NEZAVÍREJME OČI PŘED UTRPENÍM DĚTÍ

Promluva na Svátek svatých Betlémských dětí – 28. 12. „On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa“ (1 Jan 2, 2). Vyprávěla mi jedna známá o svém kolegovi z práce, kterému se narodilo první dítě. Prakticky každý…

MUŽI PODLE VZORU OTCE JOSEFA

Promluva na Svátek svaté Rodiny A „Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj domov naplňujeme společenstvím lásky…“ To byla slova vstupní modlitby liturgie dnešního svátku. To mohou být slova modlitby, která…

NESOUHLAS S PRŮMĚRNOSTÍ

Pohřební promluva „Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Síla…

NĚCO Z MEŠNÍ LITURGIE V.

OBŘAD PŘIJÍMÁNÍ Modlitba Páně Většina starozákonních textů - a není jich málo - představují Boha jako otces představou „otec krále“ nebo otec Izraele. Nikdy však ne otec jednotlivce.

UVIDÍME VELIKÉ SVĚTLO

Promluva na Slavnost Narození Páně – A „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo“ (Iz 9, 1). V kanonickém Lukášově evangeliu jsme slyšeli velice stručnou zprávu o narození Ježíše Krista:…

BALÓNKY A BUBLINY

Promluva na Slavnost narození Páně – v noci „Abychom žili rozvážně, spravedlivě, zbožně a v očekávání setkání s Ježíšem, který přišel a přichází“ (srov. Tit 2, 12-13). To jsou moc krásná hřejivá, hladivá a povzbuzující slova. Nevěřím, že by kdokoli…

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2013

Každé i sebemenší dílko má svůj příběh. Vyprávět příběh je vždy zdlouhavější než titulky v bulváru. A moje letošní vánoční přání je s příběhem, který ti vyprávět chci.

VYŽÁDEJ SI ZNAMENÍ

Promluva 4. neděle adventní A „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha“ (Iz 7, 10). V jedné knize jsem četl, že Bůh nedává člověku důkazy o své existenci, ale znamení do kterých vkládá současně tolik tmy, aby ten, kdo nehledá, považoval…

SVĚDECTVÍ SKUTKŮ

„Skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal“ (Jan 5, 36). Ježíš jistě hovoří o skutcích uzdravení, obrácení, odpuštění, vlády nad přírodou a nakonec i o svém vzkříšení. Tyto skutky manifestují, že je Bohem a jaký je jeho Otec v nebesích.

BÝT PROROKEM NEBO S PROROKEM

Promluva na 19. prosince „Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový“ (Lk 1, 17). Jednou jsem měl příležitost vidět Bibli jednoho nekatolického…

« novější 1 27 47 48 49 50 51 52 53 79 105 starší »