ZÁZRAK SCHOVANÝ ZA ROUŠKOU PŘIROZENOSTI

Promluva 19. neděle mezidobí B Vzorové kázání Božího slova se ukrývá mimo jiných míst Nového zákona také v příběhu Emauzských učedníků, kde Ježíš – tajemný poutník – rozehřívá a rozpaluje srdce těch dvou skleslých a zklamaných. Natolik roznítí…

UCHVÁTILA BOHA

Promluva na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – 9. 8. „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za…

ZÍTRA SAMOZŘEJMOST

Promluva 18. neděle mezidobí B „Hospodin řekl Mojžíšovi: ,Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.‘“ (Ex 16, 4) Stále mi v uších zní slova…

KRÁLOVNA ANDĚLŮ

Promluva na slavnost Porciunkule – 2. 8. Z tohoto skutečně svatého místa a Božího příbytku, zvláště drahého srdci svatého Františka, jsi stále volala všechny lidi k Lásce.“ (Modlitba z Porciunkule, Františkánský uzuál. Karmelitánské nakladatelství.…

RYBOLOV UŽ ZAČAL

Promluva na čtvrtek 17. neděle mezidobí II. cyklus „Nebeské království je podobné…“ (Mt 13, 47) Měli bychom začít poznávat Písmo, měli bychom ho znát, protože se nám může život scvrknout na jednu nemocniční postel a tehdy se ukáže, jak umíme žít do…

POHLADÍ, POHLÉDNE, POVZBUDÍ

Promluva na památku svatého Alfonsa Marie z Liguori Na životě světců je vždy zajímavý moment jejich konverze nebo prozření, rozhodnutí, bod zvratu. To je ono nalezení nejvzácnější perly, o kterém jsme slyšeli v evangeliu: „(Když obchodník) objeví…

K VYŠŠÍM CÍLŮM

Promluva na památku sv. Ignáce z Loyoly „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1 Kor 10, 31). Charakterizovat osobnost svatého Ignáce z Loyoly ve světle Boží moudrosti v jediné promluvě není dost dobře možné.…

ROZCVIČKA

V hlavě se nám slova točí, krkem hýbem: Ano – Ne! Mrkají nám obě oči. Pusa! Ať tě nekousne. Ramena se pohupují dopředu i dozadu. Prsty se ve stříšku spojí: Vlnu! Nebuď pozadu. V pase tělo ukloníme, ruka země dotkne se. Zdali příště uvidíme běhat…

ZBÝVÁ I PRO TEBE

Promluva 17. neděle mezidobí B „Když se nasytili, řekl svým učedníkům: ,Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!‘ Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.“ (Jan 6, 12-13…

GAMALIEL A JEŽÍŠ V MEŠNÍM ČTENÍ

Promluva na pátek 2. velikonočního týdne „Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; a řekl…“ (Sk 5, 34-35a) Můžeme se něčemu přiučit „ve škole“ Gamaliela? Jistě. Moudrosti zkoumat, zda je nějaký…

« novější 1 28 54 75 76 77 78 79 80 81 107 starší »