Archiv Září 2015

ELDAD A MEDAD

Promluva 26. neděle mezidobí B „Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem“ (Mk 9, 38; liturgický překlad). Shromáždili jsme se ve svatostánku – v kostele – abychom se zde setkali s Hospodinem, abychom slyšeli slovo, které nás bude vést jako…

BEZPEČÍ CÍRKVE

Promluva na Slavnost svatého Václava – 28. 9. „Chrání vás Boží moc a vede ke spáse“ (1 Pt 1, 5). Jako malý kluk jsem měl kvarteto, které bylo inspirováno českou historií. Na jedné kartě byl i výjev svatého Václava, jak umírá u brány kostela svatého…

SEDĚT U ŘEKY

Promluva při bohoslužbě připomínající 80. Výročí existence Vojenské střední školy v Moravské Třebové „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu…

ROZTRŽITOST

Článek pro Jablonecký deník Jako kněz – tedy svědek mnohých lidských příběhů a katalyzátor rozbouřených emocí – jsem dostal zprávu: „Třídní schůzky byly posunuté o půl hodiny dřív. Přišla jsem pozdě a opět jsem za neschopnou matku.“ Pominu všechny…

LPĚNÍ NA ŽIVOTĚ

Promluva na památku svaté Ludmily – 16. 9. „Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu“ (Př 31, 30, liturgický překlad). V prvním čtení dnešní liturgie jsme naslouchali chvalozpěvu na „Ženu statečnou“, jak je…

KŘÍŽE NA KŘIŽOVATKÁCH

Promluva na Svátek Povýšení svatého Kříže – 14. 9. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ Modlit se znamení kříže je vždy cosi úžasného. Tomuto gestu – této modlitbě tělem nevěnujeme příliš pozornosti. A přitom je to velice jednoduchá, však…

VÝZVA SVATÉHO HUBERTA

Promluva při svatohubertské mši v Libčanech Jinak církev připomíná sv. Huberta 30. 5. nebo 3. 11. „A hned je povolal“ (Mk 1, 20). V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše jako i v evangelijním úryvku jsme slyšeli o tom, že Bůh povolává některé lidi,…

KDYŽ ZEMŘE LÉKAŘ

Pohřební promluva Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly…

POKOJ ZNAMENÁ VĚROHODNOST VÍRY

Promluva 24. neděle mezidobí B „Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben“ (Iz 5, 7) Tento verš je biblickou ozvěnou vstupní antifony dnešní liturgie:…

JILJÍ A ZAČÁTEK ZÁŘÍ

Článek pro Jablonecký deník Až donedávna pro mne byl rozhodující průběh školního roku a ne kalendářní nebo účetní či církevní. Začátek září byl spojen s pohledem upřeným k budoucnosti, co nového, zajímavého, zvláštního přinese. I počasí jsem…

« novější 1 2 starší »