ZBÝVÁ I PRO TEBE

Promluva 17. neděle mezidobí B „Když se nasytili, řekl svým učedníkům: ,Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!‘ Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.“ (Jan 6, 12-13…

GAMALIEL A JEŽÍŠ V MEŠNÍM ČTENÍ

Promluva na pátek 2. velikonočního týdne „Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; a řekl…“ (Sk 5, 34-35a) Můžeme se něčemu přiučit „ve škole“ Gamaliela? Jistě. Moudrosti zkoumat, zda je nějaký…

MÍR JE KLID ŘÁDU

Promluva na památku sv. Šarbela – 24. 7. „Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.“ (Mich 7, 18) Toto Boží slovo pronesené ústy proroka Micheáše…

LÁSKA SVATÉ BRIGITY

Promluva na svátek svaté Brigity Švédské „A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Gal 2, 20). Svatá Brigita ve svých dvanácti letech slyšela kázání o utrpení Páně. Dotklo se jí…

DUCHOVNÍ OBNOVA NA HOJEŠÍNĚ

Slíbil jsem, že vydám dobré svědectví místu, kde jsem byl necelé čtyři dny na duchovní obnově. Je to Hoješín, řeholní dům školských sester františkánek. Kvůli kněžským povinnostem jsem přijel až v pondělí odpoledne. Nebylo pěkné počasí, ale to mně…

ODPOČIŇ SI

Promluva 16. neděle mezidobí B „Ježíš jim řekl: ,Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!‘ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.“ (Mk 6, 31) Nepochybně všichni jsme se zúčastnili nějakého…

MILOSRDENSTVÍ MATEK A VĚŘÍCÍCH

Promluva na pátek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné“ (Mt 12, 7) Poctivý pravidelný svátostný život může mít i svá úskalí. Jedním z nich je „zákonictví“. Život…

POJĎME ODPOČINOUT

Promluva na čtvrtek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Svíjeli jsme se jako těhotní, a porodili jsme jen vítr“ (Iz 26, 18a) Jsem muž a nevím, jaké to je rodit děti. A už vůbec si nedokážu představit, jaké pocity by mohla mít žena, která by přes bolesti…

POSUNUJE RUČIČKY NAŠICH HODINEK

Promluva na středu 15. neděle mezidobí II. cyklus „Běda Asýrii, metle mého hněvu, té holi, skrze kterou projevím svůj hrozný hněv“ (Iz 10, 5). Před očima se mi objevila freska stropu presbytáře moravskotřebovského farního kostela, na které je v…

KÁRAJÍCÍ JEŽÍŠ

Promluva na úterý 15. neděle mezidobí II. cyklus „Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání“ (Mt 11, 20). Velmi záleží, jak budeme tvrdé Ježíšovo slovo interpretovat, protože na tom závisí celkový…

« novější 1 26 52 71 72 73 74 75 76 77 102 starší »