Archiv Březen 2014

30. 3. 2014 7:38
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 4. neděle postní A „Tu řekl Hospodin: ,Nuže, pomaž ho! To je on.‘ Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.“ (1 Sam 16, 12-13) V optice tohoto verše se…


29. 3. 2014 7:19
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na sobotu 3. neděle postní – Sbírka mší o Panně Marii č. 11 „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 8, 31) Jestliže hovoříme o Mariině Magnificat – chvalozpěvu na Boží velikost, která se odrazila v konkrétním životním osudu – pak bychom…


28. 3. 2014 17:08
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pátek 3. neděle postní „Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svoji nepravost“ (Oz 14, 2) To jsou přeci nádherná slova pozvání ke vstupu do duchovní obnovy. A nejen. Ozeáš pokračuje: „Vezměte s sebou tato slova…


22. 3. 2014 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na sobotu 2. neděle postní „Nesetrvá ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství“ (Mich 7, 18b). Velice mne zaujala poznámka k tomuto verši v ekumenickém překladu: „Modly pronárodů jsou kruté a tvrdé, Hospodin je mocnější, dovede…


8. 3. 2014 21:28
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 1. neděle postní A „Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými“ (Řím 5, 19). Jaké téma dnešní hostiny Božího slova jsem zvolil poslušnost. Není to zrovna…


5. 3. 2014 15:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na Popeleční středu „Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný“ (Joel 2, 13). První a druhé čtení nám nabízí téma návratu k Bohu. Ukazuje tedy, že jsme od něho odtrženi. Ačkoli on…


3. 3. 2014 17:50
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva na pondělí 8. neděle mezidobí II. cyklus „Dal nám ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději“ (1 Pt 1, 3). Jeden voják mi dnes v rozhovoru hned dvakrát říkal, že on věří, že se narodil a že zemře.…


1. 3. 2014 0:00
Rubrika: ČLÁNKY

Promluva 8. neděle mezidobí A „Nemějte starost…“ (Mt 6, 25) Jeden americký psycholog Maslow formuloval pomyslnou pyramidu základních potřeb člověka: 1) fyziologické potřeby; 2) potřeba bezpečí a jistoty; 3) potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti; 4…


Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona