Archiv Leden 2018

AUTORITA NEBO SVOBODA

Promluva na památku sv. Jana Bosca – 31. 1. Před týdnem jsem skládal státnice z pedagogiky. V průběhu zkoušky jsme se dostali na téma autority ve výchovném procesu. Necílili jsme jen na výchovu dětí a mládeže, ale obecně na společnost. Rozcházeli…

Nelze pěstovat zbožnost

Promluva na památku sv. Františka Saleského – 24. 1. „Dej, ať zvěstujeme světu tvou láskyplnou mírnost“ (vstupní modlitba). Opět jsem žasl, když jsem si ráno při modlitbě breviáře četl úryvek z díla svatého Františka Saleského. Nejraději bych zde…

UN PUNTO NODALE

Promluva na pátek 2. neděle mezidobí II. cyklus „Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy“ (Mk 3, 14-15) Právě se ocitáme u jedné z klíčových epizod Nového zákona a to ve smyslu založení…

PRUŽINA

Promluva na Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – 18. 1. „Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?“ (Lk 1, 43) Když jsem slavil eucharistii, naslouchal evangeliu o setkání Alžběty a Marie a uvažoval o významu této památky, přemýšlel jsem…

Kapka v paprsku nebeské slávy

Promluva na památku sv. Antonína Velikého – 17. 1. „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne“ (Mt 19, 21). Když jsem tak hloubal o svých slovech, na mysli mi tanula výzva:…

BŮH MÁ PLÁN

Promluva 2. neděle mezidobí B „ Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista“ (1 Kor 1, 3). Bůh má s každým z nás plán. Stejně jako říká svému služebníku v prvním čtení, že bude světlem národům, jako apoštol Pavel pochopil, že ho Bůh…

Památka jména

Promluva 3. ledna (nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš) „Jan spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: ,Hle, beránek Boží‘“ (Jan, 36). Dnes je nabídnutý liturgický svátek jména. Někdy mám pocit, že strom naší víry je rozkošatělý až moc, takže…