu po 2. neděle postní „Pojďme a něco si na Jeremiáše vymyslíme“ (Jer 18, 18). Když slyším tato zákeřná, jedovatá slova, běhá mi doslova mráz po zádech. Jsem totiž strašně naivní a optimistický. Domníval jsem se, že všichni lidé jsou…

PASTÝŘ VE ZNAMENÍ KŘÍŽE

Promluva na Svátek Stolce svatého Petra – 22. 2. Mše s uvedením do katechumenátu „Hospodin je můj pastýř“ (Žl 23). Před lety jsem parafrázoval jeden biblický komentář na toto zvolání: „Hospodin je můj pastýř.“ V hebrejštině se jedná o dvě slova.…

NOSÍ V SOBĚ TOUHU

Promluva 2. neděle postní C „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat“ (Gn 15, 5). Každý z nás má jistě v sobě ukrytá přání. Některá jsou banální, jiná velkorysá a některá doslova existenciální. Někdy se můžeme trápit nenaplněností nebo…

PRONIKÁNÍ

Promluva na 1. neděli postní C „Ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme“ (vstupní modlitba). Když byla v devadesátých letech obnovována duchovní služba v armádě, zodpovědní za…

Nebýt netečný

Promluva na pátek po Popeleční středě „Nebýt netečný k vlastní krvi“ (Iz 58, 7). Tato slova jsme neslyšeli, protože liturgický překlad tento kus verše předkládá jinak: „Neodmítat pomoc svému bližnímu.“ A vůbec jsou v překladech dnešní první lekce…

Periodická inventura osobní spirituality

Promluva na úterý po 5. neděle mezidobí II. cyklus „A je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží“ (Mk 7, 4). Včera mne oslovil jeden starý muž: „Pane kaplane, má se při závěrečném požehnání klečet nebo stát?“ „Od liturgické reformy II. vatikánského…

BOŽÍ OBYDLÍ

Promluva na pondělí po 5. neděli mezidobí II. cyklus „Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš přebývat, vznešené obydlí, po všechny věky“ (1 Král 8, 13b). Přející člověk jistě dnes jásá nad optimistickým čtením. Jistě si vzpomínáte, jak Izraelité vychází…

HŘÍŠNÉ SČÍTÁNÍ

Promluva na středu 4. neděle mezidobí II. cyklus Při liturgii mše svaté některé biblické texty čteme na pokračování. Kdybychom chodili každý den do kostela, tak bychom mohli naslouchat těm nejdůležitějším textům Písma svatého, mohli bychom se vnořit…

Poznámky na okraji hovoru

Je mi ctí, že mohu být přítomen této události, byť smutné, při níž uděláme tečku za životem vašeho manžela, tatínka a kamaráda. Děkuji také za důvěru, kterou ve mně vkládáte, že moje slova doprovodí tento obřad, ačkoli jsem ho osobně nepoznal.…

Pokrevní pouto

Řeč při předávání Jánského plakety dobrovolným dárcům krve Předevčírem jsem byl po delší přestávce darovat krev. Na transfúzní stanici panoval čilý ruch, celý proces běžel jak na drátku. Ani jsem nestihl nějak hloubat. Navíc jsem si ve volných…

MILÁ SLOVA O MILOSTI

Promluva 4. neděle mezidobí C „Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst“ (Lk 4, 22; liturgický překlad). Možná se vám to bude zdát jako drobnost nestojící za řeč, ale toužím začít svou promluvu povzdechnutím nad vágním překladem…

ZNÍ OTEVŘENĚ

Promluva 3. neděle mezidobí C „Radost z Hospodina bude vaše síla“ (Neh 8, 10) Pojďme se seznámit s kontextem prvního čtení, protože je velice zajímavý. Jméno Ezdráš se překládá jednoduše „Pomoc“, Nehemiáš „Hospodin potěšuje“. Jména vždy v Bibli…

Jednomu muži

Je mi ctí, že mohu být přítomen této události, byť smutné, při níž uděláme tečku za životem vašeho manžela, tatínka a kamaráda. Děkuji také za důvěru, kterou ve mně vkládáte, že moje slova doprovodí tento obřad, ačkoli jsem ho osobně nepoznal.…

Tradiční hodnoty

Článek pro Jablonecký deník Při každodenním pozorování světa se snažím vstupovat do dění a to až k jeho kořenům. Neustále si připomínám, jak je důležité nenechat se vláčet emotivními interpretacemi, nepropadat zmatenosti a snaze o manipulaci za…

PRINCIP ZNAMENÍ

Promluva 2. neděle mezidobí C „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu“ (Jan 2, 11). „,Počátek znamení‘ – evangelista Jan má každé své slovo promyšlené, každé slovo je symbolem, který odkazuje na něco dalšího,“…

Hledám tě za úsvitu

Promluva na středu 1. neděle mezidobí II. cyklus „Odešel na pusté místo a tam se modlil“ (Mk 1, 35). Ve dnešním příběhu z evangelia si můžeme připomenout určitě dvě důležité skutečnosti ze života Ježíše a těch, kteří touží napodobovat jeho styl.

Nezodpovězená otázka

Článek pro Jablonecký deník Před Vánocemi jsem měl besedu v jablonecké městské knihovně. Lidem, kteří přišli, jsem dal možnost psát na lístečky své otázky. Beseda se nesla v srdečném duchu, na lístečky se ani nedostalo. Když jsem se chystal, že je…

Uzel na laně

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl…

MYSTIKOVÉ VŠEDNÍHO DNE

Promluva na Svátek Křtu Páně C „Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe…“ (Lk 3, 21) Jsou věřící, kteří přicházejí na mši a hodnotí její úroveň podle kázání a vůbec vystupování kněze. Neříkám, že to…

Jsem potěšen českými ateisty

Nedávno jsem si pohrával s tématem ateismu. Na internetu jsem otevřel stránky Občanského sdružení ateistů České republiky. Četl jsem si základní otázky a odpovědi, které vymezují tuto skupinu. Po několika dnech jsem si vybavil určitou atmosféru…

HRDÝ HRADEČÁK

Promluva na Slavnost Zjevení Páně C „Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva“ (Iz 60, 2). Když se Hradec Králové na sklonku 19. století vymanil z obruče tereziánského pevnostního…

KDE NAŠLA MOUDROST PODNÁJEM?

Promluva 2. neděle po Narození Páně C „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1, 12). Kontext dnešní liturgie je velice pestrý: církev si připomíná svatou Jenovéfu, v závěru mše budeme žehnat tříkrálovým…

VYPRÁVĚNÍ

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. „Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.“ (Lk 2, 17-18) Včera mnozí z nás slavili spolu s přáteli přelom…

BĚDA SAMOTNÉMU, KTERÝ UPADNE

Promluva na Svátek Svaté rodiny C „Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: ,Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolesti hledali.ʻ“ (Lk 2, 48; liturgický překlad) „Tvůj otec i já… s bolestí hledali.“…

PŘIJĎTE DO KOSTELA

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „V tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit“ (Mt 10, 19). Stále se v mysli vracím k poznámce na okraji jednoho rozhovoru: „Málo mluvíš o Bohu.“ Tak úplně si to nemyslím, protože vším, čím jsem, o něm hovořím,…

JAK SE JMENUJETE? JOSEF

Slavnost Narození Páně – ve dne (mše doprovázená zpěvem Missa pastoralis Jana Jakuba Ryby) „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí“ (Jan 1, 16) Doma jsem listoval souborem vánočních lidových písní, říkadel, vyprávění a…

ABY ZAKUSILI DOTEK BOŽÍ

Promluva na 23. prosince „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu“ (Mal 3, 1). Prorok Malachiáš sloužil Hospodinu pravděpodobně v době národní a náboženské reformy představované dvěma postavami Ezdrášem a Nehemiášem. Byla to doba…

JAKO ŽENY

Promluva 4. neděle adventní C „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova“ (Lk 1, 39). Maria spěchala za Alžbětou. Bible neuvádí, že to bylo přes sto kilometrů horským terénem nebo pouští. Šla pěšky. Tyto dvě ženy se…

Ó, ADVENTE!

Článek pro Jablonecký deník Adventní doba se nám láme v půli. Vstoupili jsme do předvánočního týdne. Ještě než o něm budu něco psát, nedá mi to nerozdělit se o jeden zajímavý postřeh.

K ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉ STŘÍKAČKY

Žehnání hasičské stříkačky SDH Smržovka Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji…

Zdravice na předvánočním "firemním" večírku

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě,“ vyznává svatý Augustin Bohu. Napadl mne příměr k atmosféře, která doprovází konec adventu a ono vklouznutí do vánoční doby.

Paměť a proroctví

Řeč na adventním setkání libereckých oldskautů Děkuji za pozvání mezi zralé muže a ženy, které sjednocuje skautský ideál vyjádřený slibem: být úctyhodný, poznávat Boha, milovat svůj domov a ty, kteří ho tvoří, a být připraven pomáhat tam, kde je…

VSTŘÍC RADOSTI

Promluva na 3. neděli adventní C „Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!“ (Sof 3, 14) V biblických knihách často slyšíme oslovení typu: „Zajásej, Sijóne, Jeruzaléme, jeruzalémská dcero…“ Je…

Adventní vzájemnost

Článek pro Jablonecký deník Jedni známí mne pozvali na oběd a dali mi úkol, abych si připravil nějaké povídání o adventu. Uvědomil jsem si, že toto období radostného čekání, naslouchání, ztišení je válcováno tzv. předvánočním časem nebo jakousi hrou…

Mikulášova čepice

Promluva 2. neděle adventní C „Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha… vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného.“ (Bar 5, 1) Ke dnešní nedělní liturgii, která je tak blízko připomínce svatého Mikuláše,…

Čas pro druhé

Projev na předvánočním nástupu pluku Carissimi miles atque combattantes (to je latinsky „Drazí vojáci a také spolubojovníci“ a říkám to, abych byl trochu zajímavější), blíží se dni, které v sobě mají velice silný citový náboj. Není to jen období…

Rosa rosička

Jeden adventní postřeh Každé ráno zpívám tradiční „Rorate caeli de super et nubes pluant iustum…“ Od minulého týdne mne drží scéna z Eliášova příběhu: „Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň" (1 Kál 18, 44). Boží slovo je jako déšť,…

Protokletos

Promluva na Svátek svatého Ondřeje – 30. 11. „Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona…“ (Jan 1, 40-41) V evangeliích se nachází řekněme tři verze…

U ROZSVĚCENÍ VONOČNÍHO STROMU

Promluva při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Bedřichově I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou…

CÍRKEVNÍ SILVESTR

Článek pro Jablonecký deník Orloj na Staroměstském náměstí v Praze je opravdový div. Není pouhými hodinami, ale ukazuje plynutí času ve své plnosti: minuty, dny, údobí, pohyb planet i slunce. Mluví o plynutí času. A jako slavíme přelom kalendářního…

ZMÍRAT STRACHEM

Promluva 1. neděle adventní C „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět“ (Lk 21, 26). Než jsem začal připravovat kázání, které je jakýmsi pomyslným skokem do adventní doby, sledoval jsem videa z války v Sýrii. Bylo mi…

Mikulášská jízda

Článek pro Jablonecký deník Stál jsem na autobusové zastávce. Tu mou pozornost upoutal plakátek: „Mikulášská jízda, která pojede v sobotu 28. listopadu…“ Cože?! Zůstal jsem v ohromení.

JAK DISKUTOVAT S FUNDAMENTALISTOU?

Zrovna dneska jsem měl příležitost vzpomenout si na otázku, která mi byla před nedávnem položena: „Jak bys diskutoval s fundamentalistou?“ Propojil jsem si tuto otázku se cvičením, které nám uložila vyučující v rámci oboru dramatická výchova. Bylo…

PROCES UVĚŘENÍ A VĚŘENÍ

Promluva na pátek 32. neděle mezidobí I. cyklus „Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha“ (Žl 19, 2; liturgický překlad) Velice intenzivně prožívám nesamozřejmost víry. Jak dlouhá může být ona vnitřní pouť člověka: Slyší hlas…

NA POZADÍ UDÁLOSTÍ, KTERÉ NÁS OBKLOPUJÍ

Promluva 33. neděle mezidobí B „Od fíkovníku si vezměte poučení“ (Mk 13, 28). Skutečně, potřebujeme se mnoho učit, chtít se učit, jak malé dítě sát informace, příklady, souvislosti. Vše, co nás obklopuje, nás učí. Čemu? Vztahu k Bohu i k lidem,…

CO BYCH ŘÍKAL, KDYBYCH ŘÍKAL

Co bych říkal, kdybych měl něco říkat k 17. listopadu, ke Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva? O sametové revoluci již hovořit nechci. Přijde mi, že vše podstatné o jejím přínosu do národních dějin či o morálním závazku…

OČIČKO V TROJÚHELNÍKU

Promluva 32. neděle mezidobí B „Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se…“ (Mk 12, 41) Schválně jsem si vzal do kostela dalekohled, abych se na vás chvilku díval. Co dalekohled způsobí? Že vidím detaily vašich tváří. Najednou jste mi bližší.…

PÁR KROKŮ

Slovo při pietním aktu na vojenském hřbitově v Liberci Ruprechticích Přemýšlel jsem, co tu vlastně děláme. Shromáždili jsme se 11. listopadu roku 2015 gregoriánského kalendáře zde na vojenské části hřbitova v Liberci Ruprechticích, ačkoliv není…

ČEKÁNÍ

Slovo před modlitbou na hřbitově bývalého zajateckého tábora Velice těžké období v životě vojáka je čekání. Voják se cvičí pro akci, boj nebo odstraňování následků ozbrojeného konfliktu. S čekáním však nikdo příliš nepočítá. Přesto je ho více než…

Naše solidarita

Slovo ke Dni veteránů 2015 „Mezi východiska sociální etiky v našem kulturním prostoru patří myšlenka, že člověk je člověkem jen mezi lidmi.“ (OŠANCOVÁ, Kateřina. Princip solidarity v hlavních monoteistických náboženstvích. Diplomová práce.…

Roztančený podzim

Článek pro Jablonecký deník Podzim je v naší zemi charakterizován mimo jiného přípravou na plesovou sezónu. Probíhají taneční kurzy jak pro středoškoláky, tak pro dospělé. Poslední desetiletí se i já každoročně zúčastňuji tanečního kurzu. Jsem…

ANDĚL CÍRKEVNÍ KÁZNĚ

Promluva na památku sv. Karla Boromejského – 4. 11. „Kdo druhého miluje, splnil Zákon“ (Řím 13, 8). V předmluvě životopisu svatého Karla Boromejského píše P. Karel Dachovský: „Jsou světci, kteří prožili problémové mládí. Sv. Karel k nim nepatří……

K DUŠIČKÁM

Článek pro Jablonecký deník Rád si připomínám myšlenku prof. Petra Piťhy, že podzim má dvě období: svatováclavské, charakteristické pro jásavé barvy krajiny, vůni sklizených polí a záclony ranní mlhy, kterou sluneční paprsky dokážou k poledni…

SLOVA, SLOVA, SLOVA

Článek pro Jablonecký deník Ježíš v jedné epizodě dává radu svým učedníkům: „Vaše řeč ať je ano ano, ne ne.“ Můžeme to pochopit ve smyslu rozhodnosti, přehlednosti, jednoduchosti a přímočarosti našich slov a postojů. Jak otravný je v naší…

SIMULACE

Řeč před zahájením závodu Hledání ztraceného záchranáře „Per aspera ad astra – přes překážky ke hvězdám,“ tvrdí antické heslo. Vy dnes naplníte jeho význam, když si – podle předpokladů pořadatelů – sáhnete na dno svých fyzických a dost možná i…

POZADÍ RUMBURSKÉ VZPOURY

Řeč k příležitosti obnovení památníku obětí Rumburské vzpoury v Novém Boru Opět jsem konfrontován z událostí Rumburské vzpoury, která svým významem překračuje hranice tohoto regionu a která by měla být mnohem více vytěžena pro přítomnost a…

PROMĚŇUJEME SE

Promluva na svátek Šimona a Judy v Chyjicích – 28. 10. „Uchovejte se v lásce Boží“ (Jud 21). Musím se přiznat, že jsem s přípravou promluvy nepočítal. Chtěl jsem zde být, dívat se na vás, radovat se z vás. Hlavou mi ubíhají jak film události, které…

PRONIKÁNÍ POD KRUSTU OBYČEJNOSTI

Památka Panny Marie Růžencové – 7. 10. „Nauč nás modlit se“ (Lk 11, 1). Za úkol jsem si předsevzal, že se pokusím propojit fenomén růžence a univerzity. Homilie nemá být přednáška, tak si mohu dovolit neucelenost tématu, jako spíš jen jeho expozici.

ÚTĚCHOU JE DOPROVODÍM

Promluva 30. neděle mezidobí B „Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovodím“ (Iz 31, 9; liturgický překlad) Bůh mi dal příležitost uplynulý týden potkávat lidi, kteří pomáhání v krizových situacích mají jako profesi: psychologové, krizoví…

Náš svět

Článek pro Jablonecký deník „Mezi zemí a nebem a širým světem je jeden náš, tak dobře ho znáš,“ zpívá hudební skupina Mandrage o mužích a ženách spojených vzájemným poutem všednodennosti. Nedávno jsem na toto téma kázal a pro tu příležitost jsem si…

ZPÍVAT, DVA, LEVÁ

Zdravice k příležitosti připomínky 591. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova „Volný krok! Zpívat! Okolo Hradce, levá, dva!“ Tak zněla sada povelů uvozujících zpěv pochodujících vojáků. V aktuálním cvičebním řádu však tento povel chybí. Naše armáda…

KDYŽ HLAS DOSTANE TVÁŘ

Článek pro Jablonecký deník Měl jsem jedinečnou příležitost zúčastnit se konference operátorů tísňových linek Libereckého kraje. To jsou velice vzácní lidé, kteří se střídají ve službách na linkách 112, 150,155, 158. Jsou často prvními svědky…

ELDAD A MEDAD

Promluva 26. neděle mezidobí B „Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem“ (Mk 9, 38; liturgický překlad). Shromáždili jsme se ve svatostánku – v kostele – abychom se zde setkali s Hospodinem, abychom slyšeli slovo, které nás bude vést jako…

BEZPEČÍ CÍRKVE

Promluva na Slavnost svatého Václava – 28. 9. „Chrání vás Boží moc a vede ke spáse“ (1 Pt 1, 5). Jako malý kluk jsem měl kvarteto, které bylo inspirováno českou historií. Na jedné kartě byl i výjev svatého Václava, jak umírá u brány kostela svatého…

SEDĚT U ŘEKY

Promluva při bohoslužbě připomínající 80. Výročí existence Vojenské střední školy v Moravské Třebové „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu…

ROZTRŽITOST

Článek pro Jablonecký deník Jako kněz – tedy svědek mnohých lidských příběhů a katalyzátor rozbouřených emocí – jsem dostal zprávu: „Třídní schůzky byly posunuté o půl hodiny dřív. Přišla jsem pozdě a opět jsem za neschopnou matku.“ Pominu všechny…

LPĚNÍ NA ŽIVOTĚ

Promluva na památku svaté Ludmily – 16. 9. „Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu“ (Př 31, 30, liturgický překlad). V prvním čtení dnešní liturgie jsme naslouchali chvalozpěvu na „Ženu statečnou“, jak je…

KŘÍŽE NA KŘIŽOVATKÁCH

Promluva na Svátek Povýšení svatého Kříže – 14. 9. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ Modlit se znamení kříže je vždy cosi úžasného. Tomuto gestu – této modlitbě tělem nevěnujeme příliš pozornosti. A přitom je to velice jednoduchá, však…

VÝZVA SVATÉHO HUBERTA

Promluva při svatohubertské mši v Libčanech Jinak církev připomíná sv. Huberta 30. 5. nebo 3. 11. „A hned je povolal“ (Mk 1, 20). V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše jako i v evangelijním úryvku jsme slyšeli o tom, že Bůh povolává některé lidi,…

KDYŽ ZEMŘE LÉKAŘ

Pohřební promluva Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly…

POKOJ ZNAMENÁ VĚROHODNOST VÍRY

Promluva 24. neděle mezidobí B „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben“ (Iz 5, 7) Tento verš je biblickou ozvěnou vstupní antifony dnešní liturgie:…

JILJÍ A ZAČÁTEK ZÁŘÍ

Článek pro Jablonecký deník Až donedávna pro mne byl rozhodující průběh školního roku a ne kalendářní nebo účetní či církevní. Začátek září byl spojen s pohledem upřeným k budoucnosti, co nového, zajímavého, zvláštního přinese. I počasí jsem…

ZTRÁTY A NÁLEZY

Článek pro Jablonecký deník „Dolož, prosím, svou nepřítomnost,“ žádala mne v práci kolegyně, která má na starosti docházku. Byl jsem totiž u lékaře. Zprávu jsem měl v rukou. Naposledy jsem ji viděl mezi jinými papíry ve své pracovně. Ale teď ji…

NA CESTÁCH K NEJRYZEJŠÍM IDEÁM

Kolega v práci píše diplomovou práci na téma fyzické výkonnosti příslušníků armády. Jeho oponent mu položil otázku: „Jak propojit výsledky longitudinálního monitorování tělesné výkonnosti příslušníků AČR s filosofickou antropologií?“ Takto položená…

NEPŘEHLÍŽET

Promluva 23. neděle mezidobí B "Nesmíte se chovat stranicky k lidem" (Jak 2, 1). Toto Boží slovo z listu apoštola Jakuba mne znovu a znovu provokuje tím, jak je ignorováno. Při vědomí svých nedostatků a hříchů vnímám, že propadáme servilnosti vůči…

Začátek září

Až donedávna pro mne byl rozhodující průběh školního roku a ne kalendářní nebo účetní či církevní. Začátek září byl spojen s pohledem upřeným k budoucnosti, co nového, zajímavého, zvláštního přinese. I počasí jsem sledoval tak nějak pozorněji. Přál…

IMIGRANTÉ

Asi dvě hodiny sedím v jídelním stanu, kde je wifi a pracuji. Za zády mi běží televize a v ní kontinuální mediální masáž týkající se uprchlíků - imigrantů - běženců. Už toho přívalu slo mám dost. Přemýšlím:

K OTEVŘENÍ NOVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY

Grabštejn, 21. srpna 2015 První myšlenka, která se mi drala ze srdce a mysli na rty, byla o důvěře či nedůvěře. Je to téma, která mám v podvědomí spojené se dnešním dnem 21. srpnem, připomínkou vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země, aby byl…

DEN V PŮLCE SRPNA

Úvaha k 21. srpnu Je hluboce lidská, dokonce se dotýká nejhlubší duchovní skutečnosti. Je nutností a to takovou, že předčí mnoho jiných základních lidských potřeb. Získáváme ji na samém začátku života a to dokonce již v mateřském lůně. Ale také ji…

MEGALA

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „Od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1, 48b-49a liturgický překlad). Mariin chvalozpěv se církev modlí každý den. Patří k…

KDO JE MOUDRÝ?

Promluva 20. neděle mezidobí B „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří“ (Ef 5, 15). Poslední dobou se v mysli vracím k pravdě zjevené v Písmu, že „člověk je stvořený k obrazu a podobě Boží“. Z…

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ VE SLUŽBĚ

Následující text nebude kázání, spíše se chci rozdělit o prožitek Božího slova. V tyto dny sloužím ve Vrběticích, kde ve službách policie hlídáme vnější perimetr vybuchlého muničního skladu. Šest hodin střežíme přidělený sektor, dvanáct hodin máme…

V DEN PORCIUNKULE

Promluva 18. neděle mezidobí B Poutní chrám Chlumek u Luže 2. srpna – slavnost Porciunkule Dnešní den se střetává nedělní oslava Kristova zmrtvýchvstání s františkánským svátkem Panny Marie Andělské z Porciunkule. V průběhu liturgie jsme doposavad…

LÁSKA A DŮVĚRA

Promluva na svatbě Zdeňka a Jany „Toto je kost z mých kostí“ (Gn 2, 23). Nechci tu žonglovat ani se slovíčky, ani s touto kostí, jde mi totiž o metaforu, jak se to má mezi mužem a ženou v manželství na základě Písma.

PIETNÍ AKT V TONGRUNDU

Kunratice u Frýdlantu v Čechách "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici ve svém ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je…

ČASNOST NAŠÍ SLUŽBY

Promluva na památku sv. Marty – 29. 7. „Dej, ať povzbuzeni jejím příkladem svědomitě sloužíme Kristu ve svých bratřích…“ (Vstupní modlitba) Tak jen několik řádků ke světici dnešního dne. Přijde mi, že z jejího života víme tak málo, zatímco o tom…

ABSENCE

Promluva na Svátek svatého Tomáše – 3. 7. „Tomáš, jinak Didimos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel“ (Jan 20, 24). Modlil jsem se a narazil přitom na úvodní verš dnešního evangelia: „Nebyl s nimi.“ A kde byl? Kde byl ten,…

POSLÁN

Promluva na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje „Poslal mě zvěstovat radostnou zprávu“ (Iz 61, ). Když jsem byl malý, posílal mě děda se džbánkem pro pivo. Dal mi vždy nějakou tu korunu navíc, abych si mohl koupit limonádu. Pivo jsem tak neměl potřebu…

Když nás smysly zrazují

Promluva 13. neděle mezidobí B „Neboj se, jen věř“ (Mk 5, 36). Četl jsem si texty dnešní neděle znovu a znovu, ale nemohl jsem najít v tom klubíčku myšlenek ten správný konec, abych mohl začít vytvářet svou promluvu, až konečně mi pomohl jeden…

JSEM CHVILKU SVATÁ

Promluva 12. neděle mezidobí B „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2 Kor 5, 17) „A jsem chvilku svatá!“ Zvolala nedávno moje kamarádka po zpovědi. Když jsme byli pokřtěni, ocitli jsme se v bezprostřední…

DOMINO LÁSKY

Promluva na svatbě Zuzky a Petra „Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat“ (1 Jan 4, 11). Apoštol Jan ve svých listech rozehrává hru lásky. Ta má počátek v Bohu, je s námi sdílena a vyvolává v nás odezvu, odpověď,…

POSTŘEHY Z PIETNÍCH AKTŮ

Zúčastnil jsem se pietních aktů k příležitosti připomínky hrdinství našich výsadkářů v operaci Anthropoid, během které zabili třetího muže nacistické říše Reinharda Heydricha. Jsem rád, že se jako voják dozvídám o možnosti fyzicky vzdát hold hrdinům…

Láskyplné přitahování

Promluva při udílení svátosti křtu „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec“ (Jan 3, 16). Jsme svědky určité hry uvnitř Nejsvětější Trojice: Otec přitahuje ke Kristu pomocí Ducha svatého, aby jednou Kristus doprovodil člověka k Bohu…

AČ MÉ TĚLO TLOUSTNE...

Promluva 11. neděle mezidobí B „Když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny…“ (Mk 4, 32) Asi před půl rokem jsem začal tloustnout. Asi se mám dobře, asi mi chutná, dost možná zapracovaly geny. Těžko, těžko se mi s tím něco dělá, ba dokonce je to…

Matěj Adolf Ivo Jakub

Promluva při udílení svátosti křtu „Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni“ (Řím 8, 28). Bůh, který „určuje počet hvězd a každou volá jménem“ (Žl 147, 4), „povolal jménem“ (Iz 43, 1) i každého…

CHCE POCHOPIT SEBE

Promluva na středu 10. neděle mezidobí I. cyklus „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského“ (Mt 5, 20). Tak to je verš, který organicky patří k dnešnímu evangeliu, ale…

SLAVNOST PŘIJÍMÁNÍ

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně – B „Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: ,Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.‘ Mojžíš vzal krev,…

MOUDROST V OTÁZKÁCH

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice – B „Ptej se“ (Dt 4, 32). Ve skautu mi říkají Kouma, takže ona pobídka „ptej se“ je jedno z mých životních témat. Zkrátka: „Moudrost se pozná podle schopnosti klást otázky“. „Kdo se moc ptá, moc se dozví.“ …

LURDY 2015

Ve dnech 15. – 17. května proběhla 57. mezinárodní vojenská pouť do francouzských Lurd. Zúčastnili se jí i zástupci české armády v čele s generálmajorem Jaroslavem Kociánem a hlavním kaplanem plk. Janem Kozlerem.

NASTAVME TVÁŘ VĚTRU

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého – B „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.“ (Sk 2, 1-2) Máme zkušenost s osvěžujícím…

UNAVENÝM

Promluva na Slavnost seslání Ducha svatého – vigilie „Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti“ (Řím 8, 26). Před nějakým časem se mi svěřovala jedna paní, že po letech služby pro farnost je unavená. Stýskala si na to, že její počínání nemá…

Habitus operativus bonus

Slovo při předávání Jánského plakety dobrovolným dárcům krve Říká se, že dobrý politik je ten, který je znovu zvolen. Analogicky bychom mohli říci, že host, je-li znovu pozván, je dobrým hostem. Proto děkuji za opětovné pozvání a možnost být u toho,…

Konečně!

