Archiv Srpen 2012

O REPARÁTECH

„Konec dílo chválí,“ říká lidová moudrost. Znovu jsem si ji připomenul na konci srpna, kdy probíhá období reparátů. Ale ne v souvislosti s úspěchy našich žáků, ale s neúspěchy. Skutečnost, že ne každý žák Vojenské střední školy postoupí do dalšího…

JEŽÍŠ HO VRÁTIL

Promluva na památku svaté Moniky – 27. 9. „Když se (Ježíš) blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. (…) Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: ,Neplač!‘ Přistoupil k márám a dotkl se jich;…

POHLED NA RADOST SVATÝCH

Promluva na památku sv. Ludvíka, krále – 25. 8. Slavil jsem dnes mši s formulářem o sv. Ludvíkovi, protože v kostele, kde jsem se nacházel, je jeho socha. Patří zde mezi hlavní patrony chrámu.

SVOBODA

Promluva 21. neděle mezidobí B „Ježíš řekl Dvanácti: ,I vy chcete odejít?‘“ (Jan 6, 67) Ježíšovu výzvu je možné chápat jako manifest svobody. Dovoluje učedníkům v něho nevěřit, odejít, hledat smyslu-plnost života jinde. „Svoboda je risk,“ píše ve…

MŮJ ŽĎÁR 2012

Na národní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou jsem jel s touhou sloužit jako kněz na periferii všeho dění. Neměl jsem na setkání žádný jiný úkol, kromě jednoho svědectví o svém povolání. Dokonce jsem nedoprovázel žádnou skupinu mladých, i když…

UKAŽ MI SVOU SNOUBENKU

Promluva na pondělí 19. neděle mezidobí 2. cyklus „Synové jsou tedy svobodni“ (Mt 17, 26). Když jsme poslouchali epizodu o placení chrámové daně, nabízí se hovořit o penězích v církvi. Dovolím si však toto téma rozšířit na postoj k církvi.

ZÁZRAK SCHOVANÝ ZA ROUŠKOU PŘIROZENOSTI

Promluva 19. neděle mezidobí B Vzorové kázání Božího slova se ukrývá mimo jiných míst Nového zákona také v příběhu Emauzských učedníků, kde Ježíš – tajemný poutník – rozehřívá a rozpaluje srdce těch dvou skleslých a zklamaných. Natolik roznítí…

UCHVÁTILA BOHA

Promluva na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže – 9. 8. „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za…

ZÍTRA SAMOZŘEJMOST

Promluva 18. neděle mezidobí B „Hospodin řekl Mojžíšovi: ,Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli.‘“ (Ex 16, 4) Stále mi v uších zní slova…

KRÁLOVNA ANDĚLŮ

Promluva na slavnost Porciunkule – 2. 8. Z tohoto skutečně svatého místa a Božího příbytku, zvláště drahého srdci svatého Františka, jsi stále volala všechny lidi k Lásce.“ (Modlitba z Porciunkule, Františkánský uzuál. Karmelitánské nakladatelství.…

« novější 1 2 starší »