Archiv Prosinec 2014

30. 12. 2014 9:07
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Matky Boží Panny Marie „Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: ,Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy…‘“ (Nm 6, 22-23) Slova požehnání, které tradičně nazýváme Árónské, jsou pomyslnou odpovědí na…


29. 12. 2014 11:13
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek Svaté Rodiny „A tehdy (Simeon) veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha…“ (Lk 2, 27-28) Dnes nechci hovořit o…


29. 12. 2014 10:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Svátek sv. Štěpána – 26. 12. „Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a…


25. 12. 2014 8:45
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „Copak s sebou máme do Betléma vzít? Copak přece všecko máme s sebou mít?“ (Credo) Betlémský příběh nás přitahuje do kostela. I my se již od dětství jdeme na vlastní oči přesvědčit, že ten náš betlém nikdo…


24. 12. 2014 14:52
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Narození Páně – ve dne „S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným od Betléma kráčíme, radost velkou cítíme.“ (Communio) Tento verš jsem vybral pro své letošní vánoční přání. Hlavou mi bleskla i slova jednoho žalmu:…


24. 12. 2014 14:28
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Slavnost Narození Páně – v noci Pro letošní liturgické slavení Vánoc jsem si vzal na pomoc a inspiraci Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. Tolik podnětů k rozjímaní i probuzení vánoční atmosféry: „Celý den jsem v práci byl, v potu tváře…


19. 12. 2014 11:26
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pohřbu pana Václava Mandy „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se; čas truchlit i…


18. 12. 2014 15:22
Rubrika: ČLÁNKY

Novozákonní podobenství jsou zvláštní literární druh. Za pomoci vyprávění chtěl Ježíš položit nějakou velice zásadní otázku svým posluchačům. Třeba jeden takový zcela zřejmý a ilustrativní příklad je v podobenství o dělnících na vinici:„Nemohu si se…


15. 12. 2014 16:48
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 3. neděle adventní „Když Bileám zdvihl své oči, viděl Izraelity tábořit podle kmenů“ (Nm 24, 2). Liturgický překlad tohoto verše není úplně zdařilý, anebo možná je, ale zavádí nás. V ekumenickém překladu Písma nalezneme toto:…


14. 12. 2014 8:20
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 3. neděle adventní B „Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti“ (Iz 61, 10). „Tepelná úprava pokrmu je v mikrovlnné troubě prováděna za pomoci elektromagnetického…


« novější 1 2 starší »

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona