Archiv Červen 2017

PŘIJÍMÁNÍ

Promluva 13. neděle mezidobí A „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10, 40). Poslední roky, které trávím službou v armádě, přemýšlím o základních sdílených idejích, o pilířích naší národní kulturní, duchovní tradice a o lidských hodnotách. Domnívám se…

Valka i zde vybrala svou daň

„Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: ,Blaze…‘“ (Mt 5, 1-12) Dovolte mi, prosím, vysvětlit, proč jsem přečetl právě tato slova v tuto chvíli na tomto místě. Jako…

REPREZENTANTI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Promluva 11. neděle mezidobí A „Tehdy řekl svým učedníkům: ,Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!‘“ (Mt 9, 37-38) Tento text bývá adresován apoštolům a potažmo jejich nástupcům a pomocníkům, tedy biskupům,…

Jsme u toho

Promluva na Slavnost Těla a krve Páně A „Kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky“ (Jan 6, 51). Na stole v kuchyni mám vždy otevřenou nějakou knihu. Čtu si z ní jen občas. Tentokrát to jsou Meditace o církvi od Henriho de Lubaca. Myslím si, že…

SPÍME?

Reflexe Svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze „A touto ,vůlí’ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“ (Žid 10, 10). Tento svátek zvláštně dubluje Zelený čtvrtek, v němž připomínáme Ježíše, který ustanovuje eucharistii…

Za zavřenými dveřmi strach

Promluva na Slavnost Seslání Ducha svatého „Ze strachu před židy měli dveře zavřeny“ (Jan 20, 19; liturgický překlad) Abychom co nejrychleji skočili do kontextu dnešního evangelia, tak jen připomenu, že učedníci již přijali svědectví Marie Magdalény…