Proslov při pietním aktu k 72. výročí ukončení II. světové války

Dobrý den, vážení hosté, dovolte mi na úvod modlitby za všechny zemřelé v II. světové válce krátké zamyšlení, se kterým budeme pokládat květiny k památníku obětí tohoto nejhrůznějšího konfliktu v dějinách lidstva a naší planety.


Sedmdesát dva let uplynulo od ukončení II. světové války. Pokud jde o čísla a jejich symboliku, v biblické mluvě číslo sedmdesát dva reprezentuje souhrn všech národů. A skutečně, událost, kterou připomínáme, má univerzální charakter. Člověku, který pročítá Bibli, však toto číslo evokuje také 72. žalm.

Když jej nalistujeme, zjistíme, že patří k poslednímu chvalozpěvu krále Davida. A je v pravdě královský. Osciluje mezi mocí člověka – krále a Boha – Vševládce. Každý král, každá vláda je v syntonii či disharmonii s Bohem, jemuž přísluší vždy poslední slovo. Je proto dobré a užitečné o poselství tohoto žalmu slyšet v době, která opět chrastí zbraněmi ať oprávněně či neoprávněně. Vše záleží, jak král či jiná autorita obejme společnost jakoby ode dna, od těch nejpotřebnějších.

Není ale možné se nemodlit slovy závěrečné tečky 72. žalmu v den 42. výročí ukončení II. světové války. Dovolím si ji citovat na závěr jedné z oficiálních modliteb duchovní služby AČR:

Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme: Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír. Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí. Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem. Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů. Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat. Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.

„Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva! Amen, amen.“ (Žl 72, 18-19)