"Odvrácená tvář Měsíce vychází bledým stínem na prvních stránkách žurnálů." (František Hrubín) - - -

Lýdie se srdcem otevřeným

Promluva na pondělí 6. neděle velikonoční „Pán jí (Lýdii) otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: ,Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu.‘“ (Sk 16, 15)…

ŽIVOTE, DÍKY, ŽES NESTÁL

Promluva 6. neděle velikonoční B „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 12-13) Čím déle uvažuji o Ježíšově lásce a jeho přikázání, tím…

VELKORYSÁ MODLITBA

Promluva k pietnímu aktu při příležitosti 70. výročí konce II. sv. války (Juda Makabejský) uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom…

ŽIVOT V KRISTU

Promluva 5. neděle velikonoční B „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.“ (Jan 15, 4) Nedávno jsem vedl velice živou až vášnivou debatu, která bohužel…

POIMEN KALOS

Promluva 4. neděle velikonoční B „Já jsem pastýř dobrý“ (Jan 10, 11). Už jsem nějaký ten pátek ze školy, ale vzpomenul jsem si na řeckou verzi tohoto verše: „Ego eimi ho poimen kalos.“ Zní to poněkud exoticky, ale věřím, že nás to povzbudí objevovat…

SLOVO A POŽEHNÁNÍ PŘED ZAČÁTKEM STŘELECKÉ SOUTĚŽE

Děkuji, že jsem byl osloven, abych zde promluvil a jako vojenský kaplan vám požehnal. Díky panu Chromkovi se mi do rukou dostala užitečná brožurka o žehnání a svěcení různých vojenských nástrojů: zbraní, mečů, praporů, hradeb, kulí… Občas se stane,…

NÁKLONNOST, LÁSKA A TOUHA

Promluva na památku svaté Kateřiny Sienské – 29. 4. „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým“ (Mt 11, 25). Kdo navštívil Sienu, potvrdí, že patří mezi nejkrásnější středověká města…

VŽDY MÁME KOHO MILOVAT

Promluva 3. neděle velikonoční B „V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů“ (Lk 24.47). Všechna čtení dnešní bohoslužby slova spojuje téma „hřích – pokání – odpuštění“. Přesto bych naši pozornost chtěl nasměrovat ještě na jeden…

VYHNÁNI VEN

Promluva na středu 4. neděle velikonoční „Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.“ (Sk 11, 20…

VLAST - VĚDOMÍ DOMOVA

Dostal jsem potřebu zamyslet se nad tématem „láska k vlasti“. Kdybych se měl skrz tento obrat dívat kolem sebe, zachvátil by mne smutek a trudomyslnost. Chovám v sobě neblahé tušení, že se láska k vlasti dnes moc nenosí nebo je vyvanulým, archaickým…

PŘES PRONÁSLEDOVÁNÍ RADOST

Promluva na středu 3. neděle velikonoční „Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve… Saul se však snažil církev zničit.“ (Sk 8, 1a.3a) Pronásledování a úsilí zničit církev provází křesťany od začátku po celé dějiny až do přítomnosti. Je…

DEN STVOŘENÝ PRO RADOST

Promluva na 2. neděli velikonoční B „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (Žl 118, 24). Doufám, že každý z nás aspoň jednou za čas dostane chuť zazpívat tento biblický verš, tuto „novou píseň“ (Zj 14, 3). Je to ve…

UCHOP HO!

Promluva na Bílou sobotu Cestou do Srbské Kamenice mne napadlo, že bych mohl letos kázat inspirován studiem a rozjímáním šestého čtení velikonoční vigilie, které je vzato k knihy Baruch. Už samotný název nám může znít poněkud exoticky. Až tak často…

SVOBODNÍ

Promluva na Slavnost Vzkříšení Z prostřeného stolu Božího slova si dovolím vybrat jednu chutnou porci. Je ze druhého čtení z listo Kolosanům: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží“ (Kol…

Koleda

Přijel jsem k vám na koledu, Zpívat ji však nedovedu. Poprosím teď zajíce, Ten jich umí nejvvíce. Poprosím i slepice, Zpívat bude vesnice. Poprosím já celý svět, O lásce tak budem pět. ... Šest

NEZAPOMÍNEJME

Promluva na Velký pátek Jsme v kostele. Kolem nás jsou drahocenná umělecká díla. Svítí tu světlo, jsme teple oblečeni. I já mám na sobě velice krásný liturgický oděv. Za chvíli do rukou budu brát pozlacené ciborium, z něhož vám umytýma rukama budu…

SVOBODNÝ PŘINÁŠET OBĚTI

Promluva na Zelený čtvrtek – Památka na Večeři Páně „A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13, 1b; liturgický překlad). Z Katechismu katolické církve se dozvídáme: „Eucharistie, kterou v tomto…

Poznámky o vděčnosti

Jsou to opravdu jen poznámky, nic uceleného, nic souvislého: Na jednu kapku medu se chytí více much než na sud octa (sv. František Saleský). Jestliže si myslíte, že nemáte být za co vděční, zamyslete se, zda je s vámi vše v pořádku (anonym).…

Těžko popsatelná zkušenost blízkosti Boží

Promluva na Květnou neděli B „Zástupy, které šly před ním a za ním, volaly: ,Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!‘“ (Mt 21, 9) Snad celý náš národ v těchto dnech žije průjezdem jednoho…

VIDĚT A POZNAT

Promluva 5. neděle postní B „Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: ,Pane, rádi bychom viděli Ježíše.‘“ (Jan 12, 20) Já překladatele…

Vojáci, vojáci přijeli

Promluva při příležitosti požehnání pomníku padlému vojákovi z doby napoleonských válek v Křížanech u Liberce. „Vojáci! Vojáci přijeli!“ To je zvolání, které jsem uslyšel, když jsem začal přemýšlet nad slovy, která tu dnes pronesu. Zvolání, které…

Proud, který nikdo nepřebrodí

Promluva na úterý 4. neděle postní „Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možnost přebrodit; voda vystoupala a muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit“ (Ez 47, 5). Při naslouchání známého Ezechielova proroctví se mi tentokrát…

Zachránce tonoucích

Promluva 4. neděle postní B „Všichni kněžští předáci a lid se mnohokráte zpronevěřili, jednali podle kdejakých ohavností pronárodů a poskvrnili Hospodinův dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě“ (2 Kron 36, 14). První čtení je smutné čtení,…

Josef a Marie konečně spolu

Promluva na Slavnost svatého Josefa „Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou“ (Vstupní antifona, srov. Lk 12, 42). Od poloviny devatenáctého století začala průmyslová revoluce. V naší kultuře přestali být otcové…

Bohoslužba při příležitosti odhalení pomníku letecké havárie ve Vísce u Frýdlantu

Záměrně jsem pro tuto chvíli vybral biblické úryvky, ve kterých se hovoří o létání: „Zamířím-li k nebi, jsi tam… I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, … tvoje ruka mě tam doprovodí.“ (Žl 139) „Ano, daleko bych letěl, spěchal do bezpečí…“ (Žl 55)…

JAK SE PŘED TVÁŘÍ TVOU MOJE TVÁŘ TVÁŘÍ

Promluva 2. neděle postní B Nechám vás nahlédnout do kuchyně vzniku dnešní promluvy. Četl jsem si texty a zarazil jsem se na vstupní antifoně. To mi stačilo. Škoda, že tento verš, který udává charakter celé slavnosti, který je jakýmsi předznamenáním…

JEVIŠTĚ VĚČNOSTI

Tři romantické záblesky jednoho marnivě bohatého života zpracované jako úloha (napište: a) začátek nějakého příběhu; b) napište jeho střed; c) napište samotný závěr) v rámci cvičení kurzu osobnostního rozvoje na pedagogicko-psychologické fakultě…

LIDÉ UZAVŘENÍ NA SVÉ POUŠTI

Promluva 1. neděle postní B „Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali“ (Mk 1, 13). Uplynulý týden byl na setkávání s různými lidmi velice bohatý. Jedno, velice letmé, se mi nyní vybavilo v mysli.…

PŘEHOZENÍ ZÁLOŽEK

Postní úvaha Dnes, v úterý před Popeleční středou, jsem slavil mši. V jejím závěru jsem si uvědomil, že bude nutné přehodit záložky v misálu, v breviáři. Díky tomu, že jsou Velikonoce pohyblivé, dojde neočekávaně k přehození záložek. Je to docela…

JAK UZDRAVUJE VÍRA?

Promluva 6. neděle mezidobí B „Přijde k němu malomocný“ (Mk 1, 40). Opravdu jsem pro tentokrát neměl žádný nápad na promluvu ani mi nepomohly recepty kněží kazatelů z Katolického týdeníku tohoto týdne. Musel jsem otevřít chytrou literaturu, aby mi…

ČERVI, STRUPY A HNIS

Promluva 5. neděle mezidobí B „Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé“ (Mk 1, 32). Evangelista poté konstatuje, že „uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy“. Pokusme se tentokrát neorientovat na uzdravení,…

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO

Promluva 4. neděle mezidobí B „V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: ,Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.‘“ (Mk 1, 23-24) Nechci malovat čerty na zeď. Patřím…

Dvojakost

ÚVOD Dostal jsem příležitost zamyslet se nad tématem dvojakosti. Začnu představením se. Sloužím jako kněz. Moje postavení je velice exponované. Nejen že jsem zodpovědný za sebe sama, své jednání, ale jsem povolán, abych se vyjadřoval k etickému…

Blbá nálada

Ty se pořád usmíváš. Co sis šňupnul… Ty to vlastně máš v popisu práce.“ To jsou slova, která v různých variantách slýchávám docela často. Na pozadí určité staženosti, naštvanosti, znechucení, únavy, rozčarování působí usmívání se nebo dokonce…

PODOBA TOHOTO SVĚTA POMÍJÍ

Promluva 3. neděle mezidobí B „Podoba tohoto světa pomíjí“ (1 Kor 7, 31). Tato slova mohou nést tři významy. První vyplývá z historicko-kritického způsobu výkladu Bible. V jakém kontextu byla tato slova napsána? Ke komu se apoštol Pavel obrací?

ILDEFONS A SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH

Promluva na památku sv. Ildefonse – 23. 1. „Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu“ (Mk 3, 13). Památka svatého Ildefonse se letos potkala s evangeliem, ve kterém Ježíš volí své apoštoly. Volí si konkrétní muže. V…

S ÚCTOU BUDU VYSLOVAT JEJICH JMÉNO

Promluva na památku svaté Anežky Římské – 21. 1. „Všemohoucí Bože, ty si vybíráš, co je v očích světa slabé, abys zahanbil, co je silné… dej nám sílu, abychom byli pevní ve víře.“ (Vstupní modlitba) Nad ránem jsem se vzbudil a otevřel jsem si…

Zádušní bohoslužba za zemřelé horolezce a Jizerskou 50

PERU (HUASCARAN) 1970 – BEDŘICHOV 2015 Úkon kajícnosti Přemýšlím nad otázkou: Kdy člověk umlká? Kdy začne naslouchat? Kdy se ponoří do svého nitra? Když je přítomen moci přírodních živlů, když se setká s tajemstvím, které ho převyšuje, když žasne,…

KDO MILUJE, JE Z BOHA

Promluva na 8. ledna „Láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.“ (1. Jan 4, 7; liturgický překlad) To jsou slova Písma svatého, Boží slova. Pokud nejsou pravdivá, pak je…

Ještě nevyšlo všechno najevo

Promluva na Slavnost Zjevení Páně „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2, 11). Mágové, mudrci, vědci, astrologové před dítětem Ježíšem –…

VRÁTÍME SE ŽIVÍ

Promluva 2. neděle po Narození Páně „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí“ (Jan 1, 16). Letošní přelom kalendářního roku byl pro mne až příliš hlučný. Tolik dělbuchů a ohňostrojů jsem v takovém maličkém městečku nečekal.…

TAK VLOŽÍ MÉ JMÉNO NA IZRAELCE

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie „Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: ,Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy…‘“ (Nm 6, 22-23) Slova požehnání, které tradičně nazýváme Árónské, jsou pomyslnou odpovědí na…

VÝPLŇ VZTAHU

Promluva na Svátek Svaté Rodiny „A tehdy (Simeon) veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha…“ (Lk 2, 27-28) Dnes nechci hovořit o…

KRISTŮV SBOR JÁHNŮ

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a…

COPAK S SEBOU MÁME DO BETLÉMA VZÍT

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Copak s sebou máme do Betléma vzít? Copak přece všecko máme s sebou mít?“ (Credo) Betlémský příběh nás přitahuje do kostela. I my se již od dětství jdeme na vlastní oči přesvědčit, že ten náš betlém nikdo…

VÁNOČNÍ BROUK V HLAVĚ

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným od Betléma kráčíme, radost velkou cítíme.“ (Communio) Tento verš jsem vybral pro své letošní vánoční přání. Hlavou mi bleskla i slova jednoho žalmu:…

TY MĚ NEDÁŠ SPÁTI

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci Pro letošní liturgické slavení Vánoc jsem si vzal na pomoc a inspiraci Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Tolik podnětů k rozjímaní i probuzení vánoční atmosféry: „Celý den jsem v práci byl, v potu tváře…

Tikot života

Promluva na pohřbu pana Václava Mandy „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se; čas truchlit i…

Výklad Podobenství o hřivnách

Novozákonní podobenství jsou zvláštní literární druh. Za pomoci vyprávění chtěl Ježíš položit nějakou velice zásadní otázku svým posluchačům. Třeba jeden takový zcela zřejmý a ilustrativní příklad je v podobenství o dělnících na vinici:„Nemohu si se…

Květomluva

Promluva na pondělí 3. neděle adventní „Když Bileám zdvihl své oči, viděl Izraelity tábořit podle kmenů“ (Nm 24, 2). Liturgický překlad tohoto verše není úplně zdařilý, anebo možná je, ale zavádí nás. V ekumenickém překladu Písma nalezneme toto:…

VLNY JÁSOTU

Promluva 3. neděle adventní B „Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti“ (Iz 61, 10). „Tepelná úprava pokrmu je v mikrovlnné troubě prováděna za pomoci elektromagnetického…

JSTE ÚŽASNÍ

Promluva na čtvrtek 2. neděle adventní „I ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on“ (Mt 11, 11). Setkal jsem se nedávno s člověkem, který všude, kam přijde, chválí, oceňuje, děkuje, povzbuzuje. Když jsem o tom přemýšlel, tak se to zdá až…

TVOŘÍ GALAXIE A ZNAVENÉMU DÁVÁ SÍLU

Promluva na středu 2. neděle adventní Představuji si atmosféru, v níž bylo napsáno první čtení. Je to čistě subjektivní pohled.

ABYS HO K SOBĚ VŮBEC PUSTIL

Promluva 2. neděle adventní B „Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Mk 1, 2-3) Určitě jste také někdy zkoušeli při sledování nějakého filmu zavřít oči…

Adventní přání na jedné benefici v Praze

„Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje kroky neuklouzly“ (Žl 17, 5). Tento biblický verš si připomínám, když je podobná ledovka, jako dnes. A to je moje první přání, abychom v těchto dnech neuklouzli na ledu našich chodníků a silnic. Druhé je…

PROMLUVA PŘI PŘÍLEŽITOSTI ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V BEDŘICHOVĚ

Kolem nás je les, hory pokryté lesy. My se ale scházíme kolem jednoho stromu, který je ozdoben, aby vynikla jeho jedinečnost. Najednou si ho všímáme, obdivujeme jeho urostlost, zeleň na pozadí jinak šedivé krajiny (a doufejme, že letos konečně i…

ORCHESTR

Promluva na pondělí 34. neděle mezidobí I. cyklus Ve dnešním prvním čtení mne zaujal následující verš: „A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje“ (Zj 14, 2).…

V mlhavém a mračném čase

Promluva na Slavnost Ježíše Krista Krále A „… v mlhavém a mračném čase“ (Ez 34, 12, liturgický překlad). Jako kdyby celá příroda rezonovala svým listopadovým počasím se slovy Písma. Olověná obloha, ze tmy do šera a ze šera do tmy, studené vlhko,…

OD ANDĚLŮ K BERÁNKOVI

Promluva na čtvrtek 33. neděle mezidobí II. cyklus „Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: ,Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?‘“ (Zj 5, 2) Poslední dobou se setkávám s lidmi, kteří jsou „upjatí anděly“.…

Matylda - Slavíček Boží

Promluva na památku sv. Mechtildy (Matyldy z Hackeboru) – 19. 11. „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina“ (Žl 150, 6). „Hle, dveře do nebe otevřené“ (Zj 4, 1). V církevním kalendáři je tolik svatých, kteří čekají, až objevíme jejich často skrytý…

K SEDMNÁCTÉMU LISTOPADU

Myslel jsem si, že k 17. listopadu nic nenapíšu. Byl jsem bez inspirace a neměl jsem tu potřebu. Když jsem se však zúčastnil oficiálního kladení květin u památníku obětem komunismu, řekl jsem si, že se o několik podnětů rozdělím.

PODNIKAVOST

Promluva 33. neděle mezidobí A „Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.“ (Mt 25, 16-18)…

Vymanila se ze schémat

Promluva na památku sv. Anežky České – 13. 11. „Snad proto byl na čas od tebe odloučen, bys ho měl navěky – ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra“ (Fil 15-16a). Jaké dobrodružství nám připravuje Bůh, když proměňuje…

Dušechvat

Promluva na památku sv. Josafata – 12. 11. Svatý biskup Josafat vstoupil do řádu baziliánů v roce 1604 a zemřel v roce 1623. Od těchto dvou letopočtů bych odvinul svou krátkou úvahu.

Lev a Kristus

Promluva na památku sv. Lva I. Velikého – 10. 11. „Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství…“ (Tit 1, 1) Tento úvod listu apoštola Pavla Titovi je vhodným…

Den veteránů 2014

PIETNÍ AKT OSTAŠOV „U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón. Své citery jsme v té zemi zavěsili na topoly, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: ,Zazpívejte nám některý ze…

Souznění migrujícího kněze

Promluva 32. neděle mezidobí A „Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví“ (1 Kor 3, 10). V tomto verši jsem podivuhodně souzněl s apoštolem Pavlem. Jako migrující kněz prakticky výhradně…

ZTRÁTY

Promluva na čtvrtek 3. neděle mezidobí II. cyklus „Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu“ (Flp 3, 7). Na dosah své postele mám knihovnu. Nedávno jsem se probudil a díval se na knihy. Uvědomil jsem si, že některé z nich –…

Bohoslužba u příležitosti odhalení památníku generálporučíka Viléma Sachera

Skalice u České Lípy, 8. listopadu 2014 Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu na to odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát.“ …

SPOLURADOSTI

Promluva na středu 31. neděle mezidobí II. cyklus Čtení z listu Filipským nabízí zajímavé přemítání. K jejímu pochopení je zapotřebí připomenout si hymnus o Kristu: Ač Bůh, stal se Ježíš člověkem, byl ukřižován, ale vstal z mrtvých a vystoupil na…

Kněžství a kněžství

Promluva 31. neděle mezidobí A První čtení z Malachiášova proroctví oslovuje kněze: „Nyní platí vám, kněží…“Ježíš v evangeliu hovoří o učitelích zákona a farizejích. Druhé čtení je pak Pavlovým osobním vyznáním způsobu hlásání evangelia v Soluni. Co…

Kdo se bojí Boha, neblázní

Promluva na památku sv. Marcela – 30. 10. Mám jednoho kamaráda jménem Marcel. Přál jsem mu, aby se stal dalším svatým Marcelem. Když jsem skončil tento telefonický hovor, přemýšlel jsem, že vlastně svatého Marcela neznám. Ještě že „na lajně“ je…

Včera, dnes i zítra

Promluva na čtvrtek 30. neděle mezidobí II. cyklus „Uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu do svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.“ (Lk 13, 32b-33) Když jsem tato…

Zhubnout do dveří

Promluva na středu 30. neděle mezidobí II. cyklus „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou toho schopni“ (Lk 13, 24). Ježíš odpovídá na otázku, kdo bude spasen. Ke spasení tedy vedou nějaké dveře –…

ZA POLITIKY A STÁTNÍKY...

Promluva 29. neděle mezidobí A „Kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal“ (Iz 45, 4). Izraelský národ se ocitl v exilu. Tato násilná deportace byla vedena v určitém širším politickém…

Memoriál generála Sochora 2014

Jménem velitele 31. pluku radiační, biologické a chemické ochrany v Liberci plk. Radka Cerného bych vám chtěl poděkovat za pozvání na tento Memoriál (generálmajora) Antonína Sochora. Jsem tu již podruhé a rád se opět setkávám s touto osobností, o…

DARUJ KREV

Udílení Jánského plakety dobrovolným dárcům krve v Jablonci nad Nisou „Daruj krev – daruješ život.“ Tak zní velice známý slogan upozorňující na možnost dobrovolného dárcovství krve nebo nějaké její součásti. Je možné, podobně jako tomu je u…

ZÁVOJ

Promluva 28. neděle mezidobí A „Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody“ (Iz 25, 7). V současné době se o závojích zase hodně mluví. I v křesťanské tradici hrál závoj svou roli jako…

VZOR PRO MAMÁNKY

Proslov k příležitosti 590. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova – 9.10. „Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho, otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové…

CO ČEKÁŠ?

Promluva 27. neděle mezidobí A „Čekal, že vydá hrozny“ (Iz 5, 2). Co očekáváme od soli? Že osolí jídlo. Může sůl jídlo osladit? Ne, nemůžeme to od soli nikdy očekávat. Co očekáváme od deštníku? Že nás ochrání před deštěm. Můžeme od něho očekávat…

POČÁTEK ROZUMNOSTI

„Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou“ (Mk 4, 20). V rámci přípravy na křest jednoho vojáka jsem se rozhodl, že začneme společně číst alespoň…

Úvodní slovo k přednášce "Legionářská tradice ve faleristice"

Je mi velikou ctí, že jsem byl pozván na tuto přednášku. Také děkuji za příležitost pozdravit vás a rozdělit se o asociace, které mám spojené s vojenskými řády a vyznamenáními, samozřejmě ve vztahu k současnosti, protože dle mého soudu dobrý…

SPRAVEDLNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Promluva na slavnost sv. Václava – 28. 9. „Aleluja. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Aleluja.“ (Mt 5, 6; zpěv před evangeliem) Tento verš orámovaný slavnostním Aleluja je možné vztáhnout jak na svatého…

RADOST UČEDNÍKŮ, RADOST BOHA

Promluva na smírné ekumenické bohoslužbě u rozhledny Královka Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po…

HOSPODÁŘI, SPRÁVCI I NÁDENÍCI

Promluva na svatohubertských oslavách v Libčanech Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině…

JEJICH SKUTKY JDOU S NIMI

Promluva na pohřbu Blanky, jedné výjimečné ženy Hledal jsem dlouho a tápavě slova Písma i svá slova. Byl jsem si však jistý přednesem, ve kterém nechci předávat pouhý patos nebo tragiku, kterou mohou cítit lidé bez naděje na život věčný, na život po…

UCHVÁCENÍ

Promluva 25. neděle mezidobí A „Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť…

ZE SVÁTKU POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Na svátek Povýšení svatého Kříže – 14. 9. „… aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16). Nedávno jsem si povídal s jednou křesťankou. Svěřila mi, že je z nevěřící rodiny. Trápí ji, zda se její tatínek dostane do nebe,…

DOSLOV

Doslov je knize příběhů z vojenského života vojáků z povolání 70. - 80. let minulého století. Zbyla mi jedna prázdná stránka. A protože jsem drzý jak „mladý Gaskoněc“, dovolím si napsat takové mdlé slovíčko místo doslovu.

UMĚNÍ TEPAT

Promluva na památku Umučení svatého Jana Křtitele – 29. 8. „Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti lidu země“ (Jer 1, 18…

NEŽ SI ODPOČINEM

Promluva na památku sv. Augustina – 28. 8. „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná“ (1 Jan 4, 7). Jaké jsou nástroje milování? Katechismus katolické církve nabízí určitý výčet: „Plody…

JAK NA ZÁZRAKY

Promluva na středu 21. neděle mezidobí II. cyklus „Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: ,Neplač!‘“ (Lk 7, 13) Musel jsem se pousmát, když jsem si v souvislosti s tímto veršem otevřel knihu o poradenství pozůstalým u kapitoly o pláči: „Co…

OTEVŘENÁ NAUKA

Promluva 21. neděle mezidobí A „A za koho mne pokládáte vy?“ (Mt 16, 15) Byl jsem na svatební hostině. Přáním ženicha nevěsty bylo, abych byl oblečen v uniformě. Znovu se mi potvrdilo, jak uniforma přitahuje nejen pohledy žen, ale otázky mužů,…

POHÁDKY NELŽOU

Promluva na svatbě Jirky a Marie Hledání správných slov je někdy dobrodružný proces. Od našeho posledního setkání, Jirko a Marie, jsem intenzivně přemýšlel, jak co nejlépe zhodnotím příležitost k vám promluvit, abych vás povzbudil, poučil a podnítil…

NEODBYTNÉ OTÁZKY

Promluva na památku sv. Pia X. – 21. 8. „Zeptal se ho potřetí: ,Šimone, synu Janův, máš mne rád?‘ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: ,Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.‘ Ježíš mu řekl: ,Pas…

VŠEDNODENNOSTI

Fascinuje mne, jak má Bůh smysl pro humor, jak je hravý a jaké dobrodružství musí být kouzlo jeho prozřetelnosti. Někdy jsou moje dny až nudné. Nikdo po mně nic nechce, nikdo se mnou nepočítá. Nikomu ani nepřekážím. A někdy je ještě hůř.

O JEDNOM KRÁLI

Příprava na promluvu při mši svaté u památníku v Dürnkrut - Suché Kruty - na Moravském Poli - stejně jsem kázal něco jiného. V průběhu přípravy na tuto svou promluvu, jsem usiloval seznámit se především s osobností krále Přemysla II. Otakara, který…

NEJHLUBŠÍ DŮVODY

Promluva na pondělí 20. neděle mezidobí II. cyklus „Pak přijď a následuj mě“ (Mt 19, 21). Propojení prvního čtení a dnešního evangelia vidím v tématu povolání. Prorok Ezechiel vstoupil na cestu následování Hospodina a otevřenosti jeho slovu, které…

DŮVĚRNÉ VZTAHY

Promluva na slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. V této své promluvy bych chtěl propojit tři důležité a fundamentální skutečnosti naší víry: osobu Matky Boží Panny Marie, eucharistii a Nanebevzetí, nejen její, ale i naše.

NEJVĚTŠÍ V KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉM

Promluva na úterý 19. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo je vlastně největší v nebeském království?“ (Mt 18, 1) Kdo je vlastně v naší zemi největší? Kdo patří mezi největší na světě? Určitě nám hlavou běží tváře mocných tohoto světa podobně jako mně.…

NETRAPTE SE

Podklady k promluvě na svatbě Jirky a Marie Dovolte mi vrátit se ve své promluvě k tomu, co jsme slyšeli. „Netrapte se žádnou starostí“ (Flp 4, 6). Jak hojivě a hladivě působí tato biblická slova. Všední den dokáže vyplodit mnoho starostí. Starosti…

STESK PO MODLITBĚ

Promluva na památku sv. Kláry – 11. 8. „A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko“ (Flp 3, 8). V úvodní modlitbě dnešní liturgie památky svaté Kláry bylo zmiňováno její zalíbení v chudobě.…

STRACH

Promluva 19. neděle mezidobí A „Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: ,Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!‘“ (Mt 14, 26-27) Dvakrát ve dnešním evangeliu…

DEJTE JIM VY

Promluva 18. neděle mezidobí A „Ale Ježíš jim řekl: ,Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!‘“ (Mt 14, 16) „O čem budeš kázat,“ ptala se mne jedna paní, která se profesně pohybuje ve světě financí. „No chci začít tím, že dnes nikdo nic nedá jen tak,…

PIETNÍ AKTY V KUNRATICÍCH U FRÝDLANTU

U rozvalin pomníku padlých I. světové války - Kunratice u Frýdlantu v Čechách - 2. srpna 2014 Když jsem se dozvěděl program dnešního setkání, viděl jsem fotografii základů pomníku, u kterého stojíme. Velice rád přijímám laskavé pozvání, abych zde…

VZTAH K VĚCEM STVOŘENÝM

Promluva 17. neděle mezidobí A „Skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné“ (vstupní modlitba 17. neděle mezidobí) Těchto několik slov vytváří nádherný souhrn…

POSTŘEH Z DOBY SVATÉ BRIGITY

Promluva na svátek sv. Brigity Švédské – 23. 7. „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2, 19-20). Svatá Brigita Švédská žila ve 14. století. Bylo by velice zajímavé ji potkat. Byla ženou činu i hluboké zbožnosti…

MÁME PLEVEL VYTRHAT?

Promluva 16. neděle mezidobí A „Máme jít a plevel vytrhat?“ (Mt 13, 28) Dnešní evangelium je na myšlenky tak bohaté, že budeme muset vybrat jen jednu z nich. První část nám nabízí k úvaze téma konfrontace se zlem. „Máme jít a plevel vytrhat?“

JAKO MATKA

Promluva na pátek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘…“ (Mt 12, 7) Kdykoliv slyším slovo „milosrdenství“, vybavuje se mi jeho hebrejský význam „sklánět se jako matka k dítěti“. Co tento verš…

MÍT UŠI

Promluva 15. neděle mezidobí A „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.“ (Iz 55, 10) Když jsem přemýšlel o slovech…

KOMU TO CHCE ZJEVIT?

