Promluva 15. neděle mezidobí B

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů“ (Ef 3, 3).

Tento chvalozpěv nebo chvalořeč se církev pravidelně modlí v denní modlitbě církve. Vždy mně přišlo, že se jedná o plynulý tok slov. Jako kdyby apoštol Pavel napsal jednu dlouhou větu. Při bližším pohledu to jsou spíše věty dvě. V jedné je předmětem Bůh, ve druhé my lidé nebo společenství církve.


Pavel zakusil spojení s Kristem. V srdci prožil skutečnost, že je Božím dítětem, nikoli jen otrokem. Objevil v sobě, že byl Bohem obdarován nezávisle na své minulosti nebo zásluze. Nalezl smysl a naději na zacílení svého života. Setkal se s Bohem, který je jeho radostí, plností, touhou… Jeho odpovědí je služba chvály, slova, služba lásky. Dostal dary, které chce rozdávat dál, protože i kdyby je rozhazoval sebevíc, jemu samému neubude.

To, o čem zde píše, sledujeme i na jeho jednání. Nesedí jako pecka za pecí. Hnán Boží silou roznáší „radostnou zvěst o spáse“ po celém středomoří a nepřímo jeho entuziasmus zasahuje i nás.

Jak na tom jsme my? Nedávno jsem nadšeně a energicky kázal v jednom kostele a tamní duchovní správce mne pak označil za „avantgardního“. Bojíme se adresnosti, naléhavosti, ale i projevům tryskající srdečné radosti nebo dokonce pravdy o nás samých. Není to pravidlem, ale z mnohých věřících čpí zatuchlina a octovitost.

Kdysi jsem udělil jednomu mladému křesťanovi pokání, aby vylezl na nějaký vršek, nebo na věž a na celý kraj zakřičel třeba: „Hurá!“ Vnímal to jako nepřekonatelný úkol. Po nějakém čase mne vyhledal a poděkoval mi, protože se úžasně uvolnil a rozveselil. Také jsem byl nedávno na jedné slavnosti. Muzikanti z pozvané dechovky měli i po skončení hudební produkce touhu zpívat. Tak byli naladěni. Naladí nás podobně účast na bohoslužbě, setkání s Ježíšem nebo s projevem jeho milosrdenství, že máme touhu zpívat, výskat, halekat, jásat, veselit se?

Objevujme v sobě veliké rezervy chvály. Svět nepotřebuje chmurníky, ale nositele radosti Ducha svatého.