KRISTOVÝM SMRT NEPANUJE

Děkuji za možnost otevřít prostřednictvím svého zamyšlení spolu s vámi Velikonoce. Nacházím dvě východiska, o kterých chci odvíjet tok svých myšlenek. Prvním jsou adresáti: Pro koho vlastně skládám slova a buduji z nich text? Rozhodně se neobracím k…

NAD HROBEM

Promluva 5. neděle postní A „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich … vyvedu vás ven“ (Ez 37, 12-13). Když zavřu oči a pokusím se představovat si Hospodina, který vyslovuje tento příslib, pak se mi na prvním místě vybaví beranidlo. Bůh používá…

POHŘEB JEDNÉ BABIČKY LUDMILY

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti…

BAROKNÍ JEZUITSKÁ GYMNÁZIA

(recenze) BOBKOVÁ – VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní život učitele a žáky jezuitského gymnázia. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 280 s. ISBN 80-246-1082-5. Podnětem otevřít a přečíst si tuto studii byla určitá dezinformace představení jezuitů…

NEPATRNÝ DRAHÝ ŠPERK

(recenze) ALTRICHTER, Michal: Otec Špidlík mezi námi, Refugium Velehrad-Roma s.r.o, Olomouc 2011, 44 s. Jsou knihy objemné, mnohasetstránkové, čtivé i pro studium. A jsou brožurky o několika stránkách, které někdo vydá jako nějaký samizdat, v němž…

POKUŠENÍ KRISTA KNĚZE

Už dobré tři neděle nosím v hlavě evangelium o pokušení Ježíše na poušti v souvislosti se třemi velikými pokušeními nás kněží. Nedá mi to spát, musí to jít ven. Čas asi uzrál. Nepíšu dokonalá propracovaná díla, spíše to jsou zastavení na cestě.

KDYŽ SE KÁCÍ LES, LÉTAJÍ TŘÍSKY

Promluva 4. neděle postní A „,Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?‘ Ježíš odpověděl: ,Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.‘“ (Jan 9, 2-3) Učedníci reagují tak,…

NENECHEJ VĚČNOST UTÍKAT KOLEM SEBE

Promluva 3. neděle postní A „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ (Jan 4, 14) Tak se naplňuje předobraz skály, která se pod úderem Mojžíšovy…

ACH JO

Jak se žije takovému člověku, který popostrkuje pravdu tam, kam se mu hodí? Který nikdy nejedná přímo, ale vždy za zády? Který je schopen do očí lhát, aniž by se začervenal? Znám takové lidi: slizouni, kličkaři, prospěcháři, lháři, demagogové,…

PŘED NAŠIMA OČIMA

Promluva 2. neděle postní A „A byl proměněn před jejich očima“ (Mt 17, 2). Dlouho jsem hledal slova, abych mohl otevřít tajemství proměnění, ale na nic kloudného jsem nenarazil. Ježíš zakázal učedníkům o této události mluvit. Tajemství je možné…

« novější 1 29 57 85 108 109 110 111 112 113 starší »