ZKLAMANÍ CÍRKVÍ

Promluva na svátek svatého Šimona a Judy – 28. 10. „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině“ (Ef 2, 19). Během svého života jsem se již několikrát setkal s lidmi, kteří byli zklamáni z církve, z jejího…

ŽEHNÁNÍ ZVONIČKY PO REKONSTRUKCI

„Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil…

ZÁKLADNÍ FAKTA O BIBLI

Třetí hodinu náboženské výchovy, kterou jsem v letošním roce vedl, jsem zaměřil na základní znalosti o Bibli a na orientaci v této Knize knih. Mám rád, když uprostřed nás vzniká nějaký obraz, který pomůže lépe zachytit jednotlivé informace. Co tedy…

DOKONALE SPRAVEDLIVÝ

Promluva 30. neděle mezidobí C „Pán je spravedlivý Bůh, nikomu nestraní“ (Sir 35, 12; liturgický překlad). Když jsem se stal knězem a tedy i kazatelem, rozhodl jsem se, že budu především mluvit o Bohu, jako o cíli naší životní pouti, a ne o morálce.…

PROŽIL UTRPENÍ

Promluva na památku svatého Jana Kapistránského – 23. 10. Doposavad jsem neměl možnost kázat na památku svatého Jana Kapistránského, patrona vojenských kaplanů, následovníka svatého Františka z Assisi, horlivého kazatele a muže smíření.

NEOKECÁŠ TO

Promluva 29. neděle mezidobí C Na biblických úryvcích dnešní neděle mne na první přečtení zaujal asi nejvíce následující verš: „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ (Lk 18,…

NEPOČÍTAJÍ KROKY

Mám tendenci říci: „kdysi…“ Takový pocit mám: Kdysi jsem chtěl psát bakalářskou či magisterskou práci na téma „Tanec Boha“. Nebylo to potřeba. Přesto jsem tenkrát svou ideu konzultoval s profesorem trinitární teologie Pietrem Codou, nashromáždil…

KOMU TO VLASTNĚ JEŽÍŠ ŘÍKÁ?

Promluva na středu 28. neděle mezidobí I. cyklus „Běda vám farizeům!“ (Lk 11, 43) Ke komu to vlastně Ježíš hovoří? V jedné knize uvádějící k pochopení pozadí biblických textů se dočteme: „Jméno (farizej) se někdy odvozuje od slovesa ,oddělit‘ (tj.…

NEUČESANÉ KÁZÁNÍ

Promluva 28. neděle mezidobí C „Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu“ (Lk 17, 15-16). Přemýšlím o Samařanovi, který se vrátil k Ježíši. Snažím se,…

KDO DNES MÁVÁ PALCÁTEM

Příspěvek pro setkání k příležitosti 589. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v kasárnách Jana Žižky na náměstí Jana Žižky v Liberci Jako voják základní vojenské služby v Žatci, jsem se dozvěděl, že toto město patřilo k pěti apokalyptickým městům,…

« novější 1 26 47 48 49 50 51 52 53 76 101 starší »