Archiv Prosinec 2015

BĚDA SAMOTNÉMU, KTERÝ UPADNE

Promluva na Svátek Svaté rodiny C „Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: ,Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolesti hledali.ʻ“ (Lk 2, 48; liturgický překlad) „Tvůj otec i já… s bolestí hledali.“…

PŘIJĎTE DO KOSTELA

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „V tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit“ (Mt 10, 19). Stále se v mysli vracím k poznámce na okraji jednoho rozhovoru: „Málo mluvíš o Bohu.“ Tak úplně si to nemyslím, protože vším, čím jsem, o něm hovořím,…

JAK SE JMENUJETE? JOSEF

Slavnost Narození Páně – ve dne (mše doprovázená zpěvem Missa pastoralis Jana Jakuba Ryby) „Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí“ (Jan 1, 16) Doma jsem listoval souborem vánočních lidových písní, říkadel, vyprávění a…

ABY ZAKUSILI DOTEK BOŽÍ

Promluva na 23. prosince „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu“ (Mal 3, 1). Prorok Malachiáš sloužil Hospodinu pravděpodobně v době národní a náboženské reformy představované dvěma postavami Ezdrášem a Nehemiášem. Byla to doba…

JAKO ŽENY

Promluva 4. neděle adventní C „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova“ (Lk 1, 39). Maria spěchala za Alžbětou. Bible neuvádí, že to bylo přes sto kilometrů horským terénem nebo pouští. Šla pěšky. Tyto dvě ženy se…

Ó, ADVENTE!

Článek pro Jablonecký deník Adventní doba se nám láme v půli. Vstoupili jsme do předvánočního týdne. Ještě než o něm budu něco psát, nedá mi to nerozdělit se o jeden zajímavý postřeh.

K ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉ STŘÍKAČKY

Žehnání hasičské stříkačky SDH Smržovka Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji…

Zdravice na předvánočním "firemním" večírku

"Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě,“ vyznává svatý Augustin Bohu. Napadl mne příměr k atmosféře, která doprovází konec adventu a ono vklouznutí do vánoční doby.

Paměť a proroctví

Řeč na adventním setkání libereckých oldskautů Děkuji za pozvání mezi zralé muže a ženy, které sjednocuje skautský ideál vyjádřený slibem: být úctyhodný, poznávat Boha, milovat svůj domov a ty, kteří ho tvoří, a být připraven pomáhat tam, kde je…

VSTŘÍC RADOSTI

Promluva na 3. neděli adventní C „Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!“ (Sof 3, 14) V biblických knihách často slyšíme oslovení typu: „Zajásej, Sijóne, Jeruzaléme, jeruzalémská dcero…“ Je…

« novější 1 2 starší »