POSUNUJE RUČIČKY NAŠICH HODINEK

Promluva na středu 15. neděle mezidobí II. cyklus „Běda Asýrii, metle mého hněvu, té holi, skrze kterou projevím svůj hrozný hněv“ (Iz 10, 5). Před očima se mi objevila freska stropu presbytáře moravskotřebovského farního kostela, na které je v…

KÁRAJÍCÍ JEŽÍŠ

Promluva na úterý 15. neděle mezidobí II. cyklus „Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání“ (Mt 11, 20). Velmi záleží, jak budeme tvrdé Ježíšovo slovo interpretovat, protože na tom závisí celkový…

ZÁKLAD MISIOLOGIE

Promluva 15. neděle mezidobí B „Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy“ (Mk 6, 7). Podle biblistů bylo prostředí, kde se zrodilo Markovo evangelium, velice živé – „misionářská komunita“. Ten, kdo uvěřil…

POVOLÁVÁNÍ MATOUŠŮ

Promluva na pátek 13. neděle mezidobí II. cyklus „Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: ,Pojď za mnou!‘ On vstal a šel za ním.“ (Mt 9, 9) V jediném verši je geniálně vyjádřena dynamika Božího povolání a…

UČÍME SE PROROKOVAT?

Promluva 14. neděle mezidobí B „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině“ (Mk 6, 4 liturgický překlad). Je zvláštní, že všichni jsme proroci a že všichni jsme proroky ve své vlasti, ve své rodině, zde ve…

PLODY LÁSKY SVATÉHO PROKOPA

Promluva na památku svatého Prokopa – 4. 7. „Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat…

POCHYBY

Promluva na svátek sv. Tomáše – 3. 7. „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“ (Jan 20, 25). Kdykoliv slyším Tomášova slova, fascinuje mě, že si to mohl dovolit.…

ŽIVOTEMNAPLŇUJEŠ

Promluva 13. neděle mezidobí B Znovu jsem otevřel lekcionář a rozjímal texty 13. neděle mezidobí B. Zaujalo mne ještě něco dalšího, než co jsem si připravil na promluvu.

BOŽÍ BOJOVNÍCI Z POSLEDNÍ DOBY

Promluva na památku Svatých prvomučedníků římských „Jak je psáno: ,Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.‘ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Řím 8, 36-37) To jsou biblické verše z…

TERAPIE

Promluva 13. neděle mezidobí B „A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu.“ (Mk 5, 25-26) Na někom se nemoci…

« novější 1 29 56 81 82 83 84 85 86 87 111 starší »