Ty jsi ta nejkrásnější krajina

Promluva na svatbě Jakuba a Petry Děkuji za příležitost slovem doprovodit vaše vzájemné velkorysé životní gesto: odevzdat se do rukou člověka a zároveň se bezvýhradně a bezezbytku přijmout. A nejen dnes, ale ode dneška až do smrti jednoho z vás. My…

Nechme dětinství a prostoduchosti

Promluva 20. neděle mezidobí B „Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!“ (Př 9, 6; liturgický překlad) Hned na začátku si dovolím ještě citovat ekumenický překlad tohoto verše, protože nabízí zajímavou variantu: „Nechte…

Spravedlnost a milost se potkají

Promluva na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. „A jako vešla do světa smrt skrze jednoho člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu dojdou všichni života“ (1 Kor 15, 21-22). Když apoštol Pavel zmiňuje Adama,…

Útěk

Promluva 19. neděle mezidobí B „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal“ (Jan 6, 44). V týdnu, v den, který jsem připravoval tuto promluvu, jsem se modlil v jednom žalmu: „Mám ovšem k pádu velmi blízko, před sebou…

NAVENEK OHEŇ UVNITŘ MODLITBA

Pohřební promluva Přijal jsem náročnou výzvu. Promluvit zde tak, aby Marcela Němečková, alias teta Marcela, alias generální vikář biskupa Otčenáška, alias paní profesorka nebyla v centru naší pozornosti, aby ani má řeč nebyla okázalá nebo…

HURÁ!

Promluva 15. neděle mezidobí B „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů“ (Ef 3, 3). Tento chvalozpěv nebo chvalořeč se církev pravidelně modlí v denní modlitbě církve.…

KRÁTKÉ ROZJÍMÁNÍ NAD EVANGELIEM DNE

Promluva na čtvrtek 14. neděle mezidobí II. cyklus „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské“ (Mt 10, 7). Možná to tak nevypadá, ale naslouchali jsme velice hlubokým slovům evangelia. Přemýšlel jsem, jak do této Ježíšovy řeči vkročit, a…

DOMA A JINDE

Promluva na 14. neděli mezidobí B „Šel do svého domova“ (Mk 6, 1). Petr Piťha ve své poslední knize Triptych na oltář lásky definuje domov těmito slovy: „Čím víc se k němu vracíš, tím víc je stop.“ (s. 21) Domov je místem, kde jsme udělali nejvíce…

SROZUMITELNÍ

Promluva na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. 7. „Jděte a učte všechny národy, praví Pán“ (Mt 28, 16; zpěv před evangeliem) Jiná doba, pokrčil rameny. Přežili jsme svou dobu. Svět, do kterého jsme se narodili, zanikl. Zemřít máme v jiném, ve…

KDYBY TU NIC NEBYLO...

Promluva na Slavnost sv. Petra a Pavla – 29. 6. „Všude na zemi pronikl jejich hlas.“ Už včera jsem se zúčastnil vigilie tohoto svátku a při naslouchání Božímu slovu jsem si vybavil dvě myšlenky, které jsem už kdysi formuloval v souvislosti s…

« novější 1 2 3 4 5 6 7 29 57 85 113 starší »