ZÍTRA SAMOZŘEJMOST

Promluva 18. neděle mezidobí B „Hospodin řekl Mojžíšovi: ,Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.‘“ (Ex 16, 4) Stále mi v uších zní slova…

KRÁLOVNA ANDĚLŮ

Promluva na slavnost Porciunkule – 2. 8. Z tohoto skutečně svatého místa a Božího příbytku, zvláště drahého srdci svatého Františka, jsi stále volala všechny lidi k Lásce.“ (Modlitba z Porciunkule, Františkánský uzuál. Karmelitánské nakladatelství.…

RYBOLOV UŽ ZAČAL

Promluva na čtvrtek 17. neděle mezidobí II. cyklus „Nebeské království je podobné…“ (Mt 13, 47) Měli bychom začít poznávat Písmo, měli bychom ho znát, protože se nám může život scvrknout na jednu nemocniční postel a tehdy se ukáže, jak umíme žít do…

POHLADÍ, POHLÉDNE, POVZBUDÍ

Promluva na památku svatého Alfonsa Marie z Liguori Na životě světců je vždy zajímavý moment jejich konverze nebo prozření, rozhodnutí, bod zvratu. To je ono nalezení nejvzácnější perly, o kterém jsme slyšeli v evangeliu: „(Když obchodník) objeví…

K VYŠŠÍM CÍLŮM

Promluva na památku sv. Ignáce z Loyoly „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1 Kor 10, 31). Charakterizovat osobnost svatého Ignáce z Loyoly ve světle Boží moudrosti v jediné promluvě není dost dobře možné.…

ROZCVIČKA

V hlavě se nám slova točí, krkem hýbem: Ano – Ne! Mrkají nám obě oči. Pusa! Ať tě nekousne. Ramena se pohupují dopředu i dozadu. Prsty se ve stříšku spojí: Vlnu! Nebuď pozadu. V pase tělo ukloníme, ruka země dotkne se. Zdali příště uvidíme běhat…

ZBÝVÁ I PRO TEBE

Promluva 17. neděle mezidobí B „Když se nasytili, řekl svým učedníkům: ,Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!‘ Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.“ (Jan 6, 12-13…

GAMALIEL A JEŽÍŠ V MEŠNÍM ČTENÍ

Promluva na pátek 2. velikonočního týdne „Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; a řekl…“ (Sk 5, 34-35a) Můžeme se něčemu přiučit „ve škole“ Gamaliela? Jistě. Moudrosti zkoumat, zda je nějaký…

MÍR JE KLID ŘÁDU

Promluva na památku sv. Šarbela – 24. 7. „Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.“ (Mich 7, 18) Toto Boží slovo pronesené ústy proroka Micheáše…

LÁSKA SVATÉ BRIGITY

Promluva na svátek svaté Brigity Švédské „A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Gal 2, 20). Svatá Brigita ve svých dvanácti letech slyšela kázání o utrpení Páně. Dotklo se jí…

« novější 1 29 57 81 82 83 84 85 86 87 113 starší »