Archiv Červenec 2013

CO SE ZASÉVÁ, VYROSTE

Promluva na památku sv. Jáchyma a Anny – 26. 7. „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20, 12). V letošním roce nám církev nabízí kromě vlastních čtení z památky sv. Jáchyma a Anny i velice…

PROSBA PLODÍ PROSBU

Promluva 17. neděle mezidobí C „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v nebesích…“ (Lk 11, 2) Komentář ke dnešnímu evangeliu, který používám při svých přípravách je nadepsán „Krátká katecheze o modlitbě“. „Druhým podstatným prvkem…

CO KDYŽ NÁM PŘINÁŠÍ POŽEHNÁNÍ

Promluva 16. neděle mezidobí C „I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu“ (Gn 18, 1). Rozjímání o Abrahámovi není nikdy dost. Je to pravý otec víry, setkal se s Hospodinem, hovořil s ním tváří v…

STÁT SE CHLEBEM PRO DRUHÉ

Promluva na pátek po 15. neděli mezidobí I. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné“ (Mt 12, 8). Náš společný, sdílený vztah k Bohu si dokážeme velice umně komplikovat. Připomíná mi to osud…

MODLITBA CHVÁLY

Promluva na středu 15. neděle mezidobí I. cyklus „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!“ (Žl 103, 1) Dnešní responsoriální žalm nám rozšiřuje srdce a otevírá i naše ústa ke chvále Boha a všeho, co pro nás dělá. Vytahuje…

OHNIVÁ HRADBA KOLEM

Promluva na památku Panny Marie Karmelské – 16. 7. „Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.“ (Zach 2, 14). Když jsem se modlil denní modlitbu církve, nalezl jsem ve druhém čtení jedno…

DÁRCI A PŘÍJEMCI

Promluva 15. neděle mezidobí C „Jdi a jednej také tak“ (Lk 10, 37). Vyústěním rozhovoru znalce Zákona s Ježíšem je povzbuzení, či příkaz: „Jdi a jednej také tak.“ Při liturgii občas pozoruji věřící, jak se tváří, jak odpovídají, jak zpívají, jak se…

PATRON PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

Promluva na památku sv. Prokopa – 4. 7. „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“ (Mt 19, 27) Svatý Prokop vyrůstal v rodině jednoho ne příliš bohatého zemana v středočeské Chotouni u Českého Brodu. Opustil však svůj…

HOSTIT ANDĚLY

Promluva na Svátek sv. apoštola Tomáše – 3. 7. „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině“ (Ef 2, 19). Pro každého člověka je nezbytné, aby byl přijat. Na prvním místě vlastní rodinou, ale i okruhem…