Promluva na středu 12. neděle mezidobí II. cyklus

„Po jejich ovoci je poznáte“ (Mt 7, 16)

Co je to ovoce proroků? Prorok byl v biblické mluvě ten, který nejen interpretuje Boží slovo, ale doslova se s ním ztotožňuje, vtěluje ho, je jeho ikonou. Boží prorok je Bohem oslovený, obdarovaný, poslaný.


Katechismus katolické církve ukazuje na předmět prorocké služby takto: „Bůh skrze proroky vychovává svůj lid v naději na spásu, v očekávání nové a věčné smlouvy určené všem lidem, smlouvy, která bude vepsána do srdcí. Proroci hlásají radikální vykoupení Božího lidu, očištění od všech jeho nevěrností, spásu, jež zahrne všechny národy. Nositeli této naděje budou především chudí a pokorní Páně.“ (KKC 64) Největším prorokem je samozřejmě Ježíš Kristus.

Ovoce prorocké služby je především obrácení a pokání. Věřím, že všichni známe seznam duchovního ovoce: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ (Gal 5, 22-23) Nakonec je ovocem proroků podnícení činorodé lásky. Bez ní je totiž naše víra, naše vyznávání, naše zbožnost planá.

Nezbývá než učinit závěr. Pokud potkáme proroka nebo k nám bude někdo prorocky promlouvat, zkoumejme to slovo a jeho ovoce.