Archiv Březen 2015

Poznámky o vděčnosti

Jsou to opravdu jen poznámky, nic uceleného, nic souvislého: Na jednu kapku medu se chytí více much než na sud octa (sv. František Saleský). Jestliže si myslíte, že nemáte být za co vděční, zamyslete se, zda je s vámi vše v pořádku (anonym).…

Těžko popsatelná zkušenost blízkosti Boží

Promluva na Květnou neděli B „Zástupy, které šly před ním a za ním, volaly: ,Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!‘“ (Mt 21, 9) Snad celý náš národ v těchto dnech žije průjezdem jednoho…

VIDĚT A POZNAT

Promluva 5. neděle postní B „Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: ,Pane, rádi bychom viděli Ježíše.‘“ (Jan 12, 20) Já překladatele…

Vojáci, vojáci přijeli

Promluva při příležitosti požehnání pomníku padlému vojákovi z doby napoleonských válek v Křížanech u Liberce. „Vojáci! Vojáci přijeli!“ To je zvolání, které jsem uslyšel, když jsem začal přemýšlet nad slovy, která tu dnes pronesu. Zvolání, které…

Proud, který nikdo nepřebrodí

Promluva na úterý 4. neděle postní „Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možnost přebrodit; voda vystoupala a muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit“ (Ez 47, 5). Při naslouchání známého Ezechielova proroctví se mi tentokrát…

Zachránce tonoucích

Promluva 4. neděle postní B „Všichni kněžští předáci a lid se mnohokráte zpronevěřili, jednali podle kdejakých ohavností pronárodů a poskvrnili Hospodinův dům, který si oddělil jako svatý v Jeruzalémě“ (2 Kron 36, 14). První čtení je smutné čtení,…

Josef a Marie konečně spolu

Promluva na Slavnost svatého Josefa „Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou“ (Vstupní antifona, srov. Lk 12, 42). Od poloviny devatenáctého století začala průmyslová revoluce. V naší kultuře přestali být otcové…

Bohoslužba při příležitosti odhalení pomníku letecké havárie ve Vísce u Frýdlantu

Záměrně jsem pro tuto chvíli vybral biblické úryvky, ve kterých se hovoří o létání: „Zamířím-li k nebi, jsi tam… I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, … tvoje ruka mě tam doprovodí.“ (Žl 139) „Ano, daleko bych letěl, spěchal do bezpečí…“ (Žl 55)…

JAK SE PŘED TVÁŘÍ TVOU MOJE TVÁŘ TVÁŘÍ

Promluva 2. neděle postní B Nechám vás nahlédnout do kuchyně vzniku dnešní promluvy. Četl jsem si texty a zarazil jsem se na vstupní antifoně. To mi stačilo. Škoda, že tento verš, který udává charakter celé slavnosti, který je jakýmsi předznamenáním…