KAŽDÝ TOHO MÁ NA NESENÍ DOST

Promluva 6. neděle mezidobí A „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit“ (Mt 5, 17). Svatý Matouš nás ve svém evangeliu neustále konfrontuje s předobrazy a proroctvími Starého zákona a…

EFFATHA

Promluva na pátek 5. neděle mezidobí II. cyklus „Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku“ (Mk 7, 32). Vždy, když naslouchám tomuto evangeliu o uzdravení hluchoněmého, vzpomenu si na drobný obřad pod…

SKUTKY, KTERÉ NÁM BŮH PŘICHYSTAL

Promluva 5. neděle mezidobí A „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mt 5, 16). „Milostí tedy jste spaseni skrze víru,“ píše apoštol Pavel v listě Efezským a pokračuje: „Spasení…

DOPŘEDU SE ZAVÁZAT

Když za mnou přicházejí lidé ke zpovědi, mimo jiného si někteří z nich ukládají předsevzetí. Když upřeme pozornost k tomuto slovu, tak v něm uslyšíme „dopředu se zavázat“. K volbě kajícníků neopominu říci, že by jejich dobré předsevzetí mělo být…

ŘEČ K VERNISÁŽI I. SVĚTOVÁ VÁLKA

Městské muzeum Frýdlant, budova radnice, 3. února 2014 Anglický romantický básník a politický aktivista Georgie Gordon Noel Byron prý prohlásil: „Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky.“

PROČ PŘICHÁZÍME MY?

Promluva na Svátek Uvedení Páně do Chrámu – 2. 2. „I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.“ (Mal 3, 1) Josef a Maria čtyřicet dní po narození Ježíše „přinesli…

SVÍTÍCÍ SLOVO

Promluva na čtvrtek 3. neděle v mezidobí II. cyklus „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?“ (Mk 4, 21) V biblickém komentáři jsem si ke dnešnímu evangeliu přečetl: „Po podobenství o rozsévači Marek řadí za…

PŘÍSAHA

Původ přísahy a přísahání je v naší civilizaci spojený s náboženským úkonem. Vzniká ve chvíli, kdy lidské slovo nemá váhu, kdy může být klamavé, a proto se přísahající odvolává na autoritu bohů či Boha jako garanta naprosté pravdy.

NEJEDNOTA

Promluva 2. neděle mezidobí A „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení“ (1 Kor 1, 10). Po skončení týdne modliteb za…

ČIŇTE POKÁNÍ

Promluva 3. neděle mezidobí A „Od té chvíle začal Ježíš kázat: ,Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.‘“ (Mt 4, 23) Také vám přijde, jako kdyby činění pokání bylo určitým předpokladem vstupu do Božího království? Jan Křtitel vyzýval k…

« novější 1 28 49 50 51 52 53 54 55 82 109 starší »