Archiv Říjen 2013

VOJENSKÝ DUCHOVNÍ

V závěsu za úvahou o fenoménu vojáka se nabízí odpovědi na otázky: Kým je tedy vojenský duchovní? Je vojákem nebo není? Co je vlastně náplní jeho služby? Tedy souhrnně řečeno: fenomén vojenského duchovního?

VOJÁK

Úvahu na téma fenomén vojáka bych chtěl začít ze širšího kontextu. Lidská společenství se podobají organismu, nejen pouhé organizaci, ale organismu, protože nelze říci, že by měly jednotlivé orgány větší či menší důstojnost. Všechny jsou důležité…

FENOMÉN

Cestou do kasáren mne jednoho rána napadlo, že bych se mohl pokusit nabídnout krátká zamyšlení o nás vojácích, o naší službě, o tom, co mi třeba přelétne přes můj kaplanský nos. Můj pohled bude opravdu jen můj osobní a jazyk nebude striktně…

KDYŽ UŽ HALLOWEEN

Ani nevím proč, ale bleskla mi hlavou myšlenka, chce se prodrat ven. Jen za jaký konec ji uchopit? Třeba z této strany. Občas má každý sny, někdy dobré, jindy špatné a najdou se i tací, kteří trpí děsy a nočními můrami. Zeptejme se těchto lidí,…

VZDECHY

„A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit…“ (Řím 8, 26; liturgický překlad) Tento verš převzatý z liturgie středy 21. neděle mezidobí 1. cyklu krásně zapadá do širšího liturgického kontextu. Slavíme totiž liberecké…

ŠVITOŘIT VE STÍNU SVATÝCH

Promluva na památku bl. Marie Restituty Kafkové – 30. 10. „Jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích“ (Lk 13, 19). Rozhodnutí zasadit semínko Božího království může učinit…

ZKLAMANÍ CÍRKVÍ

Promluva na svátek svatého Šimona a Judy – 28. 10. „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině“ (Ef 2, 19). Během svého života jsem se již několikrát setkal s lidmi, kteří byli zklamáni z církve, z jejího…

ŽEHNÁNÍ ZVONIČKY PO REKONSTRUKCI

„Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ,Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil…

ZÁKLADNÍ FAKTA O BIBLI

Třetí hodinu náboženské výchovy, kterou jsem v letošním roce vedl, jsem zaměřil na základní znalosti o Bibli a na orientaci v této Knize knih. Mám rád, když uprostřed nás vzniká nějaký obraz, který pomůže lépe zachytit jednotlivé informace. Co tedy…

DOKONALE SPRAVEDLIVÝ

Promluva 30. neděle mezidobí C „Pán je spravedlivý Bůh, nikomu nestraní“ (Sir 35, 12; liturgický překlad). Když jsem se stal knězem a tedy i kazatelem, rozhodl jsem se, že budu především mluvit o Bohu, jako o cíli naší životní pouti, a ne o morálce.…

« novější 1 2 starší »