Promluva 14. neděle mezidobí A „Nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit“ (Mt 11, 27). Byla na mši. Všimnul jsem si, že dává pozor, že dokonce odpovídá, zpívá Svatý, svatý, že se modlí otčenáš. Vím…

JEŽÍŠI TICHÝ, SRDCE POKORNÉHO

Promluva na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A Dnešní slavnost směřuje naši pozornost na výřez z události na Kalvárii, kdy voják probodává Ježíši Kristu srdce: „Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z…

DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Dnes 27. června si náš národ připomíná Den památky obětí komunistického režimu[1]. Rozhodl jsem se vypracovat takovou osobní reflexi a připomenout si kontext i nějakou myšlenku, která se k tomuto dni váže. Rozhodně nebudu tématicky vyčerpávající a…

VŠICHNI SE SHROMÁŽDÍ

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně A V Katechismu katolické církve je kapitola o eucharistii nadepsaná „Průběh slavení“. První slova prvního odstavce této kapitoly jsou až dětsky jednoduchá: „Všichni se shromáždí. Křesťané se scházejí na jedno…

CO A KAM A KOLIK

Promluva na pátek 11. neděle mezidobí II. cyklus „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6, 19.21) Poklad je něco cenného, většinou pečlivě…

HEREZE PŘÍLIŠNÉ JEDNODUCHOSTI

Promluva na Slavnost nejsvětější Trojice – A „Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi“ (2 Kor 13, 13). Už jsem málem začal svou promluvu úvodem náročnosti tématu tajemství nejsvětější Trojice, když tu…

NAHORU NA HORU

Promluva na pátek 10. týdne v mezidobí II. cyklus „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem… Po ohni hlas tichý a jemný.“ (1 Král 19, 11.12) Patříme mezi tu šťastnější část lidského rodu. Velice dobře se nám daří, v naší zemi je mír a relativní…

ZNOVU O MODLITBĚ

Následující text je odpovědí na dotaz jednoho známého. Ačkoliv jsem na toto téma a podobnými slovy o tom již někde v minulosti psal, jistě nebude vadit, když to pověsím na svůj blog znovu. Třeba to někoho osloví nebo mu připomene pozapomenuté…

VĚDOMĚ A ZEVNITŘ

Promluva na Svátek sv. Barnabáš – 11. 6. Církev je integrující náboženství. „Nepřišel jsem zrušit Zákon a Proroky,“ ubezpečuje Ježíš, „ale naplnit.“ „Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte,“ pokračuje apoštol Pavel v prvním listě…

HAVRAN

Promluva na pondělí 10. neděle mezidobí II. cyklus „A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil“ (1 Král 17, 6). V Bibli není žádné slovo jen tak. Každý detail má svou symbolickou hodnotu a odkazuje nás na nějaké…

ÚVOD KE SVATODUŠNÍ DUCHOVNÍ OBNOVĚ V ROKYTNICI NAD JIZEROU

„Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: ,Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?‘ Odpověděli mu: ,Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.‘…

BOŽÍ HLUBINA

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého A „Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží“ (1 Kor 2, 11). Těmito slovy apoštola Pavla začíná Katechismus katolické církve svou nauku o třetí Božské osobě – Duchu svatém. Seděl jsem uprostřed vojenského…

DAR SROZUMITELNOSTI

Promluva na pátek 7. neděle velikonoční „Žalobci vystoupili proti němu, ale neobviňovali ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával, nýbrž měli s ním jen nějaké spory o své náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše, o němž Pavel tvrdil, že je živ“ (Sk…

POSLEDNÍ SLOVA EVANGELIA

Promluva na poutní mši u křížku pod Šišákem u Sloupu v Č. Zúčastnil jsem se víkendového putování se skauty. Během cesty jsem přicházel na to, co jsem doma zapomněl. Vždycky se něco najde a dnešní den nebyl ušetřen. Mezi několika věcmi byly i mešní…

NAKAŽENI APOŠTOLSKOU HORLIVOSTÍ

Promluva na pondělí 6. neděle velikonoční „Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku“ (Jan 15, 27). Některá kázání jsou prostě nezapomenutelná. V souvislosti s prvním čtení, ve kterém jsme se dozvěděli další díl „cestovního deníku“…

PROMLUVA PŘI BOHOSLUŽBĚ SLOVA - VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI JIČÍN 2014

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ (Mt 18, 21) Proč se zde vlastně scházíme? Tato bohoslužba vznikla jako spontánní nápad, nabídka, která byla přijata, úsilí přidat k Valdštejnským slavnostem svou…

DOTKNI SE OLEJE

Promluva 6. neděle velikonoční A „Dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.“ (Jan 14, 16-17) V běhu velikonočního…

VYŠŠÍ KORUNA - HLUBŠÍ KOŘENY

Promluva na sobotu 5. neděle velikonoční „Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem.“ (Sk 16, 4-5)…

ČLOVĚK, KTERÝ MILOVAL ŽIVOT

Promluva na pohřbu plk. Josefa Šilhána „Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, (konej dílo zvěstovatele evangelia) a cele se věnuj své službě. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil,…

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2014

Zúčastnil jsem se Terezínské tryzny. Je to asi největší událost Terezínského památníku v kalendářním roce. Tryzna znamená pietní akt za oběti druhoválečné hrůzy v Terezínském ghettu a věznice Terezínské malé pevnosti. Koná se již od roku 1946 na…

U PAMÁTNÍČKU V NOVÉM BORU

Památníky na první světovou válku mají jedno společné. Jsou na nich uvedena jména padlých. Nejsou to anonymní oběti války. Ačkoliv na frontách umírali po stovkách a tisících, ačkoliv se na bojových liniích váleli části jejich těl jedna přes druhou,…

PŘIJMOUT ODPUŠTĚNÍ

Promluva na Velký pátek - teprve teď jsme se dostal k jejímu přepsání „Je to den smíření, kdy se za vás budou konat smírčí obřady před Hospodinem, vaším Bohem“ (Lv 23, 28). Tak charakterizuje Mojžíšský zákoník den, v němž Ježíš jako beránek prolévá…

PRVNÍ CÍRKVÍ ZVOLENÝ BISKUP

Promluva na svátek sv. Matěje A „Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání“ (Sk 1, 21-22). Tento verš…

PRESENT IS GIFT

Promluva na Vigilii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Ve vaší přítomnosti (již asi po třetí jsem vypomáhal s velikonočním triduem v Srbské Kamenici) si až hmatatelně uvědomuji, jakou rychlostí plyne čas. Jakoby to bylo včera, co jsme zažehli oheň,…

ČINORODĚ

Promluva 4. neděle velikonoční A „Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: ,Co máme dělat, bratři?‘“ (Sk 2, 36) Řecký jazyk Nového zákona jsem již takřka zapomněl, ale občas se podívám do řeckého textu a podle…

DÁM TI KNÍŽKU, CHCEŠ?

MUCHA, Ignác, Ve víru víry, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011. „Dám ti knížku, chceš? Ale dám ti ji jen, když ji budeš číst.“ Tak nějak ke mně promluvil autor útlého dílka Ve víru víry. Knížku jsem od něj přijal s tím, že teď ji číst…

ŠEL S NIMI

Promluva 3. neděle velikonoční A „A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi“ (Lk 24, 15). Když jsem vybral ze dnešního evangelia tento verš, vybavila se mi písnička, kterou pro nás nazpívala skupina Spirituál kvintet Šlapej…

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Promluva na 2. neděli velikonoční A „Ježíš jim znovu řekl: ,Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.‘ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ,Přijměte Ducha svatého.‘“ (Jan 20, 21-22) Nasloucháním zprávě o setkání Vzkříšeného s apoštoly…

SKUTKY NÁS PROZRAZUJÍ

Promluva při pouti ke sv. Vojtěchu, s texty ze soboty Velikonočního oktávu „A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli“ (Sk 4, 14). Moc se mi vyprávění ze Skutků apoštolských o Petrovi a Janovi líbí. Je více…

NAD HROBY PADLÝCH

Promluva při pietním aktu na Nerudově náměstí, kde jsou pod zemí hromadné hroby vojáků z bitvy u Liberce 21. dubna 1757 Stojíme na místě a připomínáme si události, v nichž bychom neslyšeli dunění děl, svist kulek a střepin, víření bubnů, ržání koní,…

MÁME V RUKOU ZATÍM JEN SEMÍNKO

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti „Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Kol 3, 2). Svá slova jsem si připravoval před týdnem. Nestydím se to přiznat. Cítím zodpovědnost za svá slova. A nechci tu plácat…

DOBÝVÁ SILOU POKORY A PRAVDY

Promluva na Květnou neděli A „Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara“ (Mt 21, 5). Když se tento verš, tato slova proroka Zachariáše (srov. Zach 9, 9) vytrhnou z kontextu, tak dostávají velice niterný nádech…

I Z NÁS BUDOU MRŠINY

Promluva 5. neděle postní A Co může být na nemoci a smrti hezkého? Nic moc. Nemoc, utrpení, umírání, smrt jsou provokací životu, provokací naší touže žít spokojeně, šťastně, v plnosti. Jsou pohoršením života. Uvěřit, že „nemoc není k smrti, ale k…

DĚTI SVĚTLA

Promluva 4. neděle postní A „Tu řekl Hospodin: ,Nuže, pomaž ho! To je on.‘ Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.“ (1 Sam 16, 12-13) V optice tohoto verše se…

"MAGNIFICAT" APOŠTOLA PAVLA

Promluva na sobotu 3. neděle postní – Sbírka mší o Panně Marii č. 11 „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8, 31) Jestliže hovoříme o Mariině Magnificat – chvalozpěvu na Boží velikost, která se odrazila v konkrétním životním osudu – pak bychom…

NAVRAŤ SE DO BLÍZKOSTI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Promluva na pátek 3. neděle postní „Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svoji nepravost“ (Oz 14, 2) To jsou přeci nádherná slova pozvání ke vstupu do duchovní obnovy. A nejen. Ozeáš pokračuje: „Vezměte s sebou tato slova…

BŮH JE ROZŠLAPE

Promluva na sobotu 2. neděle postní „Nesetrvá ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství“ (Mich 7, 18b). Velice mne zaujala poznámka k tomuto verši v ekumenickém překladu: „Modly pronárodů jsou kruté a tvrdé, Hospodin je mocnější, dovede…

POSLUŠNOST

Promluva 1. neděle postní A „Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými“ (Řím 5, 19). Jaké téma dnešní hostiny Božího slova jsem zvolil poslušnost. Není to zrovna…

VRÁTIT SE ČI NEVRÁTIT?

Promluva na Popeleční středu „Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný“ (Joel 2, 13). První a druhé čtení nám nabízí téma návratu k Bohu. Ukazuje tedy, že jsme od něho odtrženi. Ačkoli on…

KRÁTKÝ ZPĚV O NADĚJI

Promluva na pondělí 8. neděle mezidobí II. cyklus „Dal nám ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“ (1 Pt 1, 3). Jeden voják mi dnes v rozhovoru hned dvakrát říkal, že on věří, že se narodil a že zemře.…

NAŠE POTŘEBY

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost…“ (Mt 6, 25) Jeden americký psycholog Maslow formuloval pomyslnou pyramidu základních potřeb člověka: 1) fyziologické potřeby; 2) potřeba bezpečí a jistoty; 3) potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti; 4…

V POKUŠENÍ

Promluva na čtvrtek 6. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře“ (Mk 9, 42). Nevím, jak vy, ale ve svědomí si s sebou…

KDO NENÍ PROTI NÁM

Promluva na středu 7. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo není proti nám, je pro nás“ (Mk 9, 40). „Víme, kde církev je, ale nevíme, kde není,“ řekl kdesi, tuším, Tomáš Halík. Jistou hranici mezi věřícím a nevěřícím člověkem, mezi církví a tzv. světem…

NEMSTI SE

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nemsti se“ (Lv 19, 18). Proč každou mešní liturgii církev začíná s úkonem kajícnosti, s prosbou o usmíření? Protože usmířeni asi stále nejsme. A nejen to, abychom „všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,…

KAŽDÝ TOHO MÁ NA NESENÍ DOST

Promluva 6. neděle mezidobí A „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit“ (Mt 5, 17). Svatý Matouš nás ve svém evangeliu neustále konfrontuje s předobrazy a proroctvími Starého zákona a…

EFFATHA

Promluva na pátek 5. neděle mezidobí II. cyklus „Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku“ (Mk 7, 32). Vždy, když naslouchám tomuto evangeliu o uzdravení hluchoněmého, vzpomenu si na drobný obřad pod…

SKUTKY, KTERÉ NÁM BŮH PŘICHYSTAL

Promluva 5. neděle mezidobí A „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mt 5, 16). „Milostí tedy jste spaseni skrze víru,“ píše apoštol Pavel v listě Efezským a pokračuje: „Spasení…

DOPŘEDU SE ZAVÁZAT

Když za mnou přicházejí lidé ke zpovědi, mimo jiného si někteří z nich ukládají předsevzetí. Když upřeme pozornost k tomuto slovu, tak v něm uslyšíme „dopředu se zavázat“. K volbě kajícníků neopominu říci, že by jejich dobré předsevzetí mělo být…

ŘEČ K VERNISÁŽI I. SVĚTOVÁ VÁLKA

Městské muzeum Frýdlant, budova radnice, 3. února 2014 Anglický romantický básník a politický aktivista Georgie Gordon Noel Byron prý prohlásil: „Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky.“

PROČ PŘICHÁZÍME MY?

Promluva na Svátek Uvedení Páně do Chrámu – 2. 2. „I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.“ (Mal 3, 1) Josef a Maria čtyřicet dní po narození Ježíše „přinesli…

SVÍTÍCÍ SLOVO

Promluva na čtvrtek 3. neděle v mezidobí II. cyklus „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?“ (Mk 4, 21) V biblickém komentáři jsem si ke dnešnímu evangeliu přečetl: „Po podobenství o rozsévači Marek řadí za…

PŘÍSAHA

Původ přísahy a přísahání je v naší civilizaci spojený s náboženským úkonem. Vzniká ve chvíli, kdy lidské slovo nemá váhu, kdy může být klamavé, a proto se přísahající odvolává na autoritu bohů či Boha jako garanta naprosté pravdy.

NEJEDNOTA

Promluva 2. neděle mezidobí A „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení“ (1 Kor 1, 10). Po skončení týdne modliteb za…

ČIŇTE POKÁNÍ

Promluva 3. neděle mezidobí A „Od té chvíle začal Ježíš kázat: ,Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.‘“ (Mt 4, 23) Také vám přijde, jako kdyby činění pokání bylo určitým předpokladem vstupu do Božího království? Jan Křtitel vyzýval k…

ODPOUŠTĚJÍ SE TI HŘÍCHY

„Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: ,Synu, odpouštějí se ti hříchy.‘“ (Mk 2, 5) Ježíš postavil na roveň odpuštění hříchů a tělesné uzdravení. Odpuštění je stejně velikým divem, jako uzdravení těžkého postižení. Snad tělesné uzdravení je…

ZNAL HO?

Promluva 2. neděle mezidobí A „Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael“ (Jan 1, 31). Že by Jan Křtitel neznal svého bratrance Ješuu? Že by se Marie s Josefem nesetkali se Zachariášem a Annou? Proč by tedy…

NEPRAVOSTI ON NA SEBE VEZME

Promluva na Svátek Křtu Páně A Každý rok se mi stává, že mi Bůh dává nahlédnout vždy o něco malinko víc z tajemství Ježíšova života a vůbec ekonomie spásy. Dovolil bych si k dnešním čtením přidat ještě jeden verš z Matoušova evangelia, který…

NA STRACH NEBUDE ČAS

Promluva 9. ledna „Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce“ (1 Jan 4, 18). Přečetl jsem si zprávu (třeba ZDE), že patnáctiletý kluk z Pákistánu stál před svou školou.…

UMĚNÍ MILOVAT

Promluva 8. ledna „Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha“ (1 Jan 4, 7). Děti v náboženství učím, že vyvrcholením sebezjevení Boha v Novém zákoně je: „Bůh je láska.“ Odráží se to i v Ježíšově „Největším přikázání“: „Miluj Boha nade všecko a…

KDE JE?

Promluva na Slavnost Zjevení Páně „Hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ,Kde je ten právě narozený král Židů?‘“ (Mt 2, 1b-2a) „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, nesem vám. Štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám…

MATEŘSKÁ TVÁŘ NAŠEHO BOHA

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie – 1. 1. „Budete žehnat synům Izraele těmito slovy…“ (Nm 6, 23) Slovo „žehnat“ má svůj původ v latinském „signare - označit“. My křesťané značíme věci, osoby, místa, doby vztaženýma rukama a znamením kříže,…

BŮH Z BOHA ... STAL SE ČLOVĚKEM

„Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.“ (1 Jan 2, 22) Kdybychom pronikali do kontextu tohoto verše, zjistili bychom, že Jan nehovoří o židech nebo nekřesťanech, ale o těch, kteří…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE VI.

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY K závěrečným obřadům patří: a) Krátká oznámení, je-li to potřeba[1].

KE SLUŽBĚ

Promluva na Svátek svatého jáhna Štěpána – 26. 12. Slavíme sice svátek mučednictví, tedy narození pro nebe, svatého Štěpána, ale neškodí si jednou za čas připomenout začátek jeho služby v církvi. Přenesme se proto časem zpět: „V té době, kdy…

NEZAVÍREJME OČI PŘED UTRPENÍM DĚTÍ

Promluva na Svátek svatých Betlémských dětí – 28. 12. „On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa“ (1 Jan 2, 2). Vyprávěla mi jedna známá o svém kolegovi z práce, kterému se narodilo první dítě. Prakticky každý…

MUŽI PODLE VZORU OTCE JOSEFA

Promluva na Svátek svaté Rodiny A „Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj domov naplňujeme společenstvím lásky…“ To byla slova vstupní modlitby liturgie dnešního svátku. To mohou být slova modlitby, která…

NESOUHLAS S PRŮMĚRNOSTÍ

Pohřební promluva „Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Síla…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE V.

OBŘAD PŘIJÍMÁNÍ Modlitba Páně Většina starozákonních textů - a není jich málo - představují Boha jako otces představou „otec krále“ nebo otec Izraele. Nikdy však ne otec jednotlivce.

UVIDÍME VELIKÉ SVĚTLO

Promluva na Slavnost Narození Páně – A „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo“ (Iz 9, 1). V kanonickém Lukášově evangeliu jsme slyšeli velice stručnou zprávu o narození Ježíše Krista:…

BALÓNKY A BUBLINY

Promluva na Slavnost narození Páně – v noci „Abychom žili rozvážně, spravedlivě, zbožně a v očekávání setkání s Ježíšem, který přišel a přichází“ (srov. Tit 2, 12-13). To jsou moc krásná hřejivá, hladivá a povzbuzující slova. Nevěřím, že by kdokoli…

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2013

Každé i sebemenší dílko má svůj příběh. Vyprávět příběh je vždy zdlouhavější než titulky v bulváru. A moje letošní vánoční přání je s příběhem, který ti vyprávět chci.

VYŽÁDEJ SI ZNAMENÍ

Promluva 4. neděle adventní A „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha“ (Iz 7, 10). V jedné knize jsem četl, že Bůh nedává člověku důkazy o své existenci, ale znamení do kterých vkládá současně tolik tmy, aby ten, kdo nehledá, považoval…

SVĚDECTVÍ SKUTKŮ

„Skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal“ (Jan 5, 36). Ježíš jistě hovoří o skutcích uzdravení, obrácení, odpuštění, vlády nad přírodou a nakonec i o svém vzkříšení. Tyto skutky manifestují, že je Bohem a jaký je jeho Otec v nebesích.

BÝT PROROKEM NEBO S PROROKEM

Promluva na 19. prosince „Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový“ (Lk 1, 17). Jednou jsem měl příležitost vidět Bibli jednoho nekatolického…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE IV.

BOHOSLUŽA OBĚTI Příprava oltáře a darů Bohoslužba oběti začíná ritem přípravy darů, dříve nazývané offertorium. Úvod do misálu říká, že je vhodná spoluúčast věřících: Je chvályhodné, aby chléb a víno přinášeli věřící. (...) Je vhodné, aby spoluúčast…

DOHRÁLA HUDBA V NÁS

Promluva 18. prosince „Bůh s námi‘“ (Mt 1, 23). Je doslova fascinující, že Bůh je s námi, mezi námi, pro nás a kvůli nám. Připomíná mi to údiv národů nad blízkosti Boha Izraelitům: „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou bohové tak blízko, jako…

DOJDOU VESELÍ A RADOSTI

Promluva 3. neděle adventní A „Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.“ (Iz 35, 10) V liturgickém překladu byla použita…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE III.

BOHOSLUŽBA SLOVA Nyní je již shromáždění připraveno přijmout ze stolu Božího slova a stolu eucharistie. Shromáždění věřící by měli zaměřit veškerou svou pozornost na čtené Boží slovo. Neměli by se zaobírat jinou činností. Lektor, který předčítá,…

ZJEVUJE SE PŘICHÁZEJÍCÍM

Promluva na středu 2. neděle adventní „Pojďte ke mně všichni…“ (Mt 11, 28) V dnešních textech mešní liturgie máme opět motiv přicházení. V prvním čtení se hovoří o unavujících a vyčerpávajících cestách člověka a podivuhodných cestách hvězdných…

CREDO SVATÉ EULALIE

Promluva na památku sv. Eulalie – 10. 12. (nebo 12. 12. či 12. 2.) „Hlas toho, jenž praví: ,Volej!‘ I otázal se: ,Co mám volat?‘ ,Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.‘“ (Iz 40, 6) Tento verš, tento kratičký rozhovor…

UKRYTÝ NEUKRYTÝ

Promluva na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – 8. 12. „…ukryl jsem se“ (Gn 3, 10). Tak to byla pěkná člověčí hloupost! Svědčí o malosti, zabedněnosti, kardinálního nepochopení kým je Bůh. Anebo je to dost možná plod…

PŘICHÁZENÍ

Promluva 1. neděle adventní A „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“ (Mt 24, 44). Většinou se připravujeme na příchod Ježíška, který se narodil tehdy kdysi před dvěma tisíci roky. Ale málokdy je pro nás…

Ó, BOŽÍ ŘEKO

Jordán Promluva 2. neděle adventní A „Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře“ (Iz 11, 9b). Napadá mne několik obrazů, k nimž se mi jen těžko tvoří jakési mentální přemostění. Věřím však, že jako celek budou vytvářet výklad…

MĚSTO SPÁSY

Promluva na čtvrtek 1. neděle adventní „Pevné město máme ke spáse, Pán je opatřil hradbami i valem“ (Iz 26, 1; ekumenický překlad). Pro zajímavost uvedu ještě ekumenický překlad tohoto verše: „Mocné je naše město! Jako hradby a val mu Bůh dal spásu…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE II.

ČÁSTI MŠE Mše svatá je složena ze čtyř částí na sebe bezprostředně navazujících: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti a závěrečné obřady.

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE I.

Následující dílko budu vydávat na pokračování. Je z roku 2005, kdy jsem měl čerstvě po škole. Publikuji ho sem na základě prozby jednoho kněze. Téma slavení eucharistie rozhodně nevyčerpává, ale možná nabídně hlubší pohled za oponu slova, gest a…

KRÁL VYVRHELŮ

Promluva na Slavnost Krista Krále C „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23, 43). Mezi opravdu velkými tématy evangelisty Lukáše podle spirituálního teologa a biblisty Virgilia Pasquetta je: „,Dnes spásy‘ které privileguje vyvrhely a…

ČEST

Markus Tullius Cicero, římský řečník, politik a spisovatel prvního století před Kristem kdesi napsal a nám odkázal k přemýšlení: „Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.“ Čest je předpokladem přísahy. Například v soudnictví, je-li…

TANČÍCÍ DUŠE V CHRÁMU

Promluva na památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – 21. 11. „Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka“ (Mt 12, 50). Ponořme se postupně do významu a poselství dnešní památky. Dozvěděl jsem se, že tato památka má…

INVESTUJ

Promluva na středu 33. neděle mezidobí I. cyklus Ten, kdo naslouchá v tyto dny liturgickým textům, nebo si je každodenně čte jako svou osobní meditaci, setkává se s epizodou z doby Makabejského povstání. Sedm bratří, chlapců s nadpřirozenou odvahou…

APOŠTOLSKÁ KNÍŽATA

Promluva na památku Posvěcení římských basilik svatých apoštolů Petra a Pavla – 18. 11. „Pane, zachraň mne!“ (Mt 14, 30) V úvodu do liturgie dnešního dne jsem nalezl v Misálu na každý den tuto větu: „Slavení památky jejich posvěcení (Posvěcení…

MÍR

Jedna z nejznámějších latinských sentencí o míru je tato: „Si vis pacem, para bellum.“ Tedy v naší mateřštině: „Chceš-li mír, připravuj válku (varianty …připrav se na válku, …připrav se bránit válce)“ Ve svém díle O věcech vojenských ji napsal…

CO ZBUDE

Promluva 33. neděle mezidobí C „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno“ (Lk 21, 5). Tento Ježíšův výrok mi tane na mysli poměrně často v konfrontaci s nádherou chrámů a liturgií, ceremonií a dalších…

TRÝZNIVÉ ČEKÁNÍ NA JEDNOTU

Promluva na památku sv. Josafata – 12. 11. V životopise svatého Josafata čteme, že byl původem pravoslavným křesťanem, připojil se však k unii s římským apoštolským stolcem a „nepřestal působit jako horlivý šiřitel sjednocení s Římem.“ Byl pro svou…

VZPOMEŇ SI, PROSÍM!

Stále ještě potkáváme lidi, kteří prožili druhou světovou válku. Někteří dědečkové a babičky byli jednou mladí, jako jsme my. A v době, kdy byli mladí, rozhodli se bojovat proti zlu a hrůze války. Viděli trpět a umírat tolik lidí, viděli mnoho…

NEROZLOUSKNUTELNÉ OŘECHY

Promluva 32. neděle mezidobí C „Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať vás potěší a utvrdí v každém dobrém činu i slovu“ (2 Sol 2, 16-17; liturgický…

NEŽIJEME PRO SEBE

Promluva na čtvrtek po 31. neděli mezidobí I. cyklus „Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu“ (Řím 14, 7). „Všechno je naše a my jsme Boha,“ zpívá se v jedné písni. Cokoliv si představíme, všechno, nač si…

VÁLKA V BIBLI

Než se ponoříme do tématu fenomén války v Bibli, musím podotknout, že téma tímto poněkud obsáhlejším článkem pro hojné citace nebude vyčerpáno a že se budu snažit, abych vystihl podstatu a uvedl příklady bez přílišného zjednodušování a zkratek.

ZAČALI SE VYMLOUVAT

Promluva na úterý po 31. neděli mezidobí I. cyklus „A začali se jeden jako druhý vymlouvat“ (Lk 14, 18). Důvody pro neúčast na hostině jsou tři: záležitosti o zajištění majetku, neodkladná práce, rodinné důvody. Všechny tři důvody byly oprávněné,…

ETIKA V ARMÁDĚ

Známý americký kazatel a spisovatel Robert Fulghum nadepsal jeden ze svých titulů: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Možná stojí za citaci seznam životních pravidel, kterými se řídí nejen on, ale mnoho dalších…

REFORMA - REVOLUCE NE

Promluva na památku sv. Karla Boromejského – 4. 11. „Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení“ (Lk 14, 13-14) Zrovna dnes jsem přemýšlel o jiném…

SLOUŽIT

„Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“ (Bible, Matoušovo evangelium 20, 25-27) Tato slova…

ZAJDI TAM TAKÉ

Promluva 31. neděle mezidobí C „… vládce, milující život“ (Mdr 11) K tématu „žít“, „život“ jsem si otevřel Velký slovník citátů a přísloví, neboť moudrých lidí žilo mnoho a každý něco řekl, každý nám zanechal nějaké dědictví v podobě krátkých…

ŽIVOT JAKO KONCERT

Promluva na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé – 2. 11. Poslouchal jsem Koncert pro dvě housle a violu d moll od Antonia Vivaldiho a přemýšlel jsem, o čem budu kázat dnes večer během „Dušičkové“ mše. Melodie se po stém taktu jako kdyby zastavila a…

PANÍ, JEŽ PROCHÁZÍŠ ZAHRADAMI

Promluva na Slavnost Všech svatých – 1. 11. „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.“ (1 Jan 3, 2) Celý dnešní den nosím v sobě obraz…

VOJÁKYNĚ

Když jsem byl malý, měli jsme partu. S ní jsem si užil velice mnoho dobrodružství, včetně těch vojenských. Každý z nás měl svou pušku nebo pistol, rozdělili jsme se losem na dvě skupiny a pak jsme již pobíhali kolem paneláku a křičeli na sebe: „Pal,…

VOJENSKÝ DUCHOVNÍ

V závěsu za úvahou o fenoménu vojáka se nabízí odpovědi na otázky: Kým je tedy vojenský duchovní? Je vojákem nebo není? Co je vlastně náplní jeho služby? Tedy souhrnně řečeno: fenomén vojenského duchovního?

