Archiv Prosinec 2014

TAK VLOŽÍ MÉ JMÉNO NA IZRAELCE

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie „Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: ,Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy…‘“ (Nm 6, 22-23) Slova požehnání, které tradičně nazýváme Árónské, jsou pomyslnou odpovědí na…

VÝPLŇ VZTAHU

Promluva na Svátek Svaté Rodiny „A tehdy (Simeon) veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha…“ (Lk 2, 27-28) Dnes nechci hovořit o…

KRISTŮV SBOR JÁHNŮ

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a…

COPAK S SEBOU MÁME DO BETLÉMA VZÍT

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Copak s sebou máme do Betléma vzít? Copak přece všecko máme s sebou mít?“ (Credo) Betlémský příběh nás přitahuje do kostela. I my se již od dětství jdeme na vlastní oči přesvědčit, že ten náš betlém nikdo…

VÁNOČNÍ BROUK V HLAVĚ

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným od Betléma kráčíme, radost velkou cítíme.“ (Communio) Tento verš jsem vybral pro své letošní vánoční přání. Hlavou mi bleskla i slova jednoho žalmu:…

TY MĚ NEDÁŠ SPÁTI

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci Pro letošní liturgické slavení Vánoc jsem si vzal na pomoc a inspiraci Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Tolik podnětů k rozjímaní i probuzení vánoční atmosféry: „Celý den jsem v práci byl, v potu tváře…

Tikot života

Promluva na pohřbu pana Václava Mandy „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se; čas truchlit i…

Výklad Podobenství o hřivnách

Novozákonní podobenství jsou zvláštní literární druh. Za pomoci vyprávění chtěl Ježíš položit nějakou velice zásadní otázku svým posluchačům. Třeba jeden takový zcela zřejmý a ilustrativní příklad je v podobenství o dělnících na vinici:„Nemohu si se…

Květomluva

Promluva na pondělí 3. neděle adventní „Když Bileám zdvihl své oči, viděl Izraelity tábořit podle kmenů“ (Nm 24, 2). Liturgický překlad tohoto verše není úplně zdařilý, anebo možná je, ale zavádí nás. V ekumenickém překladu Písma nalezneme toto:…

VLNY JÁSOTU

Promluva 3. neděle adventní B „Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti“ (Iz 61, 10). „Tepelná úprava pokrmu je v mikrovlnné troubě prováděna za pomoci elektromagnetického…

« novější 1 2 starší »