Archiv Září 2014

Úvodní slovo k přednášce "Legionářská tradice ve faleristice"

Je mi velikou ctí, že jsem byl pozván na tuto přednášku. Také děkuji za příležitost pozdravit vás a rozdělit se o asociace, které mám spojené s vojenskými řády a vyznamenáními, samozřejmě ve vztahu k současnosti, protože dle mého soudu dobrý…

SPRAVEDLNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Promluva na slavnost sv. Václava – 28. 9. „Aleluja. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Aleluja.“ (Mt 5, 6; zpěv před evangeliem) Tento verš orámovaný slavnostním Aleluja je možné vztáhnout jak na svatého…

RADOST UČEDNÍKŮ, RADOST BOHA

Promluva na smírné ekumenické bohoslužbě u rozhledny Královka Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po…

HOSPODÁŘI, SPRÁVCI I NÁDENÍCI

Promluva na svatohubertských oslavách v Libčanech Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině…

JEJICH SKUTKY JDOU S NIMI

Promluva na pohřbu Blanky, jedné výjimečné ženy Hledal jsem dlouho a tápavě slova Písma i svá slova. Byl jsem si však jistý přednesem, ve kterém nechci předávat pouhý patos nebo tragiku, kterou mohou cítit lidé bez naděje na život věčný, na život po…

UCHVÁCENÍ

Promluva 25. neděle mezidobí A „Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť…

ZE SVÁTKU POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Na svátek Povýšení svatého Kříže – 14. 9. „… aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16). Nedávno jsem si povídal s jednou křesťankou. Svěřila mi, že je z nevěřící rodiny. Trápí ji, zda se její tatínek dostane do nebe,…

DOSLOV

Doslov je knize příběhů z vojenského života vojáků z povolání 70. - 80. let minulého století. Zbyla mi jedna prázdná stránka. A protože jsem drzý jak „mladý Gaskoněc“, dovolím si napsat takové mdlé slovíčko místo doslovu.