VOJÁK

Úvahu na téma fenomén vojáka bych chtěl začít ze širšího kontextu. Lidská společenství se podobají organismu, nejen pouhé organizaci, ale organismu, protože nelze říci, že by měly jednotlivé orgány větší či menší důstojnost. Všechny jsou důležité…

FENOMÉN

Cestou do kasáren mne jednoho rána napadlo, že bych se mohl pokusit nabídnout krátká zamyšlení o nás vojácích, o naší službě, o tom, co mi třeba přelétne přes můj kaplanský nos. Můj pohled bude opravdu jen můj osobní a jazyk nebude striktně…

KDYŽ UŽ HALLOWEEN

Ani nevím proč, ale bleskla mi hlavou myšlenka, chce se prodrat ven. Jen za jaký konec ji uchopit? Třeba z této strany. Občas má každý sny, někdy dobré, jindy špatné a najdou se i tací, kteří trpí děsy a nočními můrami. Zeptejme se těchto lidí,…

VZDECHY

„A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit…“ (Řím 8, 26; liturgický překlad) Tento verš převzatý z liturgie středy 21. neděle mezidobí 1. cyklu krásně zapadá do širšího liturgického kontextu. Slavíme totiž liberecké…

ŠVITOŘIT VE STÍNU SVATÝCH

Promluva na památku bl. Marie Restituty Kafkové – 30. 10. „Jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích“ (Lk 13, 19). Rozhodnutí zasadit semínko Božího království může učinit…

ZKLAMANÍ CÍRKVÍ

Promluva na svátek svatého Šimona a Judy – 28. 10. „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině“ (Ef 2, 19). Během svého života jsem se již několikrát setkal s lidmi, kteří byli zklamáni z církve, z jejího…

ŽEHNÁNÍ ZVONIČKY PO REKONSTRUKCI

„Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil…

ZÁKLADNÍ FAKTA O BIBLI

Třetí hodinu náboženské výchovy, kterou jsem v letošním roce vedl, jsem zaměřil na základní znalosti o Bibli a na orientaci v této Knize knih. Mám rád, když uprostřed nás vzniká nějaký obraz, který pomůže lépe zachytit jednotlivé informace. Co tedy…

DOKONALE SPRAVEDLIVÝ

Promluva 30. neděle mezidobí C „Pán je spravedlivý Bůh, nikomu nestraní“ (Sir 35, 12; liturgický překlad). Když jsem se stal knězem a tedy i kazatelem, rozhodl jsem se, že budu především mluvit o Bohu, jako o cíli naší životní pouti, a ne o morálce.…

PROŽIL UTRPENÍ

Promluva na památku svatého Jana Kapistránského – 23. 10. Doposavad jsem neměl možnost kázat na památku svatého Jana Kapistránského, patrona vojenských kaplanů, následovníka svatého Františka z Assisi, horlivého kazatele a muže smíření.

NEOKECÁŠ TO

Promluva 29. neděle mezidobí C Na biblických úryvcích dnešní neděle mne na první přečtení zaujal asi nejvíce následující verš: „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ (Lk 18,…

NEPOČÍTAJÍ KROKY

Mám tendenci říci: „kdysi…“ Takový pocit mám: Kdysi jsem chtěl psát bakalářskou či magisterskou práci na téma „Tanec Boha“. Nebylo to potřeba. Přesto jsem tenkrát svou ideu konzultoval s profesorem trinitární teologie Pietrem Codou, nashromáždil…

KOMU TO VLASTNĚ JEŽÍŠ ŘÍKÁ?

Promluva na středu 28. neděle mezidobí I. cyklus „Běda vám farizeům!“ (Lk 11, 43) Ke komu to vlastně Ježíš hovoří? V jedné knize uvádějící k pochopení pozadí biblických textů se dočteme: „Jméno (farizej) se někdy odvozuje od slovesa ,oddělit‘ (tj.…

NEUČESANÉ KÁZÁNÍ

Promluva 28. neděle mezidobí C „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16). Přemýšlím o Samařanovi, který se vrátil k Ježíši. Snažím se,…

KDO DNES MÁVÁ PALCÁTEM

Příspěvek pro setkání k příležitosti 589. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v kasárnách Jana Žižky na náměstí Jana Žižky v Liberci Jako voják základní vojenské služby v Žatci, jsem se dozvěděl, že toto město patřilo k pěti apokalyptickým městům,…

RÁDCI KRÁLE

Již několik dní mi v hlavě zní příběh Šalomounových synů Rechabeáma a Jaroboáma. Myslím si, že jedna epizoda stojí za připomenutí, byť se jedná o dlouhý citát, celou jednu kapitolu:

RELATIVIZACE NEODKLADNÝCH ČINNOSTÍ

Promluva úterý 27. neděle mezidobí I. cyklus Četl jsem si před slavením liturgie text evangelia a znovu a opět mne zaujala Ježíšova výtka přítelkyni Martě: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí…“ (Lk 10, 41) Tak často dělám…

NE-SLUŠNÝ VÁCLAV

Promluva na slavnost svatého Václava – 28. 9. „Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ (Mt 16, 26) Mezi řečí mi jeden voják říkal: „Já mám svou filosofii. Nepotřebuji žádné jiné. Stačí, abych žil slušně. A k tomu také…

MODLITBA V KRAJINĚ

Promluva na smírné ekumenické bohoslužbě u rozhledny Královka Utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno…

NESNÍDÁM, NESVAČÍM, JÁ TO PROSTĚ NESTAČÍM

Promluva 25. neděle mezidobí C Zastavme se hned u prvního verše prvního čtení ze svitku proroka spravedlnosti Ámosa: „Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku“ (Am 4, 5). V tomto verši cítíme…

ZATAJENÝ DECH NAD TOU NÁDHEROU

Promluva ke svatohubertské pobožnosti I odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: „Můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat, když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští? Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají…

VYVOLENÍ, SVATÍ A MILOVANÍ

Promluva na čtvrtek 23. neděle mezidobí I. cyklus „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní…“ (Kol 3, 12) Vzpomněl jsem si nedávno na jednu žákyni vojenské střední školy. Fascinovala mne silou své osobnosti. Někdy se sice chovala dětsky, ale to už k…

HRŮZA ZVANÁ VÁLKA

Promluva 23. neděle mezidobí C „Stěží postihujeme to, co je na zemi, s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky. Kdo prozkoumá to, co je na nebesích?“ (Mdr 9, 16) Možná máte podobou osobní zkušenost jako já. Denně musím přiznávat: „Tomu nerozumím…

SLOVA SE STÁVAJÍ GESTY

Promluva na česko-německé svatbě Ve čtvrtek večer jsem si telefonoval se ženichem. Říkal jsem mu, že ideálním kázáním by bylo kázání beze slov – jen čistá gesta. Vždyť i „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1, 14). Jeníček a Mařenka také řeknou „slovo“,…

POKORA

Promluva 22. neděle mezidobí C Zrovna tento týden jsem se známými diskutoval o tom, co je to pokora. Citoval jsem jim definici, kterou jsem kdysi kdesi vyčetl, že „pokora je pravda vůči sobě samému“. Byl jsem však zaražen nesouhlasnou reakcí. Daleko…

POVOLÁNÍ KŘESŤANA: POLITIK

POVOLÁNÍ KŘESŤANA: POLITIK Promluva 22. neděle mezidobí C „Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi“ (Sir 3, 19). Když jsem četl liturgické texty, bleskla mi hlavou asociace na současnou situaci v našem národě. Když už…

CO JE VE TVÉM NITRU

Promluva na památku sv. Augustina – 28. 8. „Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a…

ÚZKÉ DVEŘE

Promluva na 21. neděli mezidobí C „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni“ (Lk 13, 24). V prvním čtení jsme slyšeli o zástupech, které se v onen den valí k Jeruzalému. Ježíš pak upozorňuje…

POSTAVEN NA ZEMI, OPŘEN V NEBI

Promluva na pátek po 20. neděli mezidobí I. cyklus „Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci“ (Mt 20, 40). Někdy jako kazatel hledám slova, která by nalezla význam Biblických veršů, a zjistím, že jsem objevil objevené. Četl jsem si…

AŽ BUDE CHTÍT

Opravené promluvy na pondělí, úterý a středu 20. neděle mezidobí I. cyklus Již třetím dnem čteme na pokračování z Matoušova evangelia. Nosil jsem evangelia v sobě, ale nebyl schopen uspokojivě hodit na papír myšlenky, které mne k těmto epizodám…

KRALOVAT ZNAMENÁ SLOUŽIT

Promluva na památku Panny Marie Královny – 22. 8. „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.“ (Lk 1, 31-32) Slavíme památku Panny Marie Královny. Popravdě…

TO JSOU TEDY VELIKÉ VĚCI

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný“ (Lk 1, 48b-49a) Dostal jsem od zdejšího duchovního správce nelehký úkol. Během…

NEVYNALOŽILI JSTE ŽÁDNOU NÁMAHU

Promluva na pátek po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které jste nesázeli, a přece z nich jíte“ (Joz 24, 13). Jozuova řeč…

ZÁPAS

Promluva 20. neděle mezidobí C „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!“ (Lk 12, 79) Prostředí armády je velice formativní. Když mám promluvit, tak se nikdo moc nezajímá o nějaké názory, domněnky, podmiňovací způsob řeči,…

BYLO V NĚM VIDĚT SCHRÁNU SMLOUVY

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. První čtení mešní liturgie Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie uvádí verš: „Tu se otevřel chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy“ (Zj 11, 19). Včera jsem telefonoval jedné své…

ŘÁD A NEŘÁD

Promluva na památku sv. Maxmiliána Maria Kolbeho – 14. 8. Uvažoval jsem, jaké téma zvolit pro dnešní promluvu k příležitosti památky sv. Maxmiliána Maria Kolbeho. Je mučedníkem a reprezentantem dlouhého zástupu ztýraných obětí poslední celosvětové…

MIKROS ZNAMENÁ NEJMENŠÍ A NEPATRNÝ

Promluva na úterý po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých“ (Mt 18, 14). Kdo je ten „mikros“, maličký, nepatrný? Je to ona zatoulaná ovce. Je to člověk, který potřebuje…

VOJENSKÁ SVATBA

Promluva na svatbě (jména jsou z pochopitelných důvodů pozměněna) Víte, kdo je to nepřítel? Ten, kdo není při těle, kdo není blízký, kdo je tedy vzdálen – nejen fyzicky, ale smýšlením, postoji, idejemi, hodnotami. Naopak přítel, je v bezprostřední…

MUŽ PRO TUTO ŽENU A ŽENA PRO TOHOTO MUŽE

Písemná příprava na jedno svatební kázání „Hospodin Bůh řekl: ,Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.‘“ (Gn 2, 18; liturgický překlad) Jiný překlad tohoto verše je: „Udělám mu pomoc, která by byla jeho…

ROZHODNUTÍ PRO NÁMAHU

Promluva na pondělí po 19. neděli mezidobí I. cyklus „Když byli spolu v Galileji…“ (Mt 17, 22) Jiné překlady uvádějí: „Když spolu chodili po Galileji“ (Liturgický překlad), „Když byli pospolu v Galileji“ (Jeruzalémská Bible). Na těchto nuancích se…

BROUZDÁM POHLEDEM A PTÁM SE

Promluva 19. neděle mezidobí C „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“ (Žid 11, 1). Těší mne, že potkávám mnoho hluboce věřících lidí. Pro Boha a pro církev obětovali velice mnoho. Chtěl jsem si…

AŽ ZHASNOU REFLEKTORY

Promluva na Svátek Proměnění Páně C „Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám“ (Lk 9, 36). Každoroční slavení slavností a svátků nabízí příležitost detailněji rozjímat slavené tajemství. Podobně i já každoročně na svátek Proměnění Páně otvírám knihu…

HLEDÁNÍ PODSTATY

Promluva na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – 9. 8. „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej“ (Lk 9, 24). Jako každý rok jsem i letos na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže…

SIXTUS

Promluva na památku sv. Sixta II. a druhů – 7. 8. „Tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš“ (Mt 15, 28). Ježíš jásá nad vírou kananejské ženy, která je vytrvalá, neodbytná, důsledná. Právě tuto vlastnost snad můžeme přiřadit i papeži Sixtovi…

PACHTĚNÍ

Promluva 18. neděle mezidobí C „Vždyť co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí?“ (Kaz 2, 22) Velice mne překvapilo, když mne před několika lety moje křestní kmotra pozvala k sobě…

POŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU ŠARVÁTEK V TONGRUNDU

Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: „Kam jste ho…

CO SE ZASÉVÁ, VYROSTE

Promluva na památku sv. Jáchyma a Anny – 26. 7. „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20, 12). V letošním roce nám církev nabízí kromě vlastních čtení z památky sv. Jáchyma a Anny i velice…

PROSBA PLODÍ PROSBU

Promluva 17. neděle mezidobí C „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích…“ (Lk 11, 2) Komentář ke dnešnímu evangeliu, který používám při svých přípravách je nadepsán „Krátká katecheze o modlitbě“. „Druhým podstatným prvkem…

CO KDYŽ NÁM PŘINÁŠÍ POŽEHNÁNÍ

Promluva 16. neděle mezidobí C „I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu“ (Gn 18, 1). Rozjímání o Abrahámovi není nikdy dost. Je to pravý otec víry, setkal se s Hospodinem, hovořil s ním tváří v…

STÁT SE CHLEBEM PRO DRUHÉ

Promluva na pátek po 15. neděli mezidobí I. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné“ (Mt 12, 8). Náš společný, sdílený vztah k Bohu si dokážeme velice umně komplikovat. Připomíná mi to osud…

MODLITBA CHVÁLY

Promluva na středu 15. neděle mezidobí I. cyklus „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!“ (Žl 103, 1) Dnešní responsoriální žalm nám rozšiřuje srdce a otevírá i naše ústa ke chvále Boha a všeho, co pro nás dělá. Vytahuje…

OHNIVÁ HRADBA KOLEM

Promluva na památku Panny Marie Karmelské – 16. 7. „Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.“ (Zach 2, 14). Když jsem se modlil denní modlitbu církve, nalezl jsem ve druhém čtení jedno…

DÁRCI A PŘÍJEMCI

Promluva 15. neděle mezidobí C „Jdi a jednej také tak“ (Lk 10, 37). Vyústěním rozhovoru znalce Zákona s Ježíšem je povzbuzení, či příkaz: „Jdi a jednej také tak.“ Při liturgii občas pozoruji věřící, jak se tváří, jak odpovídají, jak zpívají, jak se…

PATRON PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

Promluva na památku sv. Prokopa – 4. 7. „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“ (Mt 19, 27) Svatý Prokop vyrůstal v rodině jednoho ne příliš bohatého zemana v středočeské Chotouni u Českého Brodu. Opustil však svůj…

HOSTIT ANDĚLY

Promluva na Svátek sv. apoštola Tomáše – 3. 7. „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině“ (Ef 2, 19). Pro každého člověka je nezbytné, aby byl přijat. Na prvním místě vlastní rodinou, ale i okruhem…

NEČEKEJ NA SVŮJ VELKÝ DEN, NA SVŮJ VELKÝ ČIN

Promluva 13. neděle mezidobí C „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol…“ (Lk 9, 61) Vzpomněl jsem si na národní setkání mládeže ve Žďáře na Moravě loňský rok. Byl jsem pozván, abych během jedné přednášky mluvil o svém povolání. Matně se mi…

ŽEHNAT NEZNAMENÁ NEDÁVAT NIC

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla – vigilie – 28. 6. Apoštol Petr dnes řekl žebrákovi sedícímu u jeruzalémské Krásné brány: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám…“ (Sk 3, 6) Apoštol Pavel zase ve 2. listě Korintským napsal: „Každý ať…

STŘEZTE SE LŽIVÝCH PROROKŮ

Promluva na středu po 12. neděli mezidobí I. cyklus „Střezte se lživých proroků… poznáte po jejich ovoci“ (Mt 7, 15.20.) Prorok je v biblickém světě Hospodinovým povolaným, který se má stát slovem Božím. Slovem Božím, které hledá cestu k lidem a…

DÁ VÍC, NEŽ ŽÁDÁM

Promluva na úterý po 12. neděli mezidobí I. cyklus „Tu řekl Abram Lotovi: ,Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se…

DUCHOVNÍ PÉČE O JANA KŘTITELE V PRENATÁLNÍM OBDOBÍ

Promluva na Slavnost Narození Jana Křtitele – 24. 6. „Chlapec rostl a jeho duch sílil“ (Lk 1, 80; Liturgický překlad). Když jsem dnes celý den nosil v srdci Boží slovo o početí a narození Jana Křitele, nedalo mi spát evangelium o setkání Marie a…

PRONIKAVĚJŠÍ POZNÁNÍ SEBE

Promluva 12. neděle mezidobí C „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování“ (Zach 12, 10). Když zpovídám, občas se setkávám s naprosto formálním přístupem, zvláště těch, kteří mají náboženskou…

COMBAT LIVESAVER COURSE DS AČR STRAKONICE

Devět vojenských kaplanů a jedna kaplanka v uplynulém týdnu absolvovali u 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích vojenský kurz CLS (Combat Live Saver). Intenzivně prožitý týden měl hned několik rovin.

KOLEM ČEHO VŠEHO JDE VYTVOŘIT SPOLEČENSTVÍ

S letošním Libereckým jarmarkem město spojilo festival Dny česko-německé kultury Dialog, který pořádá spolu s partnerskými městy Augsburg a od letošního ročníku i Žitavou.

SVĚTEC EXTRÉMNÍ NEVINNOSTI A KAJÍCNOSTI

Promluva na památku sv. Aloise Gonzagy – 21. 6. „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Mt 6, 21). Ačkoliv spiritualita svatého Aloise Gonzagy není totožná s mou, rád ho každoročně připomínám. Železná vůle a systematičnost tohoto mladého světce…

ČEKAT NEBO NEČEKAT?

Promluva 11. neděle mezidobí C „Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže…“ (Vstupní modlitba) Obdivuji svým způsobem lidi, kteří nevěří v Boha. Zatímco my hledáme sílu v Hospodinu, oni ji musí hledat sami v sobě, ve…

STAROSTLIVOST

Promluva na 10. neděli mezidobí C „Můj nářek jsi obrátil v tanec, Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!“ (Žl 30, 12-13 liturgický překlad) Jen na okraj bych chtěl poznamenat, že nejsem spokojen s překladem tohoto verše. Ekumenický překlad…

NEJSOU DALEKO

Promluva na čtvrtek po 9. neděli mezidobí I. cyklus. „Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: ,Nejsi daleko od Božího království.‘“ (Mk 12, 34) Když pominu hlavní téma rozhovoru onoho zákoníka s Ježíšem, které je o skutečné lásce a správné…

UČIŇ VŠE

Promluva 9. neděle mezidobí C „Učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat“ (1 Král 8, 43). „Pomodli se, aby bylo o víkendu hezky.“ „Mysli na jeho manželku, je těžce nemocná, a on je dobrý člověk.“ „Je smutná, má to těžké, právě se zamilovala a jede…

KVŮLI NELÁSCE SE NEMŮŽEME SETKAT

Promluva na Svátek Navštívení Páně „Láska nechť je bez přetvářky“ (Řím 12, 9). Někdy se můžeme ptát, proč nevěřící lidé mohou žít příkladnějším životem, než my, kteří se periodicky scházíme kolem Božího slova a oltáře Páně.

PROMLUVA NA BOHOSLUŽBĚ VYSLÁNÍ PRVNÍ VOJENSKÉ KAPLANKY V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Tento týden mne zastavil na chodbě jeden voják: „Padre, ty ses moc nemodlil.“ Byl jsem zaražený. „Skládal jsem doma uhlí,“ pokračoval vážným hlasem, „a strašně lilo.“ Asi jste také zažili podobné situace, kdy si nás teology pletou s meteorology.…

VOJENSKÉ LURDY

Již po padesáté páté putovali příslušníci více jak třiceti armád celého světa na poutní místo Lurdy ve Francii. Mezi účastníky byla a skupina českých vojáků, žáků Vojenské střední školy MO, studentů Univerzity obrany, občanských zaměstnanců a…

PEVNÝ BOD SVĚTA

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého – vigilie C Již v evangeliu, které uvozovalo dnešní svatoletniční bdění, jsme se dozvěděli: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více“ (Lk 12, 48b).

PRÁCE A ZBOŽNOST

Promluva na nezávaznou památku sv. Izidora Zemědělce – 15.5. „Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost“ (Jan 16, 20). Při pohledu do liturgického…

PŘEDSUDKY

Přijal jsem úkol, promluvit zde na tomto fóru (Sheepfest 2013 Hradec Králové) na téma předsudky. Hledal jsem nějakou moudrost, o kterou bych se mohl opřít. A co jiného lze čekat od kněze, než že si vezme do rukou Bibli nebo Katechismus. Zvolil jsem…

SLÁVA BOŽÍ, JEŽÍŠOVA A NAŠE

Promluva na 7. neděli velikonoční C „Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno“ (Jan 17, 22). Uvažoval jsem, co by mohlo být onou „slávou“, kterou Bůh Otec daroval Ježíši a Ježíš nám. Je to sláva, která sjednocuje.…

NEODCHÁZÍ SÁM

Promluva na sobotu po 6. neděli velikonoční „Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci“ (Jan 16, 28). V biblickém komentáři byl následující výklad tohoto verše: „Slovo se stalo tělem, aby navázalo s lidmi vztah…

DO ŽIVOTNÍCH NEPŘÍZNÍ

Promluva na pátek 6. velikonoční neděle „Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). Uvažoval jsem, jak dát do souvislostí očekávání Slavnosti Seslání Ducha svatého s evangeliem, kterému jsme právě…

NÁŠ ADVOKÁT

Promluva na Slavnost Nanebevstoupení Páně C „Když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe“ (Lk 24, 51). Když jsem usedl ke stolu a otevřel lekcionář a počítač, abych se připravil na promluvu, spatřil jsem odkaz jednoho kněze na promluvu…

PIETNÍ AKT V RÝNOVICÍCH

Dne 9. května uspořádal pan František Radkovič z Českého svazu bojovníků za svobodu pietní akt u památníku obětí nacistického barbarství v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou.

ŽALÁŘNÍKŮM

Promluva na úterý po 6. neděli velikonoční „Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli“ (Sk 16, 27). Již několik posledních let, když naslouchám…

ROZPORUPLNÁ OSOBNOST V ROZPORUPLNÉ DOBĚ

Promluva na památku sv. Jana Sarkandera – 6. 5. „Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství“ (1 Kor 4, 1). „Na Moravu vtrhla z Polska kozácká jízda, která měla zakročit proti evangelickým pánům. Jak už to v…

PROČ NÁS NENÁVIDÍ?

Promluva na sobotu po 5. neděli velikonoční „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás“ (Jan 15, 18). Kladu si otázku proč lidé nechtějí slyšet slovo o lásce, o vnitřní svobodě, o naději na věčný život, o příležitosti odpuštění,…

NACHYL UŠI K SLYŠENÍ

Promluva 6. neděle velikonoční C „Rozhodl totiž Duch svatý i my…“ (Sk 15, 28; liturgický překlad) Toto konstatování apoštolů mne naplňuje určitým respektem. Jsem ostražitý na taková autoritativní konstatování, v nichž Bůh mluví ústy člověka ve…

CHCI VÁM PŘIPOMENOUT

Promluva na svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů – 3. 5. „Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám…

POMOCNÍK PRO ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ

Promluva na památku sv. Zikmunda – 30. 4. „Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan 14, 27) V souvislosti s památkou svatého Zikmunda se Ježíšovo povzbuzení hodí. Král Zikmund se nestal svatým proto, že nechal před svýma očima zabít svého syna, ale…

VELEBIT BOHA

Promluva na Svátek sv. Kateřiny Sienské – 29. 4. „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým“ (Mt 11, 25). V mém životě proběhlo období, kdy jsem se cítil poctěn setkáním s nějakou…

MUSÍME TRPĚT

Promluva 5. neděle velikonoční C Během dnesní liturgie slova jsem slyšel velice provokativní verš: „Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: ,Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království…

SÉRIE DROBNÝCH LITERÁRNÍCH JEDNOTEK UMĚLE PŘIPOJENÝCH

Promluva na svátek sv. Marka „Oni pak vyšli, všude kázali“ (Mk 16, 20). Apoštola Marka spojujeme s evangeliem, které nese jeho jméno díky církevnímu otci Papiášovi, který kolem roku 130 napsal, že evangelista Markem věrně zapsal kázání apoštola…

DRAKOBIJEC JIŘÍ

Promluva na památku sv. Jiří – 24. 4. „Dnešní svátek, moji milí, násobí naši radost z velikonoční slávy, jako když drahokam zdobí svým ušlechtilým třpytem zlato, do kterého se zasazuje.“ (Denní modlitba církve, druhé čtení) Těmito slovy začíná sv.…

SLYŠÍM, ŽE MNE ZNÁ

„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou“ (Jan 10, 27). Jako pracující zakouším podobně jako mnozí z vás určitý rytmus všedního dne. Ráno vstát, běžet do zaměstnání, tam plnit stanovené úkoly, polední pauza, pak další úkoly, setkáním,…

KATOLÍKŮM O MISII

Promluva na čtvrtek po 3. neděli velikonoční „Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše“ (Sk 8, 35). Nebyl jsem jistě dnes sám, koho zaujala slova papeže Františka: „Myslím na nás pokřtěné. Zda máme tuto sílu? A zda věříme, že k šíření…

SVOBODA PŘIJMOUT I NEPŘIJMOUT

Promluva na středu po 3. neděli velikonoční „Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli“ (Sk 8, 4). Ne vždy je křesťanům darován dar mučednictví. Někdy se jeví jako moudré, aby křesťan nečelil nezměrnému zlu a…

CO NÁM NEDAL KNĚZ

Promluva na úterý 3. neděle velikonoční „Ježíš jim řekl: ,Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.‘“ (Jan 6, 32) „Amen, amen pravím vám, chléb z nebe vám nedal kněz, pravý chléb vám dává můj Otec.“

SVOBODA ZAMĚŘENÁ KE KRISTU

Promluva na pondělí po 3. neděli velikonoční „Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců“ (Sk 6, 8-9a). Již tradičně mi…

FANOUŠEK

Šli jsme kolem fotbalového stadionu: „Jak to máte, kaplane, s fotbalem?“ Zeptal se mne velitel. Odpovídal jsem trochu vyhýbavě, protože nejsem fanouškem žádného klubu. Na fotbal jsem šel jedenkrát v životě a to ještě ne kvůli fotbalu. Tenkrát hrála…

CHCEŠ SE SETKAT S JEŽÍŠEM? PŘIJÍMEJ EUCHARISTII

Promluva 3. neděle velikonoční C „To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení“ (Jan 21, 14). V jednom biblickém komentáři jsem si přečetl, že na rozdíl od celého evangelia podle Jana, ve kterém v centru stojí Ježíš, je toto třetí zjevení…

BISKUP MEZI VLIVNÝMI

Promluva na památku sv. Stanislava 11. 4. „Petr a apoštolové odpověděli: ,Boha je třeba poslouchat, ne lidi‘“ (Sk 5, 29) Četl jsem si dnes životopis svatého Stanislava, patrona polského národa, krakovského biskupa a mučedníka (1079). Byl člověkem,…

JSEM SVOBODNÝ

Promluva na středu po 2. neděli velikonoční „Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli“ (Sk 5, 23). Dnešní první čtení ke mně mluví jako svědectví o Bohu, který osvobozuje.…

SPOLEČENSTVÍ MAJETKU

Promluva na úterý po 2. neděli velikonoční „Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.“ (Sk 4, 34-35) Zpráva o…

VÍTR VANE, KAM CHCE

Promluva na úterý po 2. neděli velikonoční „Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha“ (Jan 3, 8). Ti, kdo jsou dříve narození, mi mohou potvrdit, že během svého života…

MLUVILI JEHO SLOVO

Zapomněl jsem, že letos byla přeložena Slavnost Zjevení Páně na pondělí po 2. neděli velikonoční. „Dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého…

POUŤ DO DVORA

Svědectví o Svátku Božího milosrdenství „Když Hospodin přecházel kolem Mojžíše, zavolal: ,Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný‘“ (Ex 34, 6). Ještě než jsem se přestěhoval do Liberce, byl jsem se tam…

JAKMILE SLYŠEL

Promluva na pátek velikonočního oktávu „Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: ,To je Pán!‘ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou.“ (Jan 21, 7) Když jsem při mešní…

PRAŽSKÝ PŮLMARATÓN - REPORTÁŽ

Nápad běžet Pražský půlmaratón padl během cesty na Ukrajinu, kdy vedle mne přes uličku seděl voják, který se závodu nemohl zúčastnit. Po Ukrajině jsme najezdili prý asi 4000 Km, tak se na běhání také dostalo. Vyměnili jsme si emaily, dohodli způsob,…

POHLED DO MINULOSTI

Promluva na 2. neděli velikonoční C „Ježíš řekl sestře Faustině: Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k Božímu milosrdenství“ (Deník, s. 132). Blahoslavený Jan Pavel II. charakterizoval svatou Faustinu Kowalskou: „Nositelka…

VOJENSKÝ KAPLAN SE PŘEDSTAVUJE

Do časopisu List libereckých farností Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 31. března jsem přijel do Liberce, abych zde sloužil jako vojenský kaplan u 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany.

JEŽÍŠ JE POTKAL

„A hle, Ježíš je potkal…“ (Mt 28, 9) Dnes je móda spěchání. Společnost nás drtí svým zrychlením. Chceme-li udržet krok a neuzavírat se v nějakém paralelním světě, záhy pocítíme únavu, ztrhanost, roztříštěnost. Podobně jako ony ženy, i my běháme „se…

JEŽÍŠ, PETR A MY

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně C „A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k…

K NEUVĚŘENÍ

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilie C „Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.“ (Lk 24, 12) Nedávno jsem si povídal s jedním mladým mužem o víře, o…

RESTART

K prvnímu dubnu (není to apríl) jsem přeložen z Vojenské střední školy v Moravské Třebové k brigádě chemické, biologické a radiační ochrany v Liberci. Přemýšlel jsem, jak toto přeložení uchopit a napadl mne příměr „restartu počítače“.

STŮJ PŘI NÁS

Promluva na Velký pátek „Stůj při nás, když budeme slavit památku našeho vykoupení“ (Vstupní modlitba velkopátečních obřadů). Mám velice silný zážitek ze slavení liturgie na Květnou neděli. Když jsme dočetli Pašije, naslouchal jsem se zatajeným…

MÝT NOHY

Promluva na Zelený čtvrtek „Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ,Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘“ (Jan 13, 6) Jsme vychováváni, abychom konali dobro, abychom byli štědří, obětaví, vstřícní, tolerantní. A tak my se dělíme, rozdáváme velkoryse,…

KAM NÁS JEŽÍŠ DOVEDL

Promluva na Květnou neděli C „Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: ,Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a…

PRAVDOU A LÍTOSTÍ KE SVOBODĚ

Promluva na středu po 5. neděli postní „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8, 31). Proč my, kteří jsme se zrodili při křtu z Boha, nejsme stále ještě svobodnými? Jsme na tom vlastně stejně, jako ti, kteří polemizují s Ježíšem. „Amen,…

PÁN MUŽE USTANOVIL

Promluva na Slavnost sv. Josefa „Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svoji rodinou“ (Vstupní antifona mešní liturgie slavnosti sv. Josefa) Již dopředu přiznávám, že jsem si na přípravu promluvy nenalezl dostatek času, takže…

KOŠ OVOCE POSTNÍHO SNAŽENÍ

Promluva na pondělí 5. neděle postní „Přinášíme, Bože, tyto dary, abychom slavili oběť tvého Syna, a prosíme tě: přijmi jako ovoce našeho postního snažení i naši službu konanou s čistou duší a radostným srdcem“ (Modlitba nad dary v pondělí po 5.…

HŘÍŠNÍK MÁ MÍT NADĚJI

Promluva 5. neděle postní C „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší.“ (Iz 43, 18-19a) Pro službu kazatele se občas inspiruji komentáři italského kardinála Gianfanca Ravasiho. Ten píše:…

ZNÁM HO

Promluva na pátek 4. neděle postní „Když jeho bratři odešli na svátky, tu šel také on – ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Židé ho o svátcích hledali a říkali: ,Kde je?’ Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů.“ (Jan 7, 10-12) V Janově evangeliu je…

SOKOLOVO 1943 - 2013

Vesnice Sokolovo na Ukrajině se stala významnou díky hrdinství československých vojáků bojujících proti nacismu během druhé světové války. Letos uplynulo od této události sedmdesát let. Zúčastnil jsem se pietního aktu. Dostal jsem za úkol hlásat…

CHARKOVSKÁ NEMOCNICE 1943 - 2013

Charkovská nemocnice zažila na jaře roku 1943 tragické události. Nacisté v ní pozabíjeli a upálili na 800 vojáků rudé armády a mezi nimi jedenáct Čechoslováků. Dostal jsem příležitost krátce se pomodlit a říci nějaké slovo. Když jsem se vzchopil…

SKLENSKÝ POKLAD

„Budeme otevírat schránku na věži kostela ve Skleném,“ volal mi svitavský děkan Václav Dolák, „mohl bys dát vědět do novin?“ Slíbil jsem, že ano. Bohužel redaktoři Svitavského deníku měli plné ruce práce někde jinde. Sedl jsem proto do auta a…

PROČ KEŘ NESHOŘÍ

Promluva 3. neděle postní C „Mojžíš si řekl: ,Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří‘“ (Ex 3, 3). Katechismus katolické církve ve svém prvním odstavci konstatuje: „Bůh, jenž je sám v sobě nekonečně dokonalý a blažený, v úradku své…

MUSADO PŘI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE

Při Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové existuje od roku 2011 4. armádní klub MUSADO MCS. Je institucionalizací desetileté tradice výcviku základů sebeobrany.

SDÍLENÉ SRDCE

Promluva 27. neděle mezidobí B „Pro tvrdost vašeho srdce…“ (Mk 10, 5) Z povzdálí sleduji manžele s velikým obdivem, zvláště ty, kteří mají svůj vztah nastavený po roky konstantně a je jim spolu dobře (pomineme-li krátkodobé rozmary připomínající…

NEPŘÍJEMNÉ ULIČKY

Promluva 24. neděle mezidobí B „Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět“ (Iz 50, 5). Když jsem četl první čtení z knihy proroka Izaiáše, vybavil se mi takový zvyk mezi žáky vojenské střední školy, kteří trénují…

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS

Promluva 2. neděle mezidobí C „Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil“ (Lk 9, 28b). Přemýšlel jsem o Ježíšově putování Izraelskou zemí. Jednou svým apoštolům promlouvá o utrpení, které ho čeká, po několika dnech…

NESPOKOJENÍ

„Tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“ (sv. Augustin, KKC 30). Žáci Vojenské střední školy mají takřka vše zadarmo: ubytování, stravu, oblečení. Během čtyřech let jedou na lyžařský kurz, sjíždí Vltavu,…

PROTI POKUŠENÍ

Promluva 1. neděle postní C „Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel“ (Lk 4, 1-2). Jako křesťané se v cyklu liturgického roku snažíme napodobovat celý život Ježíše Krista. Dnes nám evangelium nabízí, abychom spolu se svým Pánem…

SLYŠTE VŠICHNI, POSTÍM SE

Úvaha o postní praxi „Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Mt 6, 17-18). Opět jsem zachytil poznámky,…

ZA SEBOU ZANECHÁ POŽEHNÁNÍ

Úvaha k Popeleční středě „Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za…

KONAT DOBRO

Promluva Popeleční středy „…abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro“ (vstupní modlitba liturgie Popeleční středy). Když jsme se připravoval na návštěvu výstavy Kodexu gigas, známé pod lidovým označením „Ďáblova bible“,…

NA ÚROVNI CHUDOBEK

Promluva 5. neděle mezidobí C „Šimon mu odpověděl: ,Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.‘“ (Lk 5, 5) Rozečetl jsem knížku Guy Gilberta Až do krajnosti a ihned na prvních stránkách jsem nalezl…

JEŽÍŠ BERE JEHO TĚŽKOST

Pohřební promluva Účastni této zvláštní slavnosti jsme naplněni zmatkem, zármutkem, prázdnotou. Více než kdy jindy si uvědomujeme křehkost lidského života a tajemství lidského nitra. Vždyť Standa (věřím, že jej takto mohu oslovovat, aniž bych urazil…

NEJVZNEŠENĚJŠÍ TOUHA

Promluva na svátek Uvedení Páně do Chrámu C. „Simeonovi bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše“ (Lk 2, 26). Katechismus katolické církve učí na svých prvních stánkách: „Touha po Bohu je vepsána do…

LÁSKA JE ZRANITELNÁ

Promluva 4. neděle mezidobí C „Láska je…“ (1 Kor 13, 4) Stále se mi na mysl vrací jedna aktivita animátorského kurzu kdysi před lety. Dostali jsme text Velepísně lásky a měli jsme nad ním ve skupinkách diskutovat a hledat, jestli v tom výčtu…

O STANDOVI

Žáci a žákyně, vojáci, učitelé, občanští zaměstnanci, s vědomím, že každé slovo může být v tuto chvíli plytké, nedostatečné, nevhodné, ale také pokoj a útěchu posilující, se k vám obracím a znovu vyslovuji jméno pana nadporučíka Stanislava Pejře,…

KARDIOGONZE

Přednáška II. kardio-konference pro NELZP Pořádá oddělení vzdělávání a rozvoje Nemocnice Na Homolce 6. 2. 2013 Úvod Dobré ráno, dámy a pánové, nápad, pozvat mne mezi vás, nosila paní Katka Krausová již skoro celý rok ve svém srdci. Neměl jsem srdce…

PO VOLBÁCH

Jak vidím volbu prezidenta České republiky já? V prvním kole jsem volil paní Zuzanu Roitovou, ve druhém kole pana Karla Schwarzenberga. V sobotním vydání Svitavského deníku během druhého kola vyšla moje odpověď na anketní otázku: „Kterému z…

KTERÉ TO JSOU DNY?

Promluva na pondělí po 2. neděli mezidobí 1. cyklus či na pátek po Popeleční středě Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě…

KRISTOVO VOLÁNÍ A PLÁČ

Promluva na pondělí po 2. neděli mezidobí 1. cyklu. „V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho ze smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu“ (Žid 5, 7;…

MATURITNÍ PLES C4A 2013

Byl jsem potěšen, že jsem objevil své jméno mezi pozvanými hosty čety 4A na maturitní ples. S velitelkou čety jsme před plesem přemýšleli o metaforách vhodných pro slavnostní proslov. Vzhledem k tomu, že velitelka zvolila své myšlenky, nabídla mi…

PROČ TAM NENÍ, CO BÝT MÁ?

Promluva 2. neděle mezidobí C „Byla svatba v galilejské Káně“ (Jan 2, 1). Začátek dnešního evangelia mne zaujal ani ne tak, pro to, co je napsáno, jako spíš kvůli tomu, co v něm chybí. Ačkoliv autor čtvrtého evangelia má ze všech evangelistů…

ZRANIT I OBVÁZAT

Úvaha nad krátkým čtením modlitby uprostřed dne 1. týdne žaltáře. „On sice ranní, ale i obvazuje, bije, ale jeho ruce uzdravují“ (Job 5, 18; liturgický překlad). Fascinuje mne Boží pedagogika. Je jiná, dokonalejší než ta naše, než naše běžná…

RADĚJI S BIBLÍ NEŽ BEZ NÍ

Ráno jsem se modlil ranní porci Denní modlitby církve. Je složena převážně z biblických textů. Ztišil jsem se v Boží přítomnosti, naslouchal jeho slovu, byl jím občerstven.

NIKOMU NIKDY

Potkal jsem se s jednou paní, která prožívá velice těžké životní okamžiky. A ty nejtěžší životní okamžiky se takřka výhradně týkají vztahů. Zeptal jsem se jí: „Jak se máš?“ „Je konec,“ odpověděla. Řekla to s takovou definitivou, že mne až zamrazilo.

VŮLE

Promluva 11. ledna „,Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.‘ ,Chci, buď čist.‘“ (Lk 5, 12.13) Velká touha, nekonečné čekání, dlouhé hledání řešení, jedinečná neopakovatelná příležitost, odvaha překračující hranice, konvence, představy. Takto bych…

NA BŘEHU NAŠEHO JORDÁNU

Promluva na Slavnost Křtu Páně C „Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe…“ (Lk 3, 21) Když se podíváme na mapu Izraele, všimneme si, že řeka Jordán tvoří jakoby páteř celé země. Pramení severně od…

AŽ HLEDAČI VEJDOU DO NAŠEHO DOMU

Promluva na Slavnost Zjevení Páně C „Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2, 11). Ve svém okolí potkávám velice mnoho hledajících lidí. Hledají…

MARIÁNSKÉ EULOGION

Promluva na Slavnost Matky Boží, Panny Marie „Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala“ (Lk 2, 21) Dokument II. vatikánského koncilu Lumen gentium ve své osmé kapitole…

OBDIVUHODNÉ STÁŘÍ

Promluva na Svátek Svaté Rodiny „Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří, nezarmucuj ho, dokud je živ. Pozbývá-li rozumu, ber na něho ohled, nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle.“ (Sir 3, 12-13) Nedávno mne volala nějaká paní, že její maminka slaví…

ASI UŽ SE NEDOČKÁM

Půlnoční rozjímání o uplynulém dni. Jsem nespokojený. Odpověděl jsem snad na stovku emailů s vánočními přáními, na dobrou šedesátku textových zpráv. Nad každým přáním jsem mohl rozjímat. Nevnímat, že byly často rozesílány hromadně. Aspoň to bylo…

PŮLNOČNÍ PROSBY

Bože, uskutečnit a udržet mír mezi lidmi i mezi národy není v našich silách. Mír je tvým darem. Prosíme tě za mír. Za místa, kde se lidé nenávidí a kde nenávistí trpí nejvíce bezbranní. Daruj jim útěchu a pokoj.

OŇUFAT

Promluva na Slavnost Narození Páně v noci. „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově“ (Lk 2, 11) „Já bych do kostela koncerty s koledami v adventu nepustil,“ vyjadřoval se rozhořčeně jeden kněz. Vzpomněl jsem si na jeho slova,…

ABYCHOM SE NEVYDĚSILI

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl“ (Jan 1, 18) Když jsem se zúčastnil na počátku prosince bohoslužby v pražské katedrále, kázal profesor Petr Piťha. Jeho…

VYMODLENÁ DÍTKA

Úvaha nad liturgickými texty 22. prosince. Mši svatou jsem slavil až večer. Zítra je neděle čtvrtá v letošním adventu a v pondělí Štědrý den. Četl jsem první čtení z První knihy Samuelovy: „Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač…

CO VLASTNĚ PŘINÁŠÍME?

Promluva 4. neděle adventní C – pro Svitavy „Kristus říká, když přichází na svět: ,Oběti ani dary jsi nechtěl‘“ (Žid 10, 5a). Co tedy Bůh vlastně chce po Kristu? Autor listu Židům pokračuje: „…ale dal jsi mi tělo“ (Žid 10, 5b). A co chce po nás? To…

PEČUJ, PASTÝŘI, O RÉVU

Promluva 4. neděle adventní C „Slyš, Izraelův pastýři … pečuj o tuto révu“ (Žl 80, 2.15; liturgický překlad). Žalm osmdesátý má dvě hlavní části. V první z nich je Bůh zobrazován jako pastýř, ve druhé je vinařem Izraele. Když se nad tím zamyslíme,…

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Prý měl být konec světa. Nebyl. Jsem šťastný, že můžeme spolu oslavit Vánoce. Narození Ježíše Krista se nám může stát příležitostí darovat si vzájemné odpuštění, novou šanci, rozhodnutí pro spolupráci. Petr Šabaka Obrázek mi nakreslila Máří Novotná …

PROMLUVA PO HONU

„Ty můžeš vždycky prosadit svou svrchovanou moc a síle tvé paže nikdo neodolá. Neboť jako prášek na misce vah je před tebou celý svět a jako kapka ranní rosy padající na zem. Nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš, nehledíš na hříchy lidí,…

PŘEDVÁNOČNÍ PROJEV

Dovolte mi začít v řeckém jazyce: „Hote de élthen to pléróma tú chronú – Když se však naplnil stanovený čas…“ (Gal 4, 4) Tak zní ne nějaké dávné a zaručeně pravé proroctví o konci světa, ale nejstarší zpráva o narození Ježíše Krista, osoby, která je…

PŘEDÁNÍ VÁNOČNÍ SBÍRKY

Milovat lidstvo je snazší než milovat konkrétního člověka. Všímavosti, solidaritě, vzájemné konkrétní pomoci se musíme všichni učit. Proto současný velitel Vojenské střední školy plk. Vojtěch Němeček již od začátku svého působení na vojenské škole v…

HLÁSÁNÍ RADOSTI

Promluva 3. neděle adventní C Jeden z neomylných Murphyho zákonů o církvi tvrdí: „Máte-li doma maso v troubě, stoprocentně bude kázání dlouhé a ohlášky nekonečné.“ Pokusím se proto být věcný a stručný, protože k výše zmiňovanému zákonu se pojí ještě…

INTROVERTŮM NEROZUMÍM

Já ty introverty nechápu. V jejich společnosti jsem opravdu nesvůj. A když se jich sejde víc, tak je to pro mne doslova pohroma.

CESTA KE SVOBODĚ

Promluva 2. neděle adventní C „Vraceli jsme se z lágrů jako plné bystřiny vstříc slunečné zemi. Všechny tváře byly uplakané a srdce neklidná jakoby v bázni cítit se svobodný.“ (TURILDO, D. M. Ze žalmu deportovaných. in RAVASI, Gianfranco. Il libro…

KNĚŽÍM O KNĚŽSTVÍ

Promluva na konferenci Svitavského děkanátu v Rychnově na Moravě. „Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on“ (Mt 11, 11). Na promluvu…

NÁVŠTĚVA BÝVALÉHO ŽÁKA

Každý z nás má přání, avšak na jejich naplnění můžeme čekat mnoho let, mnoho desetiletí.

HOSPODIN ZJEVIL SVOU SPRAVEDLNOST

Promluva na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu „Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost“ (Žl 98, 2). Když jsem byl osloven křesťanstvím, bylo mi patnáct let. V té době jsem začal…

STONOŽKOVÁ BOHOSLUŽBA

V pátek 7. prosince se dvacet pět žáků školy zúčastnilo slavnostní děkovné bohoslužby pro hnutí Stonožka v pražské katedrále sv. Víta. Bohoslužbě předsedal kardinál Dominik Duka, přítomni byli ministr obrany Alexander Vondra, náčelník generálního…

BŮH PŘICHÁZÍ JAKO JARO

„Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť“ (Iz 35, 1). Bible byla psána v jiné kultuře. Je tedy žádoucí přiblížit text příměry, které k nám hovoří jasněji. V tomto zimním čase vzpomeňme na období, které má snad každý rád.

KDO TO JEN JE

Promluva 12. neděle mezidobí B „Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: ,Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?‘“ (Mk 4, 41) Zúčastnil jsem se sedmdesátikilometrového pochodu. Organizovala ho armáda. Byl to pochod čtyř až…

DEN BOŽÍ

Promluva 9. neděle mezidobí B Bůh je Pánem veškerého prostoru i času. Proto by mohli někteří namítat: „Proč světit nějaký určitý den, třeba neděli? Proč bych nemohl světit ten, který si vyberu. Když mám chuť pracovat a jde mi práce od ruky, proč…

VZDÁLENOST MEZI „JÁ“ A „JSEM“

Promluva na 1. neděli adventní C V responsoriálním žalmu, který je meditací nějakého tématu prvního čtení, jsme se modlili: „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách“ (Žl 25, 4). Žalmy jsou slovem lidským, ale posvěceným…

MYSTERIUM FIDEI

Zastavení se v posledním dni liturgického roku Sobota po Slavnosti Krista Krále je opravdu posledním dnem církevního či liturgického roku. Slunné, mrazivé ráno. Vstoupil jsem do kostela a byl doslova uchvácen zlatem, které naplňovalo vzduch.…

HEBKÝ DECH

Během konference vojenských kaplanů slavíme každý den bohoslužbu. Konfese se střídají s námi římskými katolíky. Ve středu slavil bohoslužbu s Večeří Páně bratr z Církve bratrské. Velice hezky, nevtíravě, radostně a kultivovaně mluvil. Samotná…

GRATULACE

Navlékáme korálky na šňůrku života den co den – není to lopota. Bílý korálek, zelený, modrý, černý – jen Bůh zůstává věrný.

PŘÍTOMNOST BOŽÍ

Promluva 8. neděle mezidobí B „Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit“ (Mk 2, 19). Krátké úvody do jednotlivých čtení v Misálu na každý den liturgického roku většinou nečtu. Nechávám…

VLÁDCE VŠEHOMÍRU

Promluva na Slavnost Krista Krále B „Moje království není z tohoto světa“ (Jan 18, 36). V prvním čtení dnešní liturgie slova, v němž Věkovitý předal svou božskou, všeobecnou, svrchovanou, nezničitelnou moc „Synu člověka“, kterého Nový zákon zjevuje…

O JEDINÉM VDĚČNÉM

Promluva na středu 32. týdne mezidobí 2. cyklus „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16a). V podobenství o deseti uzdravených…

TAK TO JE KONEC

Promluva 33. neděle mezidobí B „V těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí“ (Mk 13, 24) Dokážu si představit, že velké množství kazatelů na celém…

TU MÁTE, BABIČKO

Promluva 32. neděle mezidobí B „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice“ (Mk 12, 43). Poznal jsem jednoho kněze, který přišel do nové farnosti. Když za ním přišli farníci s prosbou, aby přijal…

NÁSTUP ŠKOLY KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Pán mne poslal na Vojenskou střední školu. Nikdo tu ode mne nečeká nějaké kázání, ale postupně velení zjišťuje, že jsme psavec, a tak mám publikovat zprávy týkající se dění. Snažím se, ikdyž bych raději psal o Bohu:

LATERÁNSKÁ BASILIKA A MY

Promluva na Svátek posvěcení Lateránské basiliky – 9. 11. „Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ (Jan 2, 16) Uvnitř basiliky Nesvětějšího Spasitele nebo Sv. Janů v Lateránu nebo Matky všech kostelů anebo Lateránské basiliky se nachází obchůdek s…

SVATOMARTINSKÉ VESELÍ V SÁLE NA PÍSKU

Takřka v předvečer svátku svatého Martina pořádala Oblastní charita Moravská Třebová ve spolupráci s Vojenskou střední školou již tradiční Svatomartinské veselí v sále Na písku. Na tuto odpolední a večerní zábavu byly pozvány různé sociální služby z…

KREV ZA KREV

Když jsem byl s poslední třetí skupinou žáků darovat krev, uvědomil jsem si, že trvá zhruba šest minut, aby vyteklo malým otvorem v tepně půl litru krve. Jak je lidská bytost křehká, zranitelná, jak rychle může ztratit to nejcennější – život.

POZNÁMKA KE DNI VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Den válečných veteránů se připomíná 11. listopadu a jeho symbolem je vlčí mák na klopě oděvu. Na oficiálních stránkách Armády České republiky jsem si prohlížel fotogalerii ze setkání pamětníků bojů o Kijev. Na fotografiích byli představitelé armády,…

OLYMPIONICI NA BESEDĚ V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Během čtyřletého studia na Vojenské střední škole se musí žáci vypracovat fyzickou kondicí do norem profesionálního vojáka. K tomu slouží sport. Nepěstuje se v této výchovně vzdělávací instituci na vrcholové úrovni, ale v každém ročníku se naleznou…

BLÍZKO BOŽÍMU KRÁLOVSTVÍ

Promluva 31. neděle mezidobí B „Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: ,Které přikázání je první ze všech?‘“ (Mk 12, 28) Když jsem uvažoval nad dnešním evangeliem, zaujal…

PROROCKÝ DAR JE DOČASNÝ

Promluva 4. neděle mezidobí B Ginafranco Ravasi píše ve svém komentáři na dnešní liturgické texty: „Zdá se, že je paradoxně prorocká funkce vyrůstá z charismatické sféry, avšak je situována do instituce. Každopádně vnitřní uspořádání jejího poslání…

CO ZA NÁS NIKDO NEUDĚLÁ

Promluva 30. neděle mezidobí B „Vzchop se, vstaň, volá tě!“ (Mk 10, 49) Jsou lidé, kterým je jejich okolí lhostejné. Žijí si tak nějak pro sebe, žijí v příjemném prostředí své spokojenosti. Mohou chodit i do kostela, kde dobíjí baterky zase jen pro…

ŽÁCI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY A LEGIONÁŘI

Když přijmeme, že se většina československých legionářů vrátila do svých domovů v roce 1920, pak jejich dětem bylo v roce 1935 patnáct let. Legionáři chtěli pro své děti to nejlepší, a proto pro ně založili školu v Moravské Třebové. Tak byl položen…

PŘEŽITÍ MUSADA - ŘÍJEN 2012

Až do pozdního večera jsem si promítal sérii fotografií z víkendu, který jsem strávil spolu se členy 4. armádního klubu Musada při Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové. Mísily se ve mne pocity obdivu k mladým, kteří jsou odhodláni na sobě…

MOC SLUŽBY

Promluva 29. neděle mezidobí B „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu“ (Žid 4, 15). Na cvičení se mne zeptal jeden žák: „Pane kaplane, proč…

ZŮSTAL SÁM SE SVÝMI PŘIKÁZÁNÍMI A MAJETKEM

Promluva 28. neděle mezidobí B „Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk“ (Mk 10, 17). Až možná okatě, teatrálně přiběhl za Ježíšem onen člověk, který v podání evangelisty Matouše byl mladý a zde u Marka patří ke produktivnímu…

TANEČNÍ V PLNÉM PROUDU

Každým rokem se aktivně účastním základního tanečního kurzu. Podle mého názoru taneční patří ke všeobecnému kulturnímu rozhledu, patří k dospívání, patří k dovednostem, které kultivují osobnost.

KARPATSKO-DUKELSKÁ OPERACE

Co spojuje data 8. září, 6. října a 28. listopadu? Jsou to klíčové dny Karpatsko-dukelské operace 1944, ve které se postavilo 150 000 mužů a žen Rudé armády spolu s 16 700 Čechoslováky proti 100 000 německým a maďarským vojákům. Karpatsko-dukelská…

PRAVÉ EVANGELIUM

Promluva v pondělí 27. týdne mezidobí II. cyklus „Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak“ (Gal 1, 7). Nejprve výrok apoštola Pavla otočím: jaké je to pravé…

VESMÍRNÝM TÝMÁKŮM

Fiktivní promluva na oslavu 20. let DCŽM Vesmír „Dělejte všechno bez reptání a váhání. Tak z vás budou lidé bezúhonní a bezelstní. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru…

BOJUJ, ZVĚSTUJ, UZDRAV, KRISTE

Promluva na svátek svatých archandělů – 29. 9. „Svatý, Svatý, Svatý“ (Iz 6, 3; Zj 4, 8) Velice mne oslovil hymnus dnešních ranních chval Denní modlitby církve. Dovolím si ho citovat celý:

NAŠE ÚLOHA

Promluva 26. neděle mezidobí B „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit.“ (Mk 9, 39) Kdesi jsem četl, že církev ztratila svou majoritu ve společnosti. A s touto ztrátou se spojila druhá, a to monopol na…

KDYŽ ŠLEHNE OHEŇ NENÁVISTI

Promluva na Slavnost sv. Václava – 28. 9. „Následování Ježíše zahrnuje přijetí každodenních nedostatků a utrpení, a dokonce ochota k oběti života pro lásku k Ježíši“ (s. 177). Už jednou jsem uvažoval nad tím, že nám ze vztahu k nějakému člověku…

TO SE UŽ STALO...

Doslova se opájím jemnou, nenápadnou krásou podzimní přírody. Žádné křiklavé barvy, hluky, pronikavé vůně. Zvířata jsou plachá, tichá, ostražitá, skrytá. Květiny je potřeba hledat, pak se sklonit a pak se zatajeným dechem pozorovat jejich nádheru.

ŽÁCI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE NA DNECH NATO

Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR na letišti Leoše Janáčka v Ostravě ve dnech 22. a 23. září skončily, ale je třeba se za nimi ještě jednou ohlédnout a vyzdvihnout přítomnost těch, kteří byli sice všem na očích, ale jejichž služba nebyla ve středu…

SLOUŽIT PRO RADOST ZE SLUŽBY

Promluva 25. neděle mezidobí B V evangeliu dnešního dne sledujeme Ježíše, jak se posadí. Jeho postoj je symbolický. Chce sdělit své učení jako někdo, kdo má velikou autoritu. Obyčejný kazatel totiž podle liturgických pravidel při homilii stojí.…

PROJEV ŽÁKŮ PŘI SLIBU

Vzhledem k tomu, že jsem jim s tímto textem pomáhal, tak se osměluji jej zde publikovat. Vážený pane náměstku, pane řediteli, pane hejtmane, pane starosto, milí hosté, velitelé, učitelé, rodiče, přátelé,

SLIB ŽÁKŮ VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

V průběhu každého školního roku na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové vynikají slavnostní události, mezi které patří setkání Československé obce legionářské a v jeho návaznosti slib žáků prvního ročníku svým…

ZLATÁ ŽENA

„Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cenněší než perly.“ (Př 31, 10) Je možné alespoň něco z Božího slova, z 31. kapitoly knihy Přísloví, vztáhnout i na vaši maminku, babičku, prababičku Květoslavu? Láska, srdečnost, pracovitost, oběti, štědrost,…

ZASTAVIT ŘETĚZ NENÁVISTI A ...

Promluva při ekumenické bohoslužbě pro setkání Československé obce legionářské v Moravské Třebové 20. září 2012. „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.“ (Iz 65, 17) Pod nádherným žebrovím…

STÁLE SE TĚŠIT

Vzhledem k předsevzetí vytvořit ucelený cyklus nedělních promluv, vrátil jsem se ještě k textům minulé neděle. Promluva 23. neděle mezidobí B „Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého…

STÁLE VPŘED

Promluva 24. Neděle mezidobí B „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích“ (Jak 2, 18). Již několikrát mi byla položena námitka: „Jak to, že si věřící zahřeší, pak jde ke zpovědi, dostane odpuštění, ale hřeší si dál.“ Nutno…

START 2012

Říká se, že je jedno, zda je zážitek dobrý nebo špatný, hlavně když je silný. To může platit pro stmelovací kurz START 2012, kterým prošli všichni žáci prvních ročníků hned v prvních dnech svého studia na Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové.

NA SVATÉHO ŘEHOŘE

Prosba na památku svatého Řehoře – 3. 9. „Na svatého Řehoře, vlašťovičky za moře.“ Toto lidové rčení má pro mne osobně blíž ke světci tohoto dne, než jeho životní odkaz, ctnosti, díky kterým byl povýšen mezi orodovníky. Přiznám se k této…

NAROZENA ČESKÝCH LVŮ LVICE

Promluva na Svátek Narození Panny Marie – 8. 9. „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které…

SOUBOJ BOHŮ

Promluva 22. neděle mezidobí B „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme?“ (Dt 4, 7) Drtivá většina z nás se denně modlí, každý týden je naše víra živena v kostele,…

PODNIKAT ČI ZAKOPAT?

Promluva na sobotu po 21. neděli mezidobí 2. cyklus V evangeliu dnešního dne jsme slyšeli podobenství o Pánu, který si svolá své tři otroky a činí je svobodnými hospodařit s hřivnami (viz Mt 25, 14-30). Tato jejich svoboda je podtržena Pánovým…

O REPARÁTECH

„Konec dílo chválí,“ říká lidová moudrost. Znovu jsem si ji připomenul na konci srpna, kdy probíhá období reparátů. Ale ne v souvislosti s úspěchy našich žáků, ale s neúspěchy. Skutečnost, že ne každý žák Vojenské střední školy postoupí do dalšího…

JEŽÍŠ HO VRÁTIL

Promluva na památku svaté Moniky – 27. 9. „Když se (Ježíš) blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. (…) Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: ,Neplač!‘ Přistoupil k márám a dotkl se jich;…

POHLED NA RADOST SVATÝCH

Promluva na památku sv. Ludvíka, krále – 25. 8. Slavil jsem dnes mši s formulářem o sv. Ludvíkovi, protože v kostele, kde jsem se nacházel, je jeho socha. Patří zde mezi hlavní patrony chrámu.

SVOBODA

Promluva 21. neděle mezidobí B „Ježíš řekl Dvanácti: ,I vy chcete odejít?‘“ (Jan 6, 67) Ježíšovu výzvu je možné chápat jako manifest svobody. Dovoluje učedníkům v něho nevěřit, odejít, hledat smyslu-plnost života jinde. „Svoboda je risk,“ píše ve…

MŮJ ŽĎÁR 2012

Na národní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou jsem jel s touhou sloužit jako kněz na periferii všeho dění. Neměl jsem na setkání žádný jiný úkol, kromě jednoho svědectví o svém povolání. Dokonce jsem nedoprovázel žádnou skupinu mladých, i když…

UKAŽ MI SVOU SNOUBENKU

Promluva na pondělí 19. neděle mezidobí 2. cyklus „Synové jsou tedy svobodni“ (Mt 17, 26). Když jsme poslouchali epizodu o placení chrámové daně, nabízí se hovořit o penězích v církvi. Dovolím si však toto téma rozšířit na postoj k církvi.

ZÁZRAK SCHOVANÝ ZA ROUŠKOU PŘIROZENOSTI

Promluva 19. neděle mezidobí B Vzorové kázání Božího slova se ukrývá mimo jiných míst Nového zákona také v příběhu Emauzských učedníků, kde Ježíš – tajemný poutník – rozehřívá a rozpaluje srdce těch dvou skleslých a zklamaných. Natolik roznítí…

UCHVÁTILA BOHA

Promluva na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – 9. 8. „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za…

ZÍTRA SAMOZŘEJMOST

Promluva 18. neděle mezidobí B „Hospodin řekl Mojžíšovi: ,Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.‘“ (Ex 16, 4) Stále mi v uších zní slova…

KRÁLOVNA ANDĚLŮ

Promluva na slavnost Porciunkule – 2. 8. Z tohoto skutečně svatého místa a Božího příbytku, zvláště drahého srdci svatého Františka, jsi stále volala všechny lidi k Lásce.“ (Modlitba z Porciunkule, Františkánský uzuál. Karmelitánské nakladatelství.…

RYBOLOV UŽ ZAČAL

Promluva na čtvrtek 17. neděle mezidobí II. cyklus „Nebeské království je podobné…“ (Mt 13, 47) Měli bychom začít poznávat Písmo, měli bychom ho znát, protože se nám může život scvrknout na jednu nemocniční postel a tehdy se ukáže, jak umíme žít do…

POHLADÍ, POHLÉDNE, POVZBUDÍ

Promluva na památku svatého Alfonsa Marie z Liguori Na životě světců je vždy zajímavý moment jejich konverze nebo prozření, rozhodnutí, bod zvratu. To je ono nalezení nejvzácnější perly, o kterém jsme slyšeli v evangeliu: „(Když obchodník) objeví…

K VYŠŠÍM CÍLŮM

Promluva na památku sv. Ignáce z Loyoly „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1 Kor 10, 31). Charakterizovat osobnost svatého Ignáce z Loyoly ve světle Boží moudrosti v jediné promluvě není dost dobře možné.…

ROZCVIČKA

V hlavě se nám slova točí, krkem hýbem: Ano – Ne! Mrkají nám obě oči. Pusa! Ať tě nekousne. Ramena se pohupují dopředu i dozadu. Prsty se ve stříšku spojí: Vlnu! Nebuď pozadu. V pase tělo ukloníme, ruka země dotkne se. Zdali příště uvidíme běhat…

ZBÝVÁ I PRO TEBE

Promluva 17. neděle mezidobí B „Když se nasytili, řekl svým učedníkům: ,Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!‘ Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.“ (Jan 6, 12-13…

GAMALIEL A JEŽÍŠ V MEŠNÍM ČTENÍ

Promluva na pátek 2. velikonočního týdne „Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; a řekl…“ (Sk 5, 34-35a) Můžeme se něčemu přiučit „ve škole“ Gamaliela? Jistě. Moudrosti zkoumat, zda je nějaký…

MÍR JE KLID ŘÁDU

Promluva na památku sv. Šarbela – 24. 7. „Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.“ (Mich 7, 18) Toto Boží slovo pronesené ústy proroka Micheáše…

LÁSKA SVATÉ BRIGITY

Promluva na svátek svaté Brigity Švédské „A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Gal 2, 20). Svatá Brigita ve svých dvanácti letech slyšela kázání o utrpení Páně. Dotklo se jí…

DUCHOVNÍ OBNOVA NA HOJEŠÍNĚ

Slíbil jsem, že vydám dobré svědectví místu, kde jsem byl necelé čtyři dny na duchovní obnově. Je to Hoješín, řeholní dům školských sester františkánek. Kvůli kněžským povinnostem jsem přijel až v pondělí odpoledne. Nebylo pěkné počasí, ale to mně…

ODPOČIŇ SI

Promluva 16. neděle mezidobí B „Ježíš jim řekl: ,Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!‘ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.“ (Mk 6, 31) Nepochybně všichni jsme se zúčastnili nějakého…

MILOSRDENSTVÍ MATEK A VĚŘÍCÍCH

Promluva na pátek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné“ (Mt 12, 7) Poctivý pravidelný svátostný život může mít i svá úskalí. Jedním z nich je „zákonictví“. Život…

POJĎME ODPOČINOUT

Promluva na čtvrtek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Svíjeli jsme se jako těhotní, a porodili jsme jen vítr“ (Iz 26, 18a) Jsem muž a nevím, jaké to je rodit děti. A už vůbec si nedokážu představit, jaké pocity by mohla mít žena, která by přes bolesti…

POSUNUJE RUČIČKY NAŠICH HODINEK

Promluva na středu 15. neděle mezidobí II. cyklus „Běda Asýrii, metle mého hněvu, té holi, skrze kterou projevím svůj hrozný hněv“ (Iz 10, 5). Před očima se mi objevila freska stropu presbytáře moravskotřebovského farního kostela, na které je v…

KÁRAJÍCÍ JEŽÍŠ

Promluva na úterý 15. neděle mezidobí II. cyklus „Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání“ (Mt 11, 20). Velmi záleží, jak budeme tvrdé Ježíšovo slovo interpretovat, protože na tom závisí celkový…

ZÁKLAD MISIOLOGIE

Promluva 15. neděle mezidobí B „Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy“ (Mk 6, 7). Podle biblistů bylo prostředí, kde se zrodilo Markovo evangelium, velice živé – „misionářská komunita“. Ten, kdo uvěřil…

POVOLÁVÁNÍ MATOUŠŮ

Promluva na pátek 13. neděle mezidobí II. cyklus „Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: ,Pojď za mnou!‘ On vstal a šel za ním.“ (Mt 9, 9) V jediném verši je geniálně vyjádřena dynamika Božího povolání a…

UČÍME SE PROROKOVAT?

Promluva 14. neděle mezidobí B „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině“ (Mk 6, 4 liturgický překlad). Je zvláštní, že všichni jsme proroci a že všichni jsme proroky ve své vlasti, ve své rodině, zde ve…

PLODY LÁSKY SVATÉHO PROKOPA

Promluva na památku svatého Prokopa – 4. 7. „Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat…

POCHYBY

Promluva na svátek sv. Tomáše – 3. 7. „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“ (Jan 20, 25). Kdykoliv slyším Tomášova slova, fascinuje mě, že si to mohl dovolit.…

ŽIVOTEMNAPLŇUJEŠ

Promluva 13. neděle mezidobí B Znovu jsem otevřel lekcionář a rozjímal texty 13. neděle mezidobí B. Zaujalo mne ještě něco dalšího, než co jsem si připravil na promluvu.

BOŽÍ BOJOVNÍCI Z POSLEDNÍ DOBY

Promluva na památku Svatých prvomučedníků římských „Jak je psáno: ,Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.‘ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Řím 8, 36-37) To jsou biblické verše z…

TERAPIE

Promluva 13. neděle mezidobí B „A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu.“ (Mk 5, 25-26) Na někom se nemoci…

OTCOVÉ ŘÍMSKÉ CÍRKVE

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla „Podle milosti, kterous jim dal, oba pracovali na jednom díle a přijali korunu spravedlnosti, připravenou od tebe všem, kdo milují našeho Pána, Ježíše Krista“ (Preface Slavnosti sv. Petra a Pavla).

ŽÁCI VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NA BAHNECH 2012

Noc ze čtvrtka na pátek 22. června byla na ubytovně Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové rušná. Dvě hodiny po půlnoci odjížděly autobusy s více jak osmdesáti žáky prvního a druhého ročníku na Den pozemního vojska „Bahna 2012“.

LEŽÁKY 2012

„Stále více se zapomíná na důležité dějinné události,“ řekl prezident naší republiky Václav Klaus v Ležácích při 70. výročí vyhlazení vesnice. Velení Vojenské střední školy v Moravské Třebové však přispět k zapomínání hrdinství našich předků nechce.…

SEMINÁŘ ZÁKLADŮ ETIKETY

V rámci vojenského výcviku žáků Vojenské střední školy proběhl i jednodenní seminář prvních ročníků základů etikety. Lektory tohoto semináře byli profesionálové – členové protokolu ministra obrany paní Štěpánka Nezmarová a pan Karel Míšek.

URVAT ZA KAŽDOU CENU

Promluva v pondělí 11. neděle mezidobí II. cyklu „Achab promluvil s Nábotem: ,Dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ni lepší vinici anebo, chceš-li raději, vyplatím ti její kupní cenu ve…

VĚTEV CEDRU

Promluva 11. neděle mezidobí B „Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji, z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysoko čnící hoře. Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným…

JEŽÍŠ SE SRDCEM OTEVŘENÝM

Úvaha na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B „A tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se…

NEJDRAŽŠÍ DAR NA ZEMI

Promluva na Slavnost Těla a Krve Páně B. „A řekl jim: ,Toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.‘“ (Mk 14, 24) Když chodím dávat krev a dívám se na vak, který se v několika málo minutách zaplní mou krví, napadají mne podobná…

FANATIKEM NE

Promluva 10. neděle mezidobí B „Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl“ (Mk 3, 20). „Z každého náboženství kousek, ale fanatikem nebudu,“ s tímto smýšlením jsem vstupoval na biskupské gymnázium jako…

OSMÝ ROK

Svatební promluva (Míša a Vašek mi prozradili, že den svatby se kryje s osmým výročím, kdy spolu začali chodit.) „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon“ (1 Kor 13, 1). Jako metaforu…

ŽÁCI SPOLUPRACUJÍ S CHARITOU

30. května pořádala Oblastní charita Moravská Třebová šestý ročník programu „Ukaž, co umíš“. Na uskutečnění tohoto programu měli podíl i někteří žáci Vojenské střední školy jako pořadatelé.

BIGYBOBA A JÁ

Když hledám v mlze minulosti své tehdejší postoje vůči škole, na kterou jsem se v roce 1993 hlásil, tak si vybavuji slova: „Ze všech náboženství si mohu vzít něco dobrého. Fanatikem rozhodně nebudu.“ V den přijímacího řízení jsem si přivstal, jel do…

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ 2012

Posledního květnového dne proběhlo na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové slavnostní vyřazení absolventů čtyřletého denního a tříletého dálkového studia. (...)

JEN SE PTEJ

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice B „Jen se ptej…“ (Dt 4, 32) Ještě ve mně doznívají nelibé pocity ze slavení zpovědí na jedné pouti. Jsou prismatem, který rozkládá jinak jednolité světlo na celé spektrum témat. Jedno z nich vytanulo v mysli…

ZŮSTAT SVĚŽÍ

Promluva v pondělí 8. neděle mezidobí II. cyklus „Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: ,Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?‘ (Mk 10, 17) Znovu jsem při dnešní…

DUCH SVATÝ PŘICHÁZÍ DO SPOLEČENSTVÍ

Promluva Slavnosti Seslání Ducha svatého B „Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě “ (Sk 2, 1). Přemýšlel jsem nadtématem dnešní svatodušní promluvy, ale místo slov bych velice rád bych se spolu s vámi a nad vámi modlil a…

MEZINÁRODNÍ VOJENSKÁ POUŤ V LURDECH 2012

Tak snad mi míra odhodlání stačí na to, abych zaplnil bílou stránku, kterou mám před očima. Chci se rozdělit o své prožitky z letošní 54. mezinárodní vojenské poutě do Lurd. Již nějaký ten týden přešlapuji a hledám v sobě jiskru, která by zažehla…

MATKA A PROSTŘEDNICE V ŠE-ŠAN

Promluva 24. 5. – Světový den modliteb za církev v Číně „Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: ,Už nemají víno.‘“ (Jan 2, 3) Matka Ježíšova upozorňuje svého syna na nedostatek vína a pak se obrací na učedníky. V tomto příběhu se stává…

VYNÁŠET JEŽÍŠE Z KOSTELA V SÍLE DUCHA SVATÉHO

Promluva na pondělí po 7. neděli velikonoční „Pavel se jich zeptal: ,Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?‘ Odpověděli mu: ,Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.‘“ (Sk 19, 2) Četl jsem k tomuto verši podnětný komentář: „Křesťanství…

TŘETÍ KLÁNÍ

Uplynulou sobotu byla dohrána letošní fotbalová Liga mistrů, v neděli Mistrovství světa v hokeji a dnes v pondělí 21. května se začalo další utkání: profilová část maturitní zkoušky na Vojenské střední škole MO.

PŘED DNEM LETNIC

Promluva na mariánské pouti. Jsme tu dnes shromážděni v krásném prostředí, pod vrcholkem Hušáku, u lesní kaple s poetickým názvem „Holubí studánka“, uprostřed očekávání seslání Ducha svatého a na samém konci velikonočního období. Jak k nám…

TŘI JEŽÍŠOVY PROSBY ZA UČEDNÍKY

Promluva 7. neděle velikonoční B „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my“ (Jan 17, 11). Ježíš se ve své velekněžské modlitbě přimlouvá za své následovníky, za křesťany, aby byli jedno. Vedle této prosby má…

ŽIVOT PRO DRUHÉ

Když jsem čekal na začátek obřadu posledního rozloučení v "zákulisí" smuteční síně, všimnul jsem si na stole položených listů s několika řečmi. Práce v této instituci musí být velice zajímavá - je možné se v ní setkat s tolika převážně dobrými…

NĚKDY POTRÁPÍ - VŽDY NAUČÍ

Jsou informace, které známe. Jsou jiné, které pochopíme třeba v jejich kontextu – souvislostech. Některé z nich se nás nadto dotknou existenciálně – prožijeme je, protrpíme, uneseme, zpracujeme je do pokladu naší osobní životní mudroslovné…

SURSUM CORDA

Promluva na Slavnost Nanebevstoupení Páně B „Sursum corda – Vzhůru srdce!“ Vyzývá kněz na začátku eucharistické modlitby. Toto zvolání jistě pramení z tajemství Nanebevstoupení Páně. Svatý Augustin začíná své kázání k této slavnosti slovy: „Dnes…

JAK SE MODLIT (NEJEN) NA POUTI?

Následující text vzniknul díky prázdné stránce na minizpěvníčku, který jsem tvořil pro Mezinárodní vojenskou pouť do Lurd. Je psána především pro naprosto nevěřící účastníky. Třeba ale inspiruje někoho dalšího:

DĚTŘICHOVSKÝ MEMORIÁL PODRUHÉ

Již podruhé jsem se zúčastnil běhu Dětřichovský memoriál, který je sportovní události, ale i připomínkou utrpení mnoha žen a dětí internovaných v malém pracovním táboře za obcí Dětřichov. Je milé vidět závodníky, jak se před vlastním startem jdou…

NESPOUTANÝ LID KOPCŮ

Přijel jsem do toho kraje a bylo mi jasné, že to je zem v zemi. Když mě pak kamarád prováděl, vyprávěj mi, jak na vsetínsku a vůbec v Beskydech byli lidé vždy svobodní. Jánošík měl v družině většinu společníků, kteří přišli z Beskyd. Tento lid…

VE STÍNU

Křestní promluva Mobilní telefony, které mají barevný displej, mají jednu nevýhodu. Když je slunečný den, nelze z něho nic přečíst. Je potřeba rukou displej zastínit, aby byl displej čitelný.

ZŮSTÁVÁNÍ V KRISTU

Promluva 5. neděle velikonoční „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15, 5). Dokážu si představit, že se někdo může zeptat, co to znamená „zůstávat v…

DUCH SVATÝ A BIŘMOVÁNÍ

Účastnil jsem se udílení svátosti biřmování. Sám jsem měl být biřmován bez dlouhé přípravy. Odmítnul jsem to a pak jsem se tři čtvrtě roku scházel v jedné skupince. Když nastal onen slavný den, byla vlhká zima, lidé nanosili na botách do katedrály…

PŘINÁŠÍME RADOSTNOU ZPRÁVU

Promluva na pátek po 4. neděli velikonoční „My vám přinášíme radostnou zprávu“ (Sk 13, 32). V souvislosti s tímto veršem, který je typický pro děj Skutků apoštolských, jsem otevřel dokumenty II. vatikánského koncilu a to o Misijní činnosti církve.…

JAK ČAS LETÍ

Nemohu tomu uvěřit. Jsem ohromen. Jsem zastižen faktem času, který tak rychle plyne. Nejsem schopen postihnout ani tak den střídající den, jako spíše týden střídající týden. A při pohledu na vás vnímám spíše roční období střídající roční období.

NÁSTUP ŠKOLY

67. výročí ukončení druhé světové války si vojáci, občanští zaměstnanci a žáci Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové připomenuli při slavnostním nástupu školy a položením květin k památníku vybudovaném příslušníky velitelství 1. tankového…

SOUSTŘEDĚNÍ BESKYDY 2012

4. armádní klub MUSADO MCS při Vojenské střední škole rozvíjí své aktivity. Někteří ze žáků, kteří jsou jeho členy, se zúčastnili během prvního květnového prodlouženého víkendu soustředění v Beskydech pod vedením kpt. Petra Tataláka.

PRVOMÁJOVÉ ČTENÍ MÁCHOVA MÁJE

Již po čtvrté ožil 1. května Křížový vrch nad Moravskou Třebovou. Sešlo se tam na dvacet zájemců o poslech básně Máj Karla Hynka Máchy, který ji pro naši kulturu nerozlučně spojil s prvním dnem nejrozkvetlejšího měsíce v roce.

DRAMA SMRTI

Promluva na zádušní mši při setkání kněží Svitavského děkanátu „Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce“ (Lk 23, 44). Důvod, proč jsem vybral biblické texty pro tuto zádušní mši za našeho…

VDECHNUTÍ POKOJE

Promluva 3. neděle velikonoční B Když jsem si pročetl dnešní liturgické texty, nemohu jinak než kázat znovu a znovu to samé, co mnoho jiných kazatelů přede mnou podobnými slovy.

ZAHÁJENÍ DNŮ SLOVENSKÉ KULTURY

„Tak zítra si nemohu pustit žádné komerční rádio,“ pomyslel jsem si v závěru koncertu hudební skupiny Cigánski diabli, která doprovázela slavnostní zahajovací večer 17. ročníku festivalu Dny slovenské kultury v Moravské Třebové.

ÚVAHA O VARHANNÍM KONCERTOVÁNÍ

Zúčastnil jsem se varhanního koncertu. Impulz k úvaze mi dal řečník upozorňující před začátkem na dvě zvláštnosti varhanních koncertů ve většině kostelů naší země. A) Není vidět interpreta; B) Tleská se až na závěr. V průběhu koncertu mne napadla…

RYTMUS ŽIVOTA VÍRY

Promluva na pondělí po 2. neděli velikonoční „Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s…

VARHANNÍ KONCERT - ZPRÁVA

Kulturní život Moravské Třebové v neděli 15. dubna byl obohacen odpoledním varhaním koncertem v kostele sv. Josefa, který zorganizoval Nadační fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové ve spolupráci s řádem Menších bratří františkánů a…

ŠTRÚDL

„V neděli bude misijní štrúdlování, doufám, že se ZÚČASTNÍŠ!“ Řekla mi jedna kamarádka, která ve farnosti vede misijní aktivity dětí. „Nikdy jsem štrúdl nedělal. Nikdy jsem nic nepekl. Mám trauma z pečení moučníků,“ odpověděl jsem zděšeně. Spát mi…

SOUSRDCÍ MYSTICKÉHO TĚLA KRISTOVA

Promluva 2. neděle velikonoční B „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné“ (Sk 4, 32). V Katechismu katolické církve se píše: „(Sedmé přikázání) s…

POZNÁMKY K CESTĚ VELIKONOČNÍM TŘÍDENNÍM

V hlavě nosím ještě několik myšlenek z Tridua. Bylo by jich asi i víc, ale na tyto jsem si vzpomněl tak nějak spontánně.

SLOVA S MODLITBOU SE PROPLÉTAJÍ

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti A my hledíme do očí Beránkovi, kterého jsme před dvěma dny obětovali. Zmatek se v nás může střídat s bázní, ohromení s radostí. Neboť tohoto beránka jsme měli přeci rádi a cítili jsme bolest…

VEJDI, JEŽÍŠI

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – vigilie Když přemýšlíme o liturgii Velikonočního třídenní, dotýkáme se několika symbolů, které nás uvádějí do vztahu s Bohem živým a činným v našem životě. Na Zelený čtvrtek je to olej a pokrm – chléb a…

SKLOŇME HLAVU

Promluva na Velký pátek „Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.“ Jsem proti triumfalismu církve. Zvláště dnes při této liturgii. Tváří v tvář trpícímu Ježíši přeci nemůžeme než sklonit hlavu, činit pokání,…

SPOLEČENSTVÍ SLUŽEBNÍKŮ KRISTOVÝCH

Promluva na Zelený čtvrtek – Mše na památku Večeře Páně „Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ (Jan 13, 12b-14)

DĚTI NEMAJÍ NIC MOUDŘEJŠÍHO NA PRÁCI

Promluva Květné neděle „Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu; děti mávaly olivovými ratolestmi a všichni volali: Hosana na výsostech“ (první antifona při průvodu s ratolestmi). Kde se vlastně do slov této antifony připletly děti? Vždyť se o nich…

OPĚT PŘIJDE NA SVÁTKY

Promluva na sobotu po 5. neděli postní Při slovech prvního čtení z proroka Ezechiela, mi hlavou ve zkratce proběhla historie lidstva jako i vyvoleného národa. Bůh uzavřel s člověkem smlouvu, ten ji porušil. Důsledkem bylo vyhnání z ráje. Po nějaké…

ZDRAVICE K OSLAVĚ DNE UČITELŮ

Když se začala chystat dnešní společná oslava Dne učitelů, zachytil jsem nejasnou zmínku, že prý bych měl zde vystoupit a doprovodit toto odpoledne průvodním slovem. Nemohu se však spokojit s pouhou funkcí moderátora oznamujícího informace…

VIDÍM BOHA A MARII

Promluva na Slavnost Zvěstování Páně V různých oblastech našeho života existují určité předpoklady, i kterých nelze pochybovat. Pokud bychom je negovali, vše, co stojí na nich, by se zhroutilo. V křesťanské víře se těmto předpokladům říká Pravdy,…

ZACHVĚL SE

Promluva 5. neděle postní B „Nyní je má duše rozechvěna“ (Jan 12, 27; použil jsem liturgický překlad tohoto verše, neboť ekumenický je zavádějící). „Chceme vidět Ježíše,“ prosí apoštoly poutníci z Řecka, sympatizanti s židovským náboženstvím. Jejich…

K PROTICÍRKEVNÍ MEDIÁLNÍ MASÁŽI

Dnes jsem otevřel zprávy a mezi řádky čtu o fámách namířených proti církvi. Cítím, že jakýsi neviditelný mozek z nás věřících dělá záměrně falešného nepřítele společnosti. Cítím spoluzodpovědnost za bourání této falše.

PRŮVODCE A OCHRÁNCE CÍRKVE

Promluva na Slavnost sv. Josefa „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku“ (Mt 1, 20). O Josefovi, pěstounu Páně, se přímých svědectví moc nedohledáme. Vystupuje ze stínu dějin a zase se do nic propadá. Avšak i o něm platí…

MODLITBY KE SVATÉMU JOSEFOVI

MODLITBA ZA MILOST ŠŤASTNÉ SMRTI Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; vyslyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme. Ať nás odchod z tohoto světa nezastihne nepřipravené,…

BOŽÍ PŘÁTELSTVÍ

Promluva 4. neděle postní B Ve druhém čtení dnešní liturgie jsme slyšeli: „Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval“ (Ef 2, 4). A v evangeliu: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho…

PRÁH JARA

Celý víkend jsem měl vést postní duchovní obnovu. Pro nedostatek zájemců však byla zrušena. Zrovna jsem byl asi tři týdny předem připraven, což se nestává tak často. Možná by mě to mělo mrzet, ale nestalo se tak. Začalo totiž jaro!

ZBĚŽNÝ ÚVOD DO LITURGIE VELIKONOČNÍHO TŘÍDENNÍ

Během celého postního období se církev modlí: „Bože, pomáhej nám, ať se dobře připravíme na slavení velikonoc, abychom plně prožívali radost z našeho vykoupení“ (kolekta v sobotu po 3. neděli postní). Vzájemně se proto povzbuzujeme, abychom se…

BOŽÍ RADOST

Promluva 4. neděle postní B Povídal jsem si s jedním spolubratrem, který strávil necelý rok v kartuziánském klášteře. Hledal povolání jako poustevník, ale po nějaké době si uvědomil, že to není jeho cesta. Vyprávěl mi, jak první týden dospával…

DOJMY Z FILMU

Shlédl jsem právě film Já Don Giovanni. Nebyl to zrovna mravný film, co mne na něm však velice hluboce zasáhlo, je skutečnost, že autoři často na svém velice pohnutím životě prožijí a do svého díla vetknou svůj osobní prožitek. My ta díla pak…

NEBEŠTÍ PTÁCI

Celou zimu sypu na parapet slunečnicová semínka. V třeskutých mrazech přilétaly sýkorky koňadry. Zajásal jsem, když jsem poprvé spatřil sýkorku modřinku. Nedávno jsem uviděl hrdličku zahradní a vrabce. Když mrazy polevily, začaly se u mě „stravovat“…

RODIČOVSKÁ LÁSKA

Promluva na sobotu po 2. neděli postní „Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří“ (Gn 37, 3). Když bychom přemítali o příběhu Josefa Egyptského, našli bychom v něm mnoho moudrých reminiscencí na vztahy v našich…

POZDVIŽENÍ V CHRÁMĚ

Promluva 3. neděle postní B „V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů…

MLČÍ ŽIVÝ BŮH?

Promluva 2. neděle postní B „Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet“ (Gn 22, 1). Jedná se o desátou zkoušku Hospodinovu a my už dopředu víme, že po této zkoušce následuje poslední sedmé požehnání, které je zároveň rozevřením Abrahámova…

DOHODNI SE

Promluva na pátek po 1. neděli postní „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu,“ (Flp 4, 13) volá apoštol Pavel v Listu Filipským. Mohu dokonce odpustit, mohu překonat akt spravedlnosti milosrdenstvím. Mohu být zvlášť „silný, pokud se stanu slabým“…

REPORTÁŽ Z POCHODU 2011

Čeká mne padesátikilometrový noční pochod. Už jeden takový mám za sebou, tak přibližně vím, co mne čeká. Je velice náročný. Jsem naplněn očekáváním a mírnou hladinou nervozity. Nepůjdu totiž sám, ale ve trojici a své společníky neznám až zas tak…

RADĚJI ZA MÁLO DOBRA

Promluva na pondělí po 1. neděli postní „Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin.“ (Lv 19, 14) Z liturgických textů dnešního dne mne zaujal právě výše citovaný verš. Rád totiž…

MEZI ZVĚŘÍ

Promluva 1. neděle postní B „Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali“ (Mk 1, 13). Tento biblický verš mne provází celým dnešním dnem. Na jeho sklonku mám potřebu se zamyslet proč.

Z TRPÍKU DO MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Nedá mi to nepodělit se o krásné okamžiky ze soboty. Již nějaký čas cítím deficit chůze, přírody, čerstvého vzduchu. Dílem to nešlo, dílem bylo nepříznivé počasí. Nedávno mne navnadil jeden blog, kde autor – fotograf – objevoval odlehlá místa…

ZNAMENÍ USMÍŘENÍ

Promluva 1. neděle postní B „Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí“ (Gen 9, 13). „Mír do příští války,“ říkali jsme jako kluci, když jsme se kočkovali. Vždy, když si na tento slovní obrat vzpomenu, usmívám se…

JAK RODÍ OTCOVÉ

Den před Popeleční středou dopoledne přišla zpráva: Narodila se Klárka. A za nějakou hodinu později přišlo pozvání na porod. Když se totiž dítě přichází na svět, nerodí se jen matkám, ale i otcům. Ti zásadně rodí děti ve společenství ostatních otců.…

ÚVAHA NA PRAHU POSTNÍHO OBDOBÍ

Nejsem si jistý, jestli mne pochopí ten, kdo nenosí brýle. Já je už několik let nosím. Dívám se díky nim na svět zřetelněji. Někdy se však stane, že brýle sundám a pozorně se podívám z odstupu na jejich skla. Stává se mi, že jsou zaprášená,…

NOSITELÉ BOŽÍ PEČETI

Promluva 7. neděle mezidobí B „On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil“ (2 Kor 1, 22). Dovolím si prohlásit, že tento verš je v dnešní liturgii srdcem, centrem, interpretačním klíčem: Duch…

SLITOVAL SE

Promluva 6. neděle mezidobí B „Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: ,Chceš-li, můžeš mě očistit.‘“ (Mk 1, 40) Když jsem si četl komentáře ke dnešním liturgickým textům, setkal jsem se všude s rozborem tématu malomocenství ve Starém i Novém…

O SETKÁNÍ S JANAM DOBEŠEM

Když jsem se chystal sloužit mši za zemřelého otce Jana Dobeše a vybíral jsem biblické texty, padl mi do oka následující verš: „A viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy“ (Zj 20, 12; liturgické překlad). Kdo znal…

KDYŽ ONEMOCNÍ (NEJEN) MAMINKY

Promluva 5. neděle mezidobí B „Šimonova tchyně ležela v horečce“ (Mk 1, 30). Vzpomněl jsem si znovu na básničku Jiřího Wolkera o maminkách:

THEATRUM MUNDI

Promluva 3. neděle mezidobí B „A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí“ (1 Kor 7, 31). K tomuto verši jsem si přečetl v jednom biblickém komentáři zajímavý postřeh: „Nepochybně si Pavel půjčuje z…

ZARADOVAL JSEM SE Z MUČEDNICTVÍ

Promluva na památku svatého Fabiána S osobou svatého papeže Fabiána mám spojenou prohlídku katakomb svatého Kalixta na římské Via Appia, když jsem tam studoval teologii. Byl jsem tam v rámci kurzu křesťanské archeologie. Kněz, který nám dělal…

RÁNO NA SLUŽEBNÍ CESTĚ

Vstával jsem v pět. Těžce. Probudila mne až ranní sprcha. Pověsil jsem přes noc vyprané prádlo. Ustrojil jsem se. Autem jsem jel třicet pět kilometrů do České Třebové na vlak. Vyplatí se mi tam jet autem – řeknu to lidově – socka vlak už je dražší…

PATŘÍME JEDNOMU TĚLU

„A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobni Gomoře bychom byli“ (Iz 1, 9). Izaiáš ve svém vstupním vidění přirovnává svůj lid k nemocnému tělu: „Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá…

RADOSTNÉ SETKÁNÍ

Promluva na Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.“ (Lk 1, 39-40) Představuji si toto setkání a porovnávám ho s tolika…

TAJEMNÉ PŘEDJÍMÁNÍ BUDOUCÍHO

Promluva 2. neděle mezidobí B „Nazítří tam Jan stál opět se dvěma svými učedníky. Pohlédl na Ježíše, který šel kolem, a řekl: ,Ejhle, beránek Boží.‘“ (Jan 1, 35-36; Jeruzalémská Bible). Setkáváme se dnes s Ježíšem, Janem Křtitelem a dvěma učedníky.…

NĚKOLIK MYŠLENEK K OTÁZCE MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ STÁTU A CÍRKVÍ

Média jsou v posledních dnech přeplněná tématem tzv. „církevních restitucí“. Mezi množstvím zpráv, které se podobají jako vejce vejci, jsem nalezl jen málo rozumných či moudrých názorů. Většinou se jedná buď o emotivní výkřiky nebo o polopravdy.…

PRVNÍ LETOŠNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ

Ačkoliv se stupnice teploměru v našem regionu pohybuje v posledních dnech spíše nad nulou, na horách jsou ideální podmínky pro zimní sporty i radovánky. Toho využila i první ze tří tříd druhého ročníku Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové.…

STAL SE ZJEVNÝM

Promluva na Slavnost Zjevení Páně Když se řekne slovo „liturgie“, tak máme před očima především mši svatou. Ale liturgie je širší pojem. Zahrnuje přeci slavení ostatních svátostí a svátostnin. Obřad – rituál – v čase je nazýván liturgický rok.

NÁSLEDOVÁNÍ A LÁSKA

Promluva na 5. ledna Dnešní večer se nám nabízí přepestrá paleta témat. Slavíme předvečer Slavnosti Zjevení Páně, žehnáme koledníkům tříkrálové sbírky, přijímáme do katechumenátu jednoho muže, naslouchali jsme štědře prostřenému stolu Božího slova a…

VE TMĚ SI NEZAKRÝVEJTE OČI

Promluva na 4. ledna. Ve vstupní antifoně dnešní mešní liturgie jsem zachytil vynikající odrazový můstek pro svou promluvu: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo“ (Iz 9, 1).…

SILVESTR A KNĚZ JAN

Přelom kalendářního roku jsem díky přátelům slavil v našem hlavním městě. Někde jsem zahlédl novinový titulek, že Praha je nejdražší metropolí na slavení Silvestra. Něco na tom bude, neboť moji přátelé mi jsou opravdu drazí.

ZARMOUCENÝ DUCH BOŽÍ

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie „Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom“ (Mt 2, 19). Slavnost Matky Boží Panny Marie – Matky církve, je slavností všech, kdo tvoří silou Ducha svatého jednotu Mystického Těla Kristova,…

CESTA DO CHRÁMU PÁNĚ

Promluva do radia Proglas 29. prosince (pustili to však později) Když začínal advent a já si připravoval promluvu, dopustil jsem se omylu. Rozjímal jsem texty ročního cyklu A, zatímco se při liturgii čte cyklus B. Tuto chybu, věřím, že Bůh zhodnotil…

DOPIS

Sešel se rok s rokem a zítra se v mnoha farnostech chystá obnova manželských slibů. Chtěl jsem zde publikovat úryvek jednoho dopisu, který mi potvrdil určité dlouholeté zcitlivění na formu obnovy manželských slibů. Vloni jsem totiž požádal, aby…

DÍTĚ JE ABSOLUTNÍ SOUHLAS S ČLOVĚKEM

Promluva na Svátek Svaté rodiny B „Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, jako bezpočtu…

NEVINNÉ OBĚTI

Promluva na Svátek Betlémských neviňátek „Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let“ (Mt 2, 16). Z médií se na nás takřka denně valí zprávy o různých…

SEM TAM NÁS NAPADNE

(recenze) KAŠPARŮ, Max. Šum z pěn. 1. vyd. Brno: Cesta 2005. 96 s. ISBN 80-7295-068-1. Od Štědrého večera uplynuly čtyři dny a já jsem už stihl zhodnotit některé Vánoční dary. Vypil jsem lahev vína od bratra, zahřál jsem si uši čelenkou od mámy a…

ŠTĚPÁNŮV PŘÍBĚH

Promluva na svátek svatého Štěpána „Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. (…) Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.“ (Sk 6, 8.10) Věřím, že když nasloucháme Božímu slovu,…

V TĚLE

Promluva na Slavnost Narození Páně ve dne. „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1, 14). Katechismus katolické církve nás učí: „Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu“ (KKC 461). Katechismus také…

STRÁŽCI NOCI

Promluva na Slavnost Narození Páně v noci. Noc má v sobě cosi tajemného, zvlášť její vrchol – půlnoc. Stále v sobě nosíme podvědomou přitažlivost, ačkoli díky frenetickému tempu naší doby často slavíme „půlnoční“ a „silvestry“ a různé „pracovní…

CO DÁME? CO DOSTANEME?

Projev na předvánočním nástupu školy Již více jak měsíc jsme zváni, abychom utráceli za dárky. Dárky jsou věci, které chceme dát druhým, abychom tak vyjádřili svůj vztah k obdarovanému. Dárky by neměli být povinností, ale příležitostí. Škoda, že to…

JEŽÍŠ TEN SKRYTÝ

Promluva 21. prosince „V těch dnech (kdy jí navštívil archanděl Gabriel) se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle;…

SLEDUJ PLAMEN NE SVÍCI

Promluva na pátek po 3. neděli adventní při uvedení do katechumenátu „Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: ,Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku,…

SPOLUPRÁCE

„Mohu vám pomoct?“ Nebojím se přijít k někomu s nabídkou. Setkal jsem se, a ne jednou, s odmítnutím a s velice překvapivými důvody.

RORÁTY Z HLUBIN

Zamyšlení nad „vojenskými“ roráty. „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas!“ (Žl 130, 1-2) Letos jsem roráty na Vojenské střední škole vyhlásil jen jednou. V pátek od pěti třiceti v kanceláři. Naprosto neočekávaně do…

KNIHA DO TOMBOLY

Nadešlo období předvánočních zaměstnaneckých večírků. Byl jsem pozván na ten náš, který se má nést v duchu sedmdesátých a osmdesátých let. Někoho napadlo, že by mohla být losována i tombola složená z věcí tohoto období. Recese. Uvažoval jsem, čím…

CO CÍRKEV NABÍZÍ?

Přečetl jsem si další kapitolu z knihy rozhovorů s Benediktem XVI. Zaujal mne následující odstavec, který si dovolím naroubovat na dnešní památku svaté Lucie: „Ne to, že církev člověku něco ukládá a poskytuje nějaký morální systém. Skutečně…

ÚČINNÁ PROMĚNA

Se zájmem si čtu knihu rozhovorů novináře Petera Seewalda s papežem Benediktem XVI. Světlo světa. Mezi řádky se dozvídám mnoho z tužeb papeže. Mám-li být s ním v jednotě, jak to ostatně vyslovuji při každé mešní liturgii, pak je navýsost důležité se…

MEDITACE V ŠEROSVITU BAROKNÍHO CHRÁMU

Byl jsem požádán, abych napsal nějakou inspiraci pro jednu esej. O výsledek se rád rozdělím:

HOW DO YOU DO

„Ahoj.“ „Ahoj.“ „Jak se daří?“ Zarazil jsem se: „Ale nemyslím to jako frázi, zajímá mne to.“ Možná mnozí z nás prožívají podobné situace, kdy při setkání s někým známým padne tato otázka. Angličané mají své „how do you do“, na které se odpovídá…

ŽIJEME PŘED KRISTEM NEBO PO KRISTU?

„Evangelium tak, jak se samo chápe, neobsahuje zprávu, která přichází z minulosti a už by byla odbytá. Přítomnost a dynamika Kristova zjevení spočívá naopak v tom, že přichází do jisté míry z budoucna – a má rozhodující význam pro budoucnost každého…

MUŽ JAN

Promluva 2. neděle adventní B „Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel“ (Mk 1, 6). Jan Křtitel je vedle proroka Izaiáše a svatých Barbory, Lucie a Mikuláše postavou adventu. Jsou to hlasatelé…

PACIENT

Posílal jsem dopis jednomu nemocnému. Nadepsal jsem ho slovem „pacient“. Zarazil jsem se. Toto slovo jsem již delší dobu nepoužíval. Co vlastně znamená?

TAKOVÝ MŮJ OBVYKLÝ VŠEDNÍ DEN

Jsou dny, a dnešek k nim patří, kdy mám touhu se rozdělit o kus životaběhu. Začnu večerem, protože z lůna noci se zrodil i dnešní den. Včera večer jsem totiž byl v sauně. Tam se mi tak dobře povídalo s jedním vojákem, že jsem vydržel víc než obvykle…

ŽIVOTOPIS O SVATÉM MARTINOVI

(recenze) HÜNERMANN, Wilhelm. Svatý Martin - rytíř milosrdenství. Olomouc: Matice cyrilometodějská 2000. soukromý tisk. s. 208. Říká se o svatém Ignáci z Loyoly, že ještě jako voják byl zraněn. K jeho lůžku mu donesli dvě knihy: rytířské romány a…

MAMINKA - SLUNÍČKO

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s…

JAK MNOHO MÁME SPOLEČNÉHO

Reflexe konference vojenských kaplanů Minulý týden proběhla v Kostelním Vydří konference vojenských kaplanů. Řekl bych, že to byl týden milostí (v necírkevním prostředí bychom použili spíš slovo „darů“).

PŘIJĎ UŽ KONEČNĚ

Promluva 1. neděle adventní B Zpovídal jsem. Přišla nějaká slečna. Vyznávala své hříchy mechanicky a velice obecně. Nedivil jsem se jí, vždyť jsem v tom kostele nikdy nezpovídal. „Modlila jsem se roztržitě, občas jsem vynechala ranní modlitbu,“…

MIROSLAV OBRAZEM KRISTA

Promluva na Slavnost Krista Krále A „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy“ (Mt 25, 31). Vybavme si pohádku Šíleně smutná princezna. Vystupuje v ní král, který se převleče, prochází setmělé ulice…

DVĚ PŘEDNÁŠKY

Dostal jsem nabídku připravit si na příští kalendářní rok dvě přednášky pro Křesťanskou akademii v Moravské Třebové. Mám si už dnes zvolit nějaká témata a stručně je charakterizovat.

VYUŽÍT VŠECHNO

Promluva 33. neděle v mezidobí A „Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další“ (Mt 25, 16, liturgický překlad). Viděl jsem jeden romantický film plný…

VOJÁK A CHARITA

Zamyšlení na památku svatého Martina „Byl jsem nahý a oblékli jste mě“ (Mt 25, 36). Svatý Martin mne opět zaujal. Voják, který se dělí o svůj plášť, biskup, který se stará o všechny, aby nestrádali ani duchovně ani tělesně, služebník Kristův, který…

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ - ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

(seminární práce) Úvod Jako téma mého příspěvku do mozaiky našich referátů jsem přijal: „Regionální školství – zásady a cíle vzdělávání“. Jako humanitně orientovaný člověk, pro kterého předměty církevního práva byly ty nejnáročnější a nejhůře…

PRVNÍ ZÁSOBA OLEJE

Promluva 32. neděle mezidobí A – mše se křtem Čím je křest na základě naslouchání prvnímu čtení? „Moudrost předchází ty, kdo po ní touží“ (Mdr 6, 13). Dát pokřtít dítě je moudré rozhodnutí, protože křest je milost – dar – tedy zdarmadaný poklad,…

NA VŠECHNY PŘIŠLA OSPALOST

Promluva 32. neděle mezidobí A Biblista Gianfranco Ravasi začíná svůj komentář k liturgickým textům dnešní neděle následujícími slovy: „Naše nedělní reflexe má jako základ překrásnou tkaninu symbolů…“ Skutečně: tma a světlo, spánek a bdění,…

DVA DUŠIČKOVÉ POSTŘEHY

Účastnil jsem se nedávno posledního rozloučení s jednou babičkou. Když jsem vycházel ze smuteční síně, zastihl jsem hlouček lidí, starých přátel či sousedů. Jeden z nich, muž pokročilého věku, s holí v ruce říkal ostatním: „Já žádný pohřeb nechci.“…

KÁZÁNÍ SOBĚ

Promluva 31. neděle mezidobí A Jeden příběh za všechny: Slavil jsem poutní mši v jedné zapadlé vesničce. Po mši svaté mne oslovily dvě paní, zda by bylo možné pokřtít jejich vnoučky. Samozřejmě v tom byly také dva háčky. Oboje rodiče mají u…

ÚVAHA NAD PRAMENY NAŠÍ NOVODOBÉ STÁTNOSTI

Den vzniku samostatného Československého státu jsem jako voják na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové oslavil účastí na slavnostní přehlídce školy. Byl velen pozor, poté pohov a ve vyrovnaných řadách jsme poslouchali…

NAPŘIMUJE OHNUTÉ

Promluva v pondělí po 30. neděli mezidobí „Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba!“ (Řím 8, 15). Křesťanská víra není náboženstvím strachu, zastrašování, mindráku…

MEMORIÁL GENERÁLA SOCHORA

S dvěma žáky Vojenské střední školy MO jsem se zúčastnil memoriálu gen. Antonína Sochora ve Stráži pod Ralskem. Tato událost se koná se železnou pravidelností. Kamarádi a spolubojovníci, Český svaz bojovníků za svobodu i Československá obec…

ZPROSTŘEDKA TÍSNĚ

Promluva 30. neděle mezidobí A Pro příval různých aktivit a akcí nestíhám sledovat do hloubky dění ať již v církvi, tak ve společnosti. Přesto ke mně přicházejí hlasy velice vzrušené. Něco se děje. Toto něco má souvislost se skepsí, marností, únavou…

ALTERNATIVNÍ ZDROJE

Jedna moje známá mi napsala: „Venku je tak trošku pochmurno a na mě to nepůsobí moc dobře. Snad se počasí ještě na chvíli umoudří a budu si moci odpočinout při slunečních paprscích a načerpám tolik potřebnou energii.“ Skutečně, dny se krátí,…

A CO JE NOVÉHO U TEBE?

Začala mi hodina psychologie. Zapnul jsem počítač, otevřel internet, vyhledal signaly.cz a do očí mi střelila otázka: „A co je nového u Tebe?“ Jak ti těchto automaticky nastavených otázek či poznámek nevšímám, dnes tomu bylo opačně. Odpovím.

POKÁNÍ NA ULICI

Tak jsem vyšel na ulici a potkám slepého mladíka. V jedné ruce hůl, ve druhé vodítko slepeckého psa. „Bože, žehnej mu,“ modlil jsem se v duchu.

SEMINÁRNÍ PRÁCE - ODPUŠTĚNÍ

Úvod Během závěrečného kolokvia předmětu Psychologie jsem prezentoval knihu pana profesora Jara Křivohlavého, která se jmenuje Jak přežít vztek, zlost a agresi. V následující práci bych se k tomuto dílu vrátil a blíže se zabýval tématem, které je v…

PRÁCE KTERÉ MI VONÍ

Miluji voňavé práce. Ano jsou práce, které mi vysloveně voní. Právě jsem nakrájel na kostičky letos poslední várku nasbíraných hub. Také jsem si nedávno ještě přivoněl posečené trávy. Připomenula mi dětství, kdy jsme dvakrát za léto sušili sena. Tak…

KDE SE KALIBRUJE NAŠE DUŠE?

Promluva na památku Panny Marie Růžencové „Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá“ (Lk 11, 7). Když jsem měl s dětmi tento týden náboženství, připomenul jsem jim, že říjen je měsícem Matky Boží Marie a měsícem růžence.…

DO ALMANACHU

Biskupské gynasium Bohuslava Balbína v Hradci Králové bude slavit dvacet let své existence. Byl jsem podobně jako všichni dostupní absolventi, abych poslal fotku a pár vět. Dovolím si svou odpověď publikovat pro povzbuzení i sem.

KNÍŽE MNICH A MUČEDNÍK

Promluva na Slavnost svatého Václava „Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Mt 16, 25). Kvůli slavnosti svatého Václava jsem znovu otevřel nejen svaté Písmo, ale i legendy. Ty jsou…

HLÁSÁNÍ EVANGELIA PODLE MATOUŠE

Promluva na Svátek svatého Matouše „Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele …“ (Ef, 4, 11) Svátek apoštola a evangelisty Matouše před nás klade téma evangelizace, misií a vůbec hlásání…

MILITATNTNÍ CIVILOVÉ

Se žáky druhého a třetího ročníku Vojenské střední školy jsem byl jeden den na Dnech NATO 2011. Kromě excelentní přehlídky dynamických ukázek a možnosti prohlédnout si „vzducholety“ zblízka, jsem během celého dne potkával davy lidí. A že jich přišlo…

SLAVNOSTNÍ SLIB ŽÁKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU VSŠ MO 2011

Adaptační proces žáků prvního ročníku Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské dospěl ke svému vrcholu – slavnostnímu slibu. Žáci se v něm přihlásili k zodpovědnosti za své studium a přípravu na budoucí profesní kariéru.

ODKAZ

DOSTAL JSEM VELICE ZAJÍMAVÝ EMAIL: To je opravdu síla všech sil, hudba je prostě mocná. Přátelé milí, existuje několik druhů protestů. Jeden z nich vám chci ukázat výňatkem z opery G. Verdiho Nabucco - sbor zotročených Židů odvlečených po prohrané…

BŮH TVOŘÍ KŘESŤANA

Promluva 25. neděle mezidobí A „Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko“ (Iz 55, 6). A mnozí volali, Hospodin je vyslyšel a mnozí jej skutečně nalezli. Křestním ponořením jsme se stali Božími dětmi. Co je ve…

PODZIMNÍ TANEČNÍ KURZY

Šel jsem kolem informačního centra. Ve výloze byly vyvěšeny různé plakáty. Mezi nimi i pozvánka do tanečních kurzů. Podzim je s nimi nerozlučně spjat.

FYZIKÁŘ

Na fotografii v úvodu je pan učitel Vícha. Dnes v pátek má poslední rozloučení, čili pohřeb. Povídal jsem si s ním vlastně jen jednou na nějaké zaměstnanecké sešlosti. Byl to velice zajímavý rozhovor. Hovořili jsme jak o jeho životě, o jeho lásce k…

MOUDROST RODIČŮ

V jedné knize jsem se dozvěděl: „Významně se na úrovni prospěchu dítěte odráží celková kulturní úroveň rodinného života, včetně způsobu trávení volného času. Činitelem výrazně tuto úroveň ovlivňujícím, je vzdělanost rodičů. Ta se mimo jiné projevuje…

REINTERPRETACE JEDNÉ PAMÁTKY

Zamyšlení k památce Jména Panny Marie Byl jsem na mši, ve které se spojila nezávazná památka Jména Panny Marie s texty všedního dne. A jako mnohokrát se obojí snoubilo v libozvučný duet. Jak jsem se dočetl, památku Jména Panny Marie si začala církev…

PANÍ DVOŘÁKOVÉ A OTCI FALKENAUEROVI

Smrt někoho blízkého nebo významného člověka vždy zaskočí. Vždy vzbudí emoce a nutí člověka, aby se rozloučil, aby poděkoval, aby zhodnotil svůj vztah, poprosil za odpuštění a odpustil křivdu. A někdy způsobem, který je velice jednoduchý: zapálenou…

KURZ START 2011

Žáci prvního ročníku Vojenské střední školy v Moravské Třebové absolvovali v uplynulém týdnu dvoudenní kurz Start, který měl za cíl stmelit vznikající kolektiv, formulovat vstupní motivaci ke studiu na této škole, přemýšlet o důležitých hodnotách…

NEBESKÝ PŘÍTEL

Promluva na pouťi k andělům strážným ve Vranové Lhotě „Ustanovuji tě strážcem izraelského domu“ (Ez 33, 7). V tento den si ve Vranové Lhotě připomínáme anděly strážné. V Katechismu katolické církve se o andělech strážných dočteme: „Každý věřící má u…

LÁSKA JAZYKEM PRAVDY

Promluva 23. neděle mezidobí A „Ustanovuji tě strážcem izraelského domu“ (Ez 33, 7). Jak osvobozující je toto slovo pro všechny, kdo se i léta zpovídají ze své kritické povahy. „Cožpak nás má nechat setkání s nespravedlností klidnými?“ Ptám se jich.

ADAPTAČNÍ PROCES

V dopoledních hodinách prvního zářijového dne nastoupilo devadesát žáků do prvního ročníku Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Začíná jim „vojna“, i když úměrně jejich věku.

CHODBY OŽÍVAJÍ

Ztichlé chodby Vojenské střední školy v Moravské Třebové se v posledních dnech začaly plnit hlasy, pracovním hlukem i typickým vrzáním koleček vozítek uklizeček. Všechny přípravy, očekávání i těšení se vyvrcholilo v podvečer posledního srpnového dne…

PŘEMOŽENÝ

Promluva 22. neděle mezidobí A Ke dnešnímu dni jsem 6264 dní, to je přibližně 150 336 hodin křesťanem. Pravda, nepočítal jsem přestupné roky, puntičkářům se tímto omlouvám. Najdou se lidé, kteří považují věřící lidi za ochuzené o život. Při pohledu…

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE A MÉDIA

Světové dny mládeže v Madridu skončily, mládež se vrátila do svých domovů, komentáře médií si hledají další témata. Snažil jsem se sledovat média pozorně. Nejprve konstatování události: Světové setkání katolické mládeže, půl milionu až milion a půl…

UZLY

Svatební kázání Kdysi jsem od svého strýce dostal knihu o uzlech. Strávil jsem nad ní mnoho hodin, abych se neučil alespoň několik základních. Pak jsem knihu někomu půjčil a jak už to tak bývá, zapomněl jsem komu a dotyčný asi zapomněl, od koho si…

VIGILIE SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽEV MADRIDU

Sleduji vigilii světových dnů mládeže v Madridu. Mísí se ve mně pocity. Neumím adorovat přes obrazovku, tak přemýšlím.

ODMÍTNOUT NEBO PŘIJMOUT

Promluva 21. neděle mezidobí A „Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi“ (Mt 16, 19). Biblista, ze kterého velice rád čerpám inspiraci pro své promluvy, Gianfranco…

KŘIČME

Promluva 20. neděle mezidobí A Hned dvakrát se ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové objevuje motiv všeobecnosti spásy. Jednou nad kazatelnou, podruhé na stropě nad kůrem. Na druhém jmenovaném obraze vidíme otevřenou bránu do…

NOSÍME SI DĚJINY

Promluva na pátek 19. neděle mezidobí 1. cyklus „Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti.“ (Joz 24, 7) Citovaný verš bychom nalezli v poslední kapitole knihy Jozue. Jozue dobyl Kanaan, rozdělil…

ZAMILOVANÁ KLÁRA

Promluva na svátek svaté Kláry Jedna moje řekněme teta mi kdysi vyprávěla, jak se s děvčaty chodila dívat do seminární kaple na bohoslovce. Dokonce mi věnovala fotografii otce biskupa Dominika Duky z primiční slavnosti. Tolik let ji schovávala. Jak…

OBECNĚ O SVĚTOVÝCH DNECH MLÁDEŽE

Již po dvacáté šesté zve papež mladé lidi, aby se vydali na pouť, aby se setkali, aby okusili jednotu v různosti kultur. Tato pouť nese název Světové dny mládeže a v letošním roce se koná v Madridu ve Španělsku. Organizátoři očekávají účast milionu…

NEJEN STARÉ - NEJEN NOVÉ - STARÉ I NOVÉ

Dostal jsem otázku, jak vyložit jeden biblický verš. Je mi líto odpovědět pouze tazateli, proto svou odpověď publikuji i zde. A on jim řekl: "Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého…

ODPOR

Promluva 20. neděle mezidobí C Životopisec sv. Aloise Gonzagy píše o velice složité cestě tohoto mladíka k povolání. Staňme se svědky poslední a nejtěžší zkoušky:

NEZEMŘEŠ ANI TY

Promluva 11. neděle mezidobí C V textech dnešní neděle se mi propojilo logicky první čtení a evangelium. Dovolím si citovat verše, které považuji za klíčové:

JEŽÍŠ A ZELENÝ MOZEK

Promluva 9. neděle Mezidobí C „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ (Lk 7, 6-7) Období, kdy veliké procento mužů zakusilo radosti i…

JADRNÉ SLOVO

Doplňuji kázání cyklu C tentokrát 8. neděle mezidobí „Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce“ (Sír 27, 6). Nedávno jsem uvažoval o mluvě vojáků z povolání, se kterými se setkávám. Když přicházím ráno do…

NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nevím, možná jsem naprosto mimo mísu, všem je to jasné, a tento nahodilý výron mých myšlenek je k ničemu. Přečetl jsem si v jednom článku: „Vzniká ve mně pocit, že problematika kolem přerušování (čili ukončování) těhotenství je mezi věřícími (nebo…

KRÁSA Z HORY PROMĚNĚNÍ

Promluva na svátek Proměnění Páně A „Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: ,Pane, je dobré, že jsme zde …‘“ (Mt 17, 4) Každý rok si čtu na pokračování knihu Raniera Cantalamessy Tajemství Proměnění Páně, letos jsem došel na kapitolu o výše citovaném…

ROZHOVOR SRDCÍ

Promluva 19. neděle mezidobí A „Po ohni hlas tichý, jemný“ (1 Král 19, 12). Každý křesťan dříve či později učiní podobnou zkušenost, jako prorok Eliáš. Je však na každém, jestli půjde zkušenosti setkání s Bohem vstříc. Eliáš zakouší veliké Boží divy…

POUTNÍK A RYTÍŘ

Promluva 18. neděle mezidobí A (poutní homilie ke sv. Jakubu v Jičíně) „Svatořečením některých věřících, to je slavnostním prohlášením, že tito věřící hrdinsky uskutečňovali ctnosti a ve svém životě byli věrni Boží milosti, církev uznává moc Ducha…

HŘÍCH - SMRT - PEKLO

Promluva 18. neděle mezidobí A „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Řím 8, 35) Do poznámkového bloku jsem si napsal otázku: Je však přeci jen něco, co nás může odloučit od lásky Kristovy? Hledal jsem a nalezl. Nejsou to příčiny vnější, vždyť „víme,…

KE KATECHEZI O MŠI SVATÉ A ŽIVOTĚ

Zamyšlení Připravuji se na katechezi, jejímž tématem je „mše svatá a život“. Základní tezí, z níž vycházím je skutečnost, že pro pokřtěného – biřmovaného katolíka je mše vedle občasné svátosti smíření, denní modlitby a ojedinělého jiného duchovního…

GORAZD

Promluva na památku sv. Gorazda „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole“ (Mt 13, 44). Připomínáme si památku na sv. Gorazda a druhy. Pojďme objevit…

PROCHÁZKA

Šel jsem na odpolední procházku. Sám. Vybral jsem si za cíl rozhlednu Pastýřka nad Moravskou Třebovou. Jednoduchý cíl. Byl jsem tam mnohokrát, mám to místo rád. Nabízí nadhled a rozhled. Je léto, ale krajina je pod šedivým poklopem, občas spadne pár…

APOŠTOL JAKUB VE CHVÁLÁCH CÍRKVE

Promluva na svátek sv. Jakuba Většího Jestliže přemýšlím, co je nejdůležitější na životě nějakého světce, určitě neopomenu prolistovat dvě knihy: misál a denní modlitbu církve (breviář). Zde je ukrytý ten největší poklad, kterým příslušný světec…

POUŤ JAKO SVATÝ JAKUB

Promluva 17. neděle mezidobí A (poutní homilie ke sv. Jakubu v Městečku Trnávka) „Bůh řekl: ,Žádej, co ti mám dát.‘“ (1 Král 3, 5) Král Šalomoun si vybral moudré srdce schopné rozlišovat. Pak i jemu, který si zamiloval Boha, „všechno napomáhalo k…

MOST KLENOUCÍ SE NAD EVROPOU

Promluva na svátek sv. Brigity Švédské „Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce“ (Jan 15, 2). Připomínáme si dnes svátek sv. Brigity Švédské, patronky Evropy. Jen zběžně jsem se…

KDO VCHÁZÍ DO TVÝCH SNŮ, MÁ LÁSKO

Promluva na památku sv. Máří Magdalény Když jsem si začal připravovat dnešní kázání, vzpomněl jsem si na písničku - evergreen - který nazpívala Marta Kubišová, Magdaléna. Ale zde jsem se nezastavil, protože rozjímá jiné evangelium, o kamenování…

DVACET LET ČEKÁNÍ

V týdnu, který nadchází, připomíná církevní kalendář památku sv. Jáchyma a Anny. Svatá Anna – chladna z rána. Okolo svaté Hanky chladné poranky. Svatý Jakub seče, Anna peče. To jsou lidová rčení, zkusme se však s těmito dvěma patrony seznámit více.

