SMLOUVA

Promluva 1. neděle postní B „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi“ (Gn 9,9-10). Asi žádný jiný příběh ze začátku Bible není charakterističtějším svědectvím o literárním druhu. Mýtus o…

BLAŽENÁ ÚNAVA

Mše před Jizerskou padesátkou 2018 Před několika lety jsem se zúčastnil padesátikilometrového nočního pochodu. Bylo po půlnoci, mrazivo, měsíc svítil mezi mraky. Měli jsme dobrou polovinu za sebou, ale druhou ještě před sebou. Šli jsme vytrvale, ale…

Odvrácený navrácen

Promluva na Popeleční středu „Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči!“ (Jl 2, 12; liturgický překlad) Ekumenická Bible tento verš překládá: „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem…

Bude v odloučení

Promluva 6. neděle mezidobí B „Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“ (Lv 13, 46) Některé texty Starého zákona se stávají svědectvím doby minulé. V mnohém už pro nás nejsou aktuální. Tak je tomu i v dnešním případě. Díky…

Ten tvůj Bůh

Promluva na středu 5. neděle mezidobí II. cyklus „I královna ze Sáby uslyšela zprávu o tom, co Šalomoun vykonal pro Hospodinovo jméno, a přijela ho vyzkoušet hádankami“ (1 Král 10, 1). V prvním čtení z První knihy královské jsme naslouchali zprávě o…

ASPOŇ PRO NĚKOHO NĚČÍM

Promluva 5. neděle mezidobí B „Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé“ (1 Kor 9, 22). Jistě mi dáte za pravdu, že v tomto Pavlově výroku je obrovský náboj apoštola, síla rozsévače Božího slova, energie proroka, obětavost rodiče. Možná…

AUTORITA NEBO SVOBODA

Promluva na památku sv. Jana Bosca – 31. 1. Před týdnem jsem skládal státnice z pedagogiky. V průběhu zkoušky jsme se dostali na téma autority ve výchovném procesu. Necílili jsme jen na výchovu dětí a mládeže, ale obecně na společnost. Rozcházeli…

Nelze pěstovat zbožnost

Promluva na památku sv. Františka Saleského – 24. 1. „Dej, ať zvěstujeme světu tvou láskyplnou mírnost“ (vstupní modlitba). Opět jsem žasl, když jsem si ráno při modlitbě breviáře četl úryvek z díla svatého Františka Saleského. Nejraději bych zde…

UN PUNTO NODALE

Promluva na pátek 2. neděle mezidobí II. cyklus „Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy“ (Mk 3, 14-15) Právě se ocitáme u jedné z klíčových epizod Nového zákona a to ve smyslu založení…

PRUŽINA

Promluva na Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – 18. 1. „Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?“ (Lk 1, 43) Když jsem slavil eucharistii, naslouchal evangeliu o setkání Alžběty a Marie a uvažoval o významu této památky, přemýšlel jsem…

« novější 1 2 3 4 27 53 78 104 starší »