Archiv Únor 2018

Údržbář

Řeč při posledním rozloučení s tátou… Byl jsem pozván, abych doprovodil slovem tuto událost, tuto slavnost života – smutnou slavnost jinak krásného životního příběhu v jeho závěrečné tečce. Jako duchovnímu mi to nedá, abych svá slova neopřel o…

MEZI VÁMI TO TAK NEBUDE

Promluva na středu 2. neděle postní „Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.“ (Mt 20, 25-27) Pozadím…

BŮH PŘÍSLIBŮ I NAPLNĚNÍ

Promluva 2. neděle postní B Příběh Abraháma nám ukazuje, že Bůh je Bohem příslibů, Bohem smlouvy zaměřené do budoucnosti: „…nyní i na věky věků. Amen.“ Jeho vize jsou velkolepé a mohou přesahovat nejedno pokolení. Abrahámovi slibuje četné potomstvo,…

Originalita

Jako vojenský kaplan se poslední roky tak často nedostávám do takzvaného „zpovědního mlýna“. Zažil jsem ho několikrát, když jsem byl pozván na nějakou pouť nebo veliké setkání věřících. Několik hodin strávených ve zpovědní místnosti. Každých pět až…

SMLOUVA

Promluva 1. neděle postní B „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi“ (Gn 9,9-10). Asi žádný jiný příběh ze začátku Bible není charakterističtějším svědectvím o literárním druhu. Mýtus o…

BLAŽENÁ ÚNAVA

Mše před Jizerskou padesátkou 2018 Před několika lety jsem se zúčastnil padesátikilometrového nočního pochodu. Bylo po půlnoci, mrazivo, měsíc svítil mezi mraky. Měli jsme dobrou polovinu za sebou, ale druhou ještě před sebou. Šli jsme vytrvale, ale…

Odvrácený navrácen

Promluva na Popeleční středu „Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči!“ (Jl 2, 12; liturgický překlad) Ekumenická Bible tento verš překládá: „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem…

Bude v odloučení

Promluva 6. neděle mezidobí B „Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ (Lv 13, 46) Některé texty Starého zákona se stávají svědectvím doby minulé. V mnohém už pro nás nejsou aktuální. Tak je tomu i v dnešním případě. Díky…

Ten tvůj Bůh

Promluva na středu 5. neděle mezidobí II. cyklus „I královna ze Sáby uslyšela zprávu o tom, co Šalomoun vykonal pro Hospodinovo jméno, a přijela ho vyzkoušet hádankami“ (1 Král 10, 1). V prvním čtení z První knihy královské jsme naslouchali zprávě o…

ASPOŇ PRO NĚKOHO NĚČÍM

Promluva 5. neděle mezidobí B „Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé“ (1 Kor 9, 22). Jistě mi dáte za pravdu, že v tomto Pavlově výroku je obrovský náboj apoštola, síla rozsévače Božího slova, energie proroka, obětavost rodiče. Možná…