BRATRSTVÍ A SESTERSTVÍ

„Pán Ježíš je můj bratr.“ Takové vyjádření není až zas tak časté. Zní nám exoticky. Ježíše prohlašujeme za Mistra, Pána, Krále, Boha soupodstatného s Bohem Otcem a Duchem Svatým, ale Bratrem?

ČERVENCOVÉ BOUŘKY

V poslední době je krásné letní počasí. Je přeci snem tolika lidí, aby přes den svítilo hřejivé slunce a v noci zapršelo. Už několikrát nás mohla nad ránem vzbudit ostrá bouřka. Kromě všech jejích fyzikálních zajímavostí můžeme uvažovat o…

KDE KLÍČÍ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Promluva 16. neděle mezidobí A Nedávno jsem četl jednu knížku, kde se psalo, jak křesťanům v Evropě odzvonilo. Jak se věřící musí naučit žít ve společenství nevěřících a těch, kteří víru v Boha a křesťanskou praxi nepotřebují. A protože si vážíme…

ŽIVOT KLASU VEDLE PLEVELE

Promluva 16. neděle mezidobí A „Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti“ (Mdr 12, 19, liturgický překlad). O Bohu říkáme, že je „všemocný“. Pro někoho to může znamenat určité trauma: „Může mne ztrestat, může…

JEŽÍŠOVO PRÁZDNINOVÉ POSELSTVÍ

Promluva na čtvrtek po 15. neděli Mezidobí 1. cyklu „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Mt 11, 28). Již na první poslech je toto Ježíšovo volání milé a těšící. Samo o sobě stačí, aby obtížený…

MÁME ÚSTA, MLUVME, MÁME UŠI, SLYŠME

Promluva 15. neděle mezidobí A „Když (rozsévač) rozsíval, padla některá zrna podél cesty … jiná padla na skalnatou půdu … jiná zas padla mezi trní … a jiná zrna padla do dobré země a dala užitek“ (Mt 13, 4-8). Podobenství a následnou Ježíšovu…

LOTRŮM

Jednou za čas každý z nás investuje čas a energii na generální úklid. Nemyslím tím jen vysát koberec a utřít prach, ale především srovnat šuplíky, roztřídit papíry, přerovnat knihovnu. Tak i já jsem celý jeden den uklízel, třídil, zbavoval se…

PRIMICE JANA LIŠKY V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

V pátek 8. července 2011 proběhne ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie primice p. Jana Lišky. Nedivil bych se, kdyby mnohým lidem termín „primice“ pro svou ojedinělost nebyl zcela jasný, a proto se budu tímto tématem v následujících řádcích…

LÁSKA K VLASTI

Promluva na slavnost sv. Konstantina a Metoděje Myslím si, že naše společnost, ve stavu v jakém se nachází, nemá šanci vytvořit nic velikého, nemá šanci domluvit se na způsobu soužití, které by vedlo k pokoji a k spokojenému životu. Naší vlasti…

HOMILIE O VĚROZVĚSTECH

Promluva na slavnost svatých Konstantina a Metoděje V rámci své přípravy na promluvu, tzv. homilii, jsem si řekl, že vás i sebe sama znovu seznámím s tím, co vlastně homilie má být. Otevřel jsem církevní dokumenty a nalezl jsem:

PROKOPOVO TICHO

Promluva na památku sv. Prokopa Vstupní antifona mešní liturgie ke svatému Prokopovi, kterou jsme překryli písní, je následující: „Pán ho vedl do ticha a mluvil k jeho srdci.“ Kdybychom studovali pečlivě legendy o svatém Prokopovi, nalezneme v nich…

KRÁL STÁLE POKORNÝ

Promluva 14. neděle Mezidobí A V liturgických textech dnešního dne můžeme pozorovat dvě témata: Kým je Ježíš, respektive, jakého Boha Ježíš reprezentuje a pak jaký postoj má Bůh – Ježíš vůči nám.

PRÁZDNINOVÝ ČAS - POUTNÍ ČAS

Letošní prázdninový čas otevřela v liturgickém kalendáři slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Určitě znáte do růžova kolorované obrázky našich babiček, na nichž je zobrazena postava Ježíše. Na jeho prsou je pak namalováno srdce obepínající trnová…

TŘI DŮLEŽITÉ KNIHY NA MÉM STOLE

Uvnitř svatodušní novény jsem položil na svůj stůl tři knihy: Katechismus katolické církve, Kompendium Katechismu katolické církve a Katechismus katolické církve pro mladé (Youcat). Položil jsem je vedle sebe s posvátnou bázní, neboť se mohou stát…

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM V DOLANECH

Do Dolan na setkání několika signálních blogerů jsem jel v pokoji. Přesto jsem v autě přemýšlel nad tím, co mne asi čeká. Z pohádky známe svět za zrcadlem. Za rouškou nicků, zveřejněných fotografií, se jistě neskrývá fantazie, ale skuteční lidé,…

OSLAVA SVĚDKŮ KRISTOVÝCH

Promluva na slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Nedávno jsem diskutoval s jedním člověkem o Písmu svatém a o paradoxních místech, které obsahuje. V takových a podobných debatách hovor vždy přesouvám na otázku interpretační autority. Existuje? Ano,…

PROMLUVA K ŽEHNÁNÍ PRAPORU SDH ROZSTÁNÍ

Dovolte mi, abych svou promluvu, nebo řekněme komentář začal jak se říká „od lesa“. Poslední prapor, který jsem žehnal, byl obecní, tam, kde jsem doma. Je to vesnice, která za posledních dvacet let prošla proměnami. Po roce 1989 se většina obyvatel…

NEZAPOMEŇ NA EUCHARISTII

Promluva na slavnost Těla a Krve Páně A Dokážu si představit, jak to s někým citlivým může zacloumat, když si uvědomí, na co všechno nemá zapomínat a co všechno si má pamatovat a co všechno neměl zapomínat, a přesto zapomněl.

ŠKOLNÍ ROK JAKO PARTIE POKERU

Projev při nástupu školy k ukončení školního roku Dovolte mi použít jedno přirovnání, které samozřejmě v mnohých rovinách pokulhává, proto bych vás rád poprosil, abyste z tohoto obrazu přijali jen to, co jím chci říct.

VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ

Vojenské střední školy v Moravské Třebové 2011 Celý minulý týden byly znát přípravy. Parkoviště před štábem se vyprázdnilo a začali se na něm vyrovnávat čety, probíhaly nácviky slavnostního pochodu – stále znova a znova. Přijela firma, aby posekala…

KRAJINNÝ AREÁL LEŽÁKY

Minul jsem dopravní značku označující obec: Ležáky. Přivítalo mne místo, které je však výjimečné. Nejsou v něm domy, respektive byly v něm domy až do 24. června 1942, kdy byly vypáleny a srovnány se zemí jako trest za účast na protifašistickém…

SLUNNÝ DEN DOZRÁVAJÍCÍCH TŘEŠNÍ

Bylo období, kdy jsem doslova hltal jednu knihu Bohumila Hrabala za druhou. Jednotlivá díla jsem si půjčoval z knihovny, přečetl je a zase je vrátil. Zůstala však atmosféra, průsečík nálad, postojů a prostředí. Stane se mi čas od času, že se v tomto…

BOŽÍ TĚLO A LIDSKÝ CHLÉB

Vzduch je obtěžkán vůněmi rozkvetlých lip, oko se sytí pohledem na červeň vlčích máků, v ústech se rozplývá chuť třešní a jahod a po déšť je cítit ozónem. Byl jsem překvapen, jak vysoké je už obilí. Začíná léto. V církevním katolickém kalendáři je…

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V LEŽÁKÁCH

Promluva na Slavnost Nejsvětější Trojice při 69. výročí ležácké tragédie Dnešní den je v liturgickém roce římskokatolické církve věnován oslavě Nejsvětější Trojice, to však vůbec nevadí připomínce tragických událostí v této obci, ba naopak.

JAKO OTCOVÉ

Na svátek sv. Bartoloměje se čte evangelium o jeho setkání s Ježíšem. Víme, že Bartoloměj – Natanael „seděl pod fíkem“ (Jan 1, 48). Dočetl jsem se a již jinde jsem o tom psal, že obrat „sedět pod fíkovníkem“ znamená studovat svatá Písma: „Blaze muži…

ANTONÍN NEHLEDÁ JEN ZTRACENÉ VĚCI

Promluva na památku sv. Antonína z Padovy Moc mi nehrají chlapi, kteří ve své ruce třímají místo meče, hole, kříže nebo pluhu květinu, natož lilii. Promiňte sv. Josefe i sv. Antoníčku, ale je to tak, ať si kdo chce, co chce říká o symbolech. Vždyť i…

ZDRAVÍM VŠECHNY

doslechl jsem se, že mezi našimi vojáky v Afg existuje vůle získat určitou finanční podporu pro rodinu afghánského tlumočníka, který zahynul při výbuchu, tak jako náš voják, před několika dny. Vzhledem k tomu, že to byl místní tlumočník, nikoli…

POVOLANÍ K SEDMDESÁTISEDMINÁSOBNÉMU MILOSRDENSTVÍ

Promluva na Slavnost Seslání Ducha Svatého A „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (…) Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20, 21.23) Tato slova…

OPOMÍJENÁ REPREZENTACE

V pátek 10. června proběhne poslední rozloučení s rotmistrem Robertem Vyroubalem, který padl 31. května v Afghánistánu. Dovolte mi rozdělit se o osobní myšlenku, která mne v návaznosti na tuto událost napadla.

NOŘENÍ SE DO FILOSOFIE VÝCHOVY RADIMA PALOUŠE

(následující text berte, prosím, se velikou rezervou) ÚVODEM Práce, která se začne uskutečňovat pozorným čtením vyučujícího, má podobu horkého odpoledne stráveného v akvaparku. Všechny vnější podmínky nahrávají touze rochnit se ve vodě, potápět se,…

DUCH SVATÝ V NÁS "SEŘIZUJE ČAS"

Promluva 7. neděle velikonoční A „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili“ (Sk 1, 14). Zkušenost s Duchem svatým děláme: „v Písmu, které inspiroval; v tradici, jejímiž stále aktuálními svědky jsou církevní otcové; v učitelském úřadu církve, který…

I NA ZEMI

Promluva na slavnost Nanebevstoupení Páně „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Mt 28, 18). Ježíšovo konstatování mi dnes přišlo pro slavení liturgie slavnosti Nanebevstoupení Páně podstatné. Hlavně jsme si tam všímal slova „i na zemi“.…

NOHAMA NA ZEMI

Nacházíme se na konci Velikonoční doby. Ano, rozumíte správně, křesťané slaví svátky Vzkříšení padesát dní. Tento týden se nacházíme mezi slavností Nanebevstoupení Páně a Sesláním Ducha svatého. Jaké je poselství těchto událostí?

ROZHNĚVANÝ TVOŘIVÝ

Když jsem se osobně setkal s prof. PhDr. Jaro Křivohlavým, CSc. a strávil v jeho přítomnosti velice pěkný večer, uchvátil mne svou osobitostí a řekněme lidovým řešením těch nejzašmodrchanějších problémů, a rovněž vzhledem k úctyhodnému věku, svou…

JAKO PTÁCI

Po přijímání jsem se posadil. Lidé dozpívali. Nastala chvíle ticha, ve které bychom měli přebývat s tím, kterého jsme přijali. Skrze otevřená okna a dveře kaple bylo slyšet ptáky, jak zpívají. Napadl mne příměr, který je velice neumělý, ale někoho…

UČIŇ MÍR

Zpracovával jsem fotky z prezentace sebeobrany, jaká se učí na naší (vojenské) škole. Pustil jsem si k tomu muziku od The Webb sisters (zde). Píseň mě zaujala natolik, že jsem ji nakonec věnoval více pozornosti než samotným fotografiím a přemýšlel…

CHCE TO ČINY

Promluva 6. neděle velikonoční A „Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil“ (Sk 8, 6). Skutky musí doprovázet slova. Slova bez skutků se stávají mlácením do plechu, do prázdné slámy, nebo…

K NOCI KOSTELŮ

V pátek proběhne Noc kostelů. Média poslední dobou chrlí články o různých nabídkách: od slaňování a opékání buřtů až po modlitby, duchovní rozhovory a kulturní programy.

DĚTEM O KOSTELE NA KŘIŽÁKU

„Petře, mohl bys provést jednu školu po kostele na Křižáku?“ Oslovil mne známý hlas v telefonu. Souhlasil jsem, ale pak mi začalo docházet, k čemu jsem se nabídnul. Kostel Nalezení Svatého Kříže na Křížovém vrchu nad Moravskou Třebovou stojí…

DOBRÝ, DOKONALÝ, KRÁSNÝ

Promluva 4. neděle velikonoční A „Ego eimi ho poimen ho kalos – Já jsem dobrý pastýř“ (Jan 10, 11). Schválně jsem se pokusil přepsat tento Kristův výrok řecky, protože v řeckém jazyce má charakteristika „dobrý“ i další významy.

S POUTY SVOBODNĚ

Během jedné z příprav na biřmování dočítali mladí Skutky apoštolské. Již dlouho jsem je nečetl, a proto jsem se velice bavil. Posuďte sami: Naskočíme do děje v moment, kdy apoštol Pavel hájí svou víru před králem Agrippou:

ANDĚLSKÁ DŘINA A VTIP

Je pozdě v noci, jsem již takřka „mrtvý“, ale nedá mi to nepodělit se o jeden postřeh, který jsem nabyl při hlásání evangelia při mešní liturgii, kterou jsem právě slavil.

HORIZONTY

Před týdnem jsem jel autem na otočku do Říma. Vstával jsem velice časně a večer jsem usínal ve „Věčném městě“. Tři dny nato jsem přes noc jel domů.

NA CO VŠECHNO SE DÁ MYSLET PŘI MŠI

Seděl jsem na studentské mši, poslouchal kázání a přemýšlel. Hlavou se mi honilo velice mnoho neodbytných myšlenek.

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

Během svého studia pedagogického minima jsem se dostal k zajímavé myšlence, kterou bych chtěl na tomto místě tlumočit a rozvíjet: Jako v naší zkušenosti zakoušíme vždy zkušenost celou, jako v ní „vše souvisí se vším“, takže každý nový poznatek…

PETR PIŤHA

(seminární práce) Úvod Jsem velice potěšen, že mohu na této akademické půdě představit osobnost, které si nesmírně vážím jak po lidské, tak po profesní stránce. Je jí Prof. PhDr. Petr Piťha. Na následujících stránkách představím některá jeho…

NEKROLOG OTCE BOHUMÍRA ČUHELA

V závěru Neděle Božího milosrdenství 1. května 2011 zemřel na svitavské faře otec Bohumír Čuhel. Mám velikou touhu ohlédnout se za touto osobností, kterou jsem mohl letmo poznat.

I KNIHY STÁRNOU

PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky, 2. díl, Vývoj člověka od patnácti do třiceti let. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967, č. 74-06-15. Během přednášek z psychologie nám byla doporučena četba knihy Václava Příhody…

PRÁCE

Promluva na 2. neděli Velikonoční 1. května 2011 Dnešní den je velice plodný. Slavíme neděli „in albis“, kterou se završuje velikonoční oktáv. Jsme generací, která je svědkem přeznamenání tohoto prastarého titulu na neděli Božího milosrdenství …

MOUDROST SRDCE

(příspěvek do ročenky školy) Jsem velice vděčný, že mohu věnovat letošním maturantům nějaké to slovo povzbuzení. Chvíli jsem přemýšlel o tématu, až se mi vybavil verš z biblických žalmů: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“ (Žalm…

VELIKONOČNÍ ODPOČINUTÍ

Pročítaje knihu Radima Palouše K filosofii výchovy, napadá mne mnoho myšlenek, o které mám potřebu se rozdělit. Nabízí se navázat na filosofa úvahou více teologickou.

BÝT KŘESŤANEM

Nedávno jsem odpovídal na jeden velice složitý pletenec dotazů. Rozhodl jsem se proto, že se pokusím jednoduchým způsobem reflektovat svou víru. Už nyní pozoruji, jak nedokonale jsem vše formuloval. Přesto si myslím, že by se následující text mohl…

HOSTINA Z PLODŮ STROMU ŽIVOTA

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně „Proto Hospodin Bůh vyhnal (člověka) ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu…

VĚTREM ZMÍTANÍ, ÚTĚCHY ZBAVENÍ

Promluva na Bílou sobotu Mám v tuto chvíli prodloužit naslouchání Božího slova o promluvu. Přiznávám se, že se mi příliš nechce zasahovat do plynutí liturgie. Proto má slova budou jen opakováním jedné myšlenky mezi tolika ostatními, které se usazují…

KOMU PATŘÍ FILOSOFOVÁNÍ?

Stává se mi, že když začnu číst nějakou knihu a je dobrá, zastavím se někde na prvních stranách a nemohu dál, dokud neformuluji svůj objev a nerozdělím se o své nadšení z autorovy myšlenky. Tak tomu bylo i v případě knihy K filosofii výchovy od…

SOUCIT

Promluva na Velký pátek „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj,…

VELIKONOCE KULMINUJÍ

Velikonoční svátky kulminují. Ale co si pod velikonočními svátky představit? Jak je prožít? Tyto otázky mne napadají jako křesťana, který chce nabídnout tyto dny nejen jako nepracovní, ale jako dny slavnostní.

NEBOŤ PRÁVĚ DNES

Promluva na Zelený čtvrtek „Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu“ (Ex 12, 3). „Nový zákon je skryt ve Starém, zatímco Starý je odhalen v Novém zákoně“ (sv. Augustin; in KKC 129). Těžko lze pochopit…

KONSTANTY A PROMĚNNÉ

Promluva na středu Svatého týdne „On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci“ (Iz 50, 4). V našem životě jsou nějaké konstanty a nějaké proměnné. Rozhodně moje promluva nebude obsahově vyčerpávající, ale jako vždy je…

STAČÍ NEBO NESTAČÍ?

Promluva na úterý Svatého týdne „Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci.“ (Iz 49, 2) Když jsem studoval na univerzitě, profesor na Starý zákon nám přibližoval starobabylónské…

NÁVŠTĚVA AŽ Z NOVÉHO ZÉLANDU

Dne 18. dubna navštívil areál Vojenské střední školy pan Ross Vincent z Nového Zélandu. Tchán pana Vincenta byl v průběhu II. světové války čtyři roky vězněn v důstojnickém lágru, který byl zřízen v prostorách naší školy.

KŘÍŽOVÁ CESTA S VOJÁKY

Nedávno jsem si uvědomil, že vojáci a vůbec „muži ve zbrani“ doprovázeli Krista na celé jeho křížové cestě: od zatčení v Getsemanech až do chvíle vzkříšení. Byli tam přítomni s různými úmysly, v různém rozpoložení: někteří svou službu prožívali jako…

SLUŽEBNÍCI LIDU

Promluva na pondělí Svatého týdne „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,…

BULVÁR

Promluva na Květnou neděli A V žádném případě si nechci dělat z ničeho legraci, jen mi jde v následujících okamžicích o konfrontaci. Dovolím si citovat tři texty a jsem zvědavý, jak rychle se zorientujete:

POLEMIKA

PRŮCHA, Jan. Učitel: Současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 160 s. ISBN 80-7178-621-7. Nejprve si dovolím vyjasnit východiska, na jejichž základě si dovolím tázat se a polemizovat s obsahem jedné kapitoly knihy. Nejsem zkušený…

MORAVSKOTŘEBOVSKÝ FESTIVAL DNY SLOVENSKÉ KULTURY

Zúčastnil jsem se zahájení 16. ročníku moravskotřebovského festivalu Dny slovenské kultury. Přiznám se, že na mne nepůsobí ani tak seznam oficiálních hostí, jako spíše drobné detaily, které se stávají skutečným bohatstvím tohoto festivalu, mezi…

KRISTOVÝM SMRT NEPANUJE

Děkuji za možnost otevřít prostřednictvím svého zamyšlení spolu s vámi Velikonoce. Nacházím dvě východiska, o kterých chci odvíjet tok svých myšlenek. Prvním jsou adresáti: Pro koho vlastně skládám slova a buduji z nich text? Rozhodně se neobracím k…

NAD HROBEM

Promluva 5. neděle postní A „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich … vyvedu vás ven“ (Ez 37, 12-13). Když zavřu oči a pokusím se představovat si Hospodina, který vyslovuje tento příslib, pak se mi na prvním místě vybaví beranidlo. Bůh používá…

POHŘEB JEDNÉ BABIČKY LUDMILY

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti…

BAROKNÍ JEZUITSKÁ GYMNÁZIA

(recenze) BOBKOVÁ – VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní život učitele a žáky jezuitského gymnázia. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 280 s. ISBN 80-246-1082-5. Podnětem otevřít a přečíst si tuto studii byla určitá dezinformace představení jezuitů…

NEPATRNÝ DRAHÝ ŠPERK

(recenze) ALTRICHTER, Michal: Otec Špidlík mezi námi, Refugium Velehrad-Roma s.r.o, Olomouc 2011, 44 s. Jsou knihy objemné, mnohasetstránkové, čtivé i pro studium. A jsou brožurky o několika stránkách, které někdo vydá jako nějaký samizdat, v němž…

POKUŠENÍ KRISTA KNĚZE

Už dobré tři neděle nosím v hlavě evangelium o pokušení Ježíše na poušti v souvislosti se třemi velikými pokušeními nás kněží. Nedá mi to spát, musí to jít ven. Čas asi uzrál. Nepíšu dokonalá propracovaná díla, spíše to jsou zastavení na cestě.

KDYŽ SE KÁCÍ LES, LÉTAJÍ TŘÍSKY

Promluva 4. neděle postní A „,Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?‘ Ježíš odpověděl: ,Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.‘“ (Jan 9, 2-3) Učedníci reagují tak,…

NENECHEJ VĚČNOST UTÍKAT KOLEM SEBE

Promluva 3. neděle postní A „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ (Jan 4, 14) Tak se naplňuje předobraz skály, která se pod úderem Mojžíšovy…

ACH JO

Jak se žije takovému člověku, který popostrkuje pravdu tam, kam se mu hodí? Který nikdy nejedná přímo, ale vždy za zády? Který je schopen do očí lhát, aniž by se začervenal? Znám takové lidi: slizouni, kličkaři, prospěcháři, lháři, demagogové,…

PŘED NAŠIMA OČIMA

Promluva 2. neděle postní A „A byl proměněn před jejich očima“ (Mt 17, 2). Dlouho jsem hledal slova, abych mohl otevřít tajemství proměnění, ale na nic kloudného jsem nenarazil. Ježíš zakázal učedníkům o této události mluvit. Tajemství je možné…

ŽIVOT

Večer jsem zaslechl zvučný hlas kosa. Spatřil jsem první kvítko jaterníku. Je tu jaro. Den se prodlužuje, teplota stoupá. Světlo vítězí nad tmou, život nad smrtí.

VÍRA

Zase jsem slyšel názor, že víra je pro lidi pouhou berličkou v tvrdém údělu. „To není tak,“ reagoval jsem, aniž bych vysypal z rukávu pádné a přesvědčující argumenty. Skutečně, už tolikrát jsem se s tímto názorem setkal, pokaždé mi byl tak nějak…

NADĚJE

I přesto že nejsme kočovníci, celý život putujeme. „Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné,“ zpívá se v jedné písničce. Stále máme před očima nějaký obzor, za kterým se ukrývá další a další a další. Motorem nám je naděje.

LÁSKA

„Kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje“ (Bible, 1. list Korintským 13). Dovolím si směle tvrdit, že všechno dobré, co v životě potkáme nebo učiníme je utkáno z lásky. Byli…

POKUŠENÍ

Promluva 1. neděle postní A „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla“ (Mt 4, 1). Každý z nás byl někdy nemocný nebo jinak oslabený, každý z nás zažil, že oslabeným byl někdo blízký. Kolem takového člověka pak chodíme po…

NESCHOVANÍ

Jeden kněz mne zaujal myšlenkou: „Kdo se modlí, nemá problém se svátostí smíření. Modli se a poznáš své hříchy.“ Přemýšlel jsem o té myšlence a musím jí dát za pravdu. Vždyť i Adam s Evou se schovali před Bohem, když okusili plodu zakázaného stromu.…

ALMUŽNA

Slovo almužna někomu zní možná až trochu hanlivě. Hodně se používá ve smyslu velice nízkého platu. Pro postní období, které právě začíná, je však toto slovo klíčové.

NE KAŽDÝ

Promluva 9. neděle mezidobí A Každý kněz zažil na svých cestách nebo na různých rodinných sešlostech muže staršího středního věku, který si přisednul a začal vést konverzaci: „Pane faráři, já jsem jako malý ministroval. – Dokonce jsem ministroval…

NOVÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP

V souvislosti s aktuálním jmenováním královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála zde se nabízí příležitost vyložit, kým vlastně tento církevní představitel je, co je náplní jeho služby a co je možné od něho očekávat.

TEMPI FORTI

V nadcházejícím týdnu vstupují křesťané do období, kterému se říká „silné“ – otevírá se postní čtyřicetidenní. Význam Popeleční středy je připomenout si svoji lidskou křehkost, konečnost a bohužel ubohost. Tento den nastavuje zrcadlo do našeho nitra…

MÓDA

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ (Mt 6, 31-32) Ježíš se ve své „řeči na hoře“…

VSTŘÍCNOST

Před nedávnem mi zvonil telefon. Nestihl jsem ho vzít. Volal jsem zpátky, ale nešlo to. „Zavolají jindy,“ řekl jsem si. A skutečně. „Dobrý den, měl byste čas na krátký monitorovaný rozhovor,“ ozval se velice příjemný hlas. Čas jsem měl, a tak jsem…

OBRÁCENÍ TVOŘÍ SLUŽEBNÍKY

Promluva na Svátek stolce svatého apoštola Petra „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel jí nepřemohou“ (Mt 16, 18). Dnešním svátkem prosí papež o modlitbu za svou službu.

NAŠE MALÉ VÁLKY

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nebeský Otec dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé“ (Mt 5, 45). Jsou skutečnosti a roviny našeho života, které je potřeba přijmout jako určitou konstantu. Jedou z nich je…