"MAGNIFICAT" APOŠTOLA PAVLA

Promluva na sobotu 3. neděle postní – Sbírka mší o Panně Marii č. 11 „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8, 31) Jestliže hovoříme o Mariině Magnificat – chvalozpěvu na Boží velikost, která se odrazila v konkrétním životním osudu – pak bychom…

NAVRAŤ SE DO BLÍZKOSTI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Promluva na pátek 3. neděle postní „Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svoji nepravost“ (Oz 14, 2) To jsou přeci nádherná slova pozvání ke vstupu do duchovní obnovy. A nejen. Ozeáš pokračuje: „Vezměte s sebou tato slova…

BŮH JE ROZŠLAPE

Promluva na sobotu 2. neděle postní „Nesetrvá ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství“ (Mich 7, 18b). Velice mne zaujala poznámka k tomuto verši v ekumenickém překladu: „Modly pronárodů jsou kruté a tvrdé, Hospodin je mocnější, dovede…

POSLUŠNOST

Promluva 1. neděle postní A „Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými“ (Řím 5, 19). Jaké téma dnešní hostiny Božího slova jsem zvolil poslušnost. Není to zrovna…

VRÁTIT SE ČI NEVRÁTIT?

Promluva na Popeleční středu „Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný“ (Joel 2, 13). První a druhé čtení nám nabízí téma návratu k Bohu. Ukazuje tedy, že jsme od něho odtrženi. Ačkoli on…

KRÁTKÝ ZPĚV O NADĚJI

Promluva na pondělí 8. neděle mezidobí II. cyklus „Dal nám ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“ (1 Pt 1, 3). Jeden voják mi dnes v rozhovoru hned dvakrát říkal, že on věří, že se narodil a že zemře.…

NAŠE POTŘEBY

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost…“ (Mt 6, 25) Jeden americký psycholog Maslow formuloval pomyslnou pyramidu základních potřeb člověka: 1) fyziologické potřeby; 2) potřeba bezpečí a jistoty; 3) potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti; 4…

V POKUŠENÍ

Promluva na čtvrtek 6. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře“ (Mk 9, 42). Nevím, jak vy, ale ve svědomí si s sebou…

KDO NENÍ PROTI NÁM

Promluva na středu 7. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo není proti nám, je pro nás“ (Mk 9, 40). „Víme, kde církev je, ale nevíme, kde není,“ řekl kdesi, tuším, Tomáš Halík. Jistou hranici mezi věřícím a nevěřícím člověkem, mezi církví a tzv. světem…

NEMSTI SE

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nemsti se“ (Lv 19, 18). Proč každou mešní liturgii církev začíná s úkonem kajícnosti, s prosbou o usmíření? Protože usmířeni asi stále nejsme. A nejen to, abychom „všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,…

« novější 1 28 48 49 50 51 52 53 54 55 82 109 starší »