Paměť země

Pietní akt při příležitosti výročí bitvy u Liberce na Nerudově náměstí „Jako před porodem těhotná se svíjí a v bolestech křičí, takoví jsme byli před tvou tváří, Hospodine. Svíjeli jsme se jako těhotní, a porodili jsme jen vítr. Zemi jsme vítězství…

VELIKONOČNÍ OBRÁCENÍ A POKÁNÍ

Promluva na 3. neděli velikonoční „Řekl jim: ,Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ (Lk 24, 46-47) Texty dnešní liturgie mají…

MANŽELSTVÍ A POHOSTINNOST

Milí svatební hosté Vaška a Kristýny, ve druhém čtení z listu Židům jsme slyšeli verš, který si dovolím připomenout: „Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili“ (Žid 13, 2; liturgický překlad)

ZMĚNY

Promluva na sobotu 2. neděle velikonoční „V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl“ (Sk 6, 1). Ve…

MODELY

Projev na zahájení výstavy a soutěže modelářů Co očekávat od duchovního, než že otevře Bibli a najde v ní nějaký příběh, aby dokázal, že „čtěte Bibli, tam to všecko je“? Když jsem hledal nějakého „pramodeláře“, tak jsem si nejprve vzpomněl na Noeho,…

Vztahy prokrvené láskou

Promluva na čtvrtek velikonočního oktávu „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ (Sk 4, 7) V jednom biblickém komentáři jsem si k tomuto místu přečetl větu, která představuje téma celé čtvrté kapitoly Skutků: „Již na samém začátku svého…

Vzkříšení v přímém přenosu

Promluva na středu v oktávu velikonočním „Oni zůstali stát plni zármutku“ (Lk 24, 17b). Mám ve svém okolí lidi, kteří když jsou konfrontováni s nějakou smutnou událostí nebo když se jim nedaří, stáhnou se do ústraní a samoty, mlčí a na veškerý svět…

Koleda 2018

Zazpívá má koleda, ať ti Pán Bůh zdraví dá. Ať ti dá i požehnání za to moje naklepáni. Přeji všem dívkám i ženám žádné pomlácení zato hojné pomlazení.

Epištola apoštolů

Promluva na Bílou sobotu B „Byl vzkříšen. Není zde. Hle místo, kam ho položili.“ (Mk 16, 6) Při přípravě na velikonoční Třídenní jsem narazil na velice zajímavý apokryfní anonymní spisek z poloviny druhého století nazvaný Epištola apoštolů (Epistula…

A my jsme svědky

Promluva na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (v den slavnosti) "A my jsme svědky"(Sk 10, 39a). "Být křesťanem znamená věřit na Zmrtvýchvstalého" (Lang, Albert. Kristus vrchol zjevení. Brno: Velehrad, 1993. s. 121). Uvažují o své víře. Jak by asi vypadal…

« novější 1 2 3 4 5 6 7 28 56 83 110 starší »