POSLUŠNOST

Promluva 1. neděle postní A „Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými“ (Řím 5, 19). Jaké téma dnešní hostiny Božího slova jsem zvolil poslušnost. Není to zrovna…

VRÁTIT SE ČI NEVRÁTIT?

Promluva na Popeleční středu „Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný“ (Joel 2, 13). První a druhé čtení nám nabízí téma návratu k Bohu. Ukazuje tedy, že jsme od něho odtrženi. Ačkoli on…

KRÁTKÝ ZPĚV O NADĚJI

Promluva na pondělí 8. neděle mezidobí II. cyklus „Dal nám ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“ (1 Pt 1, 3). Jeden voják mi dnes v rozhovoru hned dvakrát říkal, že on věří, že se narodil a že zemře.…

NAŠE POTŘEBY

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost…“ (Mt 6, 25) Jeden americký psycholog Maslow formuloval pomyslnou pyramidu základních potřeb člověka: 1) fyziologické potřeby; 2) potřeba bezpečí a jistoty; 3) potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti; 4…

V POKUŠENÍ

Promluva na čtvrtek 6. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře“ (Mk 9, 42). Nevím, jak vy, ale ve svědomí si s sebou…

KDO NENÍ PROTI NÁM

Promluva na středu 7. neděle mezidobí II. cyklus „Kdo není proti nám, je pro nás“ (Mk 9, 40). „Víme, kde církev je, ale nevíme, kde není,“ řekl kdesi, tuším, Tomáš Halík. Jistou hranici mezi věřícím a nevěřícím člověkem, mezi církví a tzv. světem…

NEMSTI SE

Promluva 7. neděle mezidobí A „Nemsti se“ (Lv 19, 18). Proč každou mešní liturgii církev začíná s úkonem kajícnosti, s prosbou o usmíření? Protože usmířeni asi stále nejsme. A nejen to, abychom „všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,…

KAŽDÝ TOHO MÁ NA NESENÍ DOST

Promluva 6. neděle mezidobí A „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit“ (Mt 5, 17). Svatý Matouš nás ve svém evangeliu neustále konfrontuje s předobrazy a proroctvími Starého zákona a…

EFFATHA

Promluva na pátek 5. neděle mezidobí II. cyklus „Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku“ (Mk 7, 32). Vždy, když naslouchám tomuto evangeliu o uzdravení hluchoněmého, vzpomenu si na drobný obřad pod…

SKUTKY, KTERÉ NÁM BŮH PŘICHYSTAL

Promluva 5. neděle mezidobí A „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mt 5, 16). „Milostí tedy jste spaseni skrze víru,“ píše apoštol Pavel v listě Efezským a pokračuje: „Spasení…

« novější 1 28 46 47 48 49 50 51 52 54 81 107 starší »