Archiv Červenec 2012

K VYŠŠÍM CÍLŮM

Promluva na památku sv. Ignáce z Loyoly „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží“ (1 Kor 10, 31). Charakterizovat osobnost svatého Ignáce z Loyoly ve světle Boží moudrosti v jediné promluvě není dost dobře možné.…

ROZCVIČKA

V hlavě se nám slova točí, krkem hýbem: Ano – Ne! Mrkají nám obě oči. Pusa! Ať tě nekousne. Ramena se pohupují dopředu i dozadu. Prsty se ve stříšku spojí: Vlnu! Nebuď pozadu. V pase tělo ukloníme, ruka země dotkne se. Zdali příště uvidíme běhat…

ZBÝVÁ I PRO TEBE

Promluva 17. neděle mezidobí B „Když se nasytili, řekl svým učedníkům: ,Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!‘ Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.“ (Jan 6, 12-13…

GAMALIEL A JEŽÍŠ V MEŠNÍM ČTENÍ

Promluva na pátek 2. velikonočního týdne „Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; a řekl…“ (Sk 5, 34-35a) Můžeme se něčemu přiučit „ve škole“ Gamaliela? Jistě. Moudrosti zkoumat, zda je nějaký…

MÍR JE KLID ŘÁDU

Promluva na památku sv. Šarbela – 24. 7. „Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.“ (Mich 7, 18) Toto Boží slovo pronesené ústy proroka Micheáše…

LÁSKA SVATÉ BRIGITY

Promluva na svátek svaté Brigity Švédské „A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne“ (Gal 2, 20). Svatá Brigita ve svých dvanácti letech slyšela kázání o utrpení Páně. Dotklo se jí…

DUCHOVNÍ OBNOVA NA HOJEŠÍNĚ

Slíbil jsem, že vydám dobré svědectví místu, kde jsem byl necelé čtyři dny na duchovní obnově. Je to Hoješín, řeholní dům školských sester františkánek. Kvůli kněžským povinnostem jsem přijel až v pondělí odpoledne. Nebylo pěkné počasí, ale to mně…

ODPOČIŇ SI

Promluva 16. neděle mezidobí B „Ježíš jim řekl: ,Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!‘ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.“ (Mk 6, 31) Nepochybně všichni jsme se zúčastnili nějakého…

MILOSRDENSTVÍ MATEK A VĚŘÍCÍCH

Promluva na pátek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Kdybyste věděli, co znamená, ,milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné“ (Mt 12, 7) Poctivý pravidelný svátostný život může mít i svá úskalí. Jedním z nich je „zákonictví“. Život…

POJĎME ODPOČINOUT

Promluva na čtvrtek 15. neděle mezidobí II. cyklus „Svíjeli jsme se jako těhotní, a porodili jsme jen vítr“ (Iz 26, 18a) Jsem muž a nevím, jaké to je rodit děti. A už vůbec si nedokážu představit, jaké pocity by mohla mít žena, která by přes bolesti…

« novější 1 2 starší »