NEZEMŘEŠ ANI TY

Promluva 11. neděle mezidobí C V textech dnešní neděle se mi propojilo logicky první čtení a evangelium. Dovolím si citovat verše, které považuji za klíčové:

JEŽÍŠ A ZELENÝ MOZEK

Promluva 9. neděle Mezidobí C „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ (Lk 7, 6-7) Období, kdy veliké procento mužů zakusilo radosti i…

JADRNÉ SLOVO

Doplňuji kázání cyklu C tentokrát 8. neděle mezidobí „Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce“ (Sír 27, 6). Nedávno jsem uvažoval o mluvě vojáků z povolání, se kterými se setkávám. Když přicházím ráno do…

NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nevím, možná jsem naprosto mimo mísu, všem je to jasné, a tento nahodilý výron mých myšlenek je k ničemu. Přečetl jsem si v jednom článku: „Vzniká ve mně pocit, že problematika kolem přerušování (čili ukončování) těhotenství je mezi věřícími (nebo…

KRÁSA Z HORY PROMĚNĚNÍ

Promluva na svátek Proměnění Páně A „Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: ,Pane, je dobré, že jsme zde …‘“ (Mt 17, 4) Každý rok si čtu na pokračování knihu Raniera Cantalamessy Tajemství Proměnění Páně, letos jsem došel na kapitolu o výše citovaném…

ROZHOVOR SRDCÍ

Promluva 19. neděle mezidobí A „Po ohni hlas tichý, jemný“ (1 Král 19, 12). Každý křesťan dříve či později učiní podobnou zkušenost, jako prorok Eliáš. Je však na každém, jestli půjde zkušenosti setkání s Bohem vstříc. Eliáš zakouší veliké Boží divy…

POUTNÍK A RYTÍŘ

Promluva 18. neděle mezidobí A (poutní homilie ke sv. Jakubu v Jičíně) „Svatořečením některých věřících, to je slavnostním prohlášením, že tito věřící hrdinsky uskutečňovali ctnosti a ve svém životě byli věrni Boží milosti, církev uznává moc Ducha…

HŘÍCH - SMRT - PEKLO

Promluva 18. neděle mezidobí A „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Řím 8, 35) Do poznámkového bloku jsem si napsal otázku: Je však přeci jen něco, co nás může odloučit od lásky Kristovy? Hledal jsem a nalezl. Nejsou to příčiny vnější, vždyť „víme,…

KE KATECHEZI O MŠI SVATÉ A ŽIVOTĚ

Zamyšlení Připravuji se na katechezi, jejímž tématem je „mše svatá a život“. Základní tezí, z níž vycházím je skutečnost, že pro pokřtěného – biřmovaného katolíka je mše vedle občasné svátosti smíření, denní modlitby a ojedinělého jiného duchovního…

GORAZD

Promluva na památku sv. Gorazda „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole“ (Mt 13, 44). Připomínáme si památku na sv. Gorazda a druhy. Pojďme objevit…

« novější 1 28 54 81 94 95 96 97 98 99 100 107 starší »