Promluva v ostašovské kapli na svátek sv. Vojtěcha – 23. 4.

„Bude jedno stádo a jeden pastýř“ (Jan 10, 16).

Na oltářním obraze vidíme svatého Vojtěcha jako biskupa. Nabízí se tedy příležitost, připomenout si, kým biskup je, jaké je jeho poslání jak směrem k církvi, tak i směrem k občanské společnosti.


Role biskupů se odvozuje od dvanácti apoštolů, kteří jsou řekněme „autorizovanými svědky“ Ježíšova života, učení, smrti a zmrtvýchvstání. V tomto kontextu je zajímavá volba apoštola Matěje namísto Jidáše. Apoštol Petr, první mezi sobě rovnými, tehdy řekl: „Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání“ (Sk 1, 21-22). Není nutné myslet si, že kandidát na biskupa musel fyzicky následovat Ježíše, ale ten, kdo jeho život zná celý, od začátku do konce, ten, kdo jej chce napodobovat natolik, že s jeho stylem ztotožní svůj život.

Biskup se také stává „viditelným nástrojem a základem jednoty svých partikulárních církví“ (LG 22). „Řídí vlastní církev jako díl všeobecné církve“ (KKC 886). Má se modlit za ty, kteří jsou mu svěřeni tak, jak se modlil Ježíš Kristus. Katechismus katolické církve říká: „Dobrý Pastýř bude vzorem a ,formou‘ pastýřského úřadu biskupa. Biskup, vědom si vlastních slabostí, ,je schopen cítit s nevědomými a bloudícími. Ať neodmítá vyslechnout své poddané, které má v péči, jako pravé syny… Věřící pak mají lnout k biskupovi jako církev k Ježíši Kristu a jako Ježíš Kristus k Otci.‘“ (KKC 896) Vím, že se jedná o ideál, ale kéž Bůh vede biskupy, aby k němu byli obráceni.

Příkladem vzdělaného, zbožného a lidsky ušlechtilého biskupa byl i svatý Vojtěch. Legendy hovoří o jeho smyslu pro svobodu, podporu trpících, chudých, potřebných, také o jeho smyslu pro církevní kázeň a morální bezúhonnost. Stejně tak zdůrazňují jeho neohroženost tváří v tvář mocným tehdejšího světa. Nebál se vstoupit do veřejného prostoru, přispívat svým hlasem k nešvarům doby. Bohužel tento boj nezvítězil. Kdo ví, jaké vnitřní důvody ho vedly do exilu nebo na misie, kde položil život při hlásání Ježíšova poselství.

Slovo „biskup“ pochází z řečtiny a znamená doslova dohlížitel. Biskup je ten, kdo dohlíží, kdo se stará, pečuje, chrání, posvěcuje, vyučuje, podepírá, směruje, varuje, kárá i konejší… A že je to někdy těžké, vědí určitě všichni rodiče, učitelé, všichni, kteří pracují s lidmi. Kéž nás Bůh na přímluvu svatého Vojtěcha vede ke vzájemné chápající láskyplné péči, k jednotě v